THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1714/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNCÁC XÃ AN TOÀN KHU THUỘC TỈNH LẠNG SƠN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơntại văn bản số 477/UBND-VX ngày 27 tháng 5 năm 2013; ý kiến thẩm định của BộNội vụ tại Tờ trình số 3372/TTr-BNV ngày 20 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 08 xã huyện Bắc Sơn thuộcvùng An toàn khu (ATK) của Trung ương ở tỉnh Lạng Sơn trong thời kỳ kháng chiếnchống Pháp, bao gồm các xã: Vũ Lễ, Tân Hương, Tân Lập, Vũ Lăng, Bắc Sơn, QuỳnhSơn, Hữu Vĩnh, Hưng Vũ.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chủđộng xây dựng, phê duyệt Đề án phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn, tôn tạocác di tích lịch sử cho các xã thuộc vùng An toàn khu (ATK), huyện Bắc Sơn theođúng qui định, nhằm tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần củanhân dân trong vùng căn cứ cách mạng.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗtrợ vốn từ Ngân sách Trung ương cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện Đề án trên.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn,các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Dân tộc;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, CổngTTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng