ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1714/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 16 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP PHÒNG PHÁP CHẾ THUỘC VĂN PHÒNG UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức hoạt độngcủa Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND ngày 22/11/2011 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghịđịnh số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòngUBND tỉnh tại Công văn số 758/VPUBND-HCTC ngày 22/8/2013 và Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 1312/TTr-SNV ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Phòng Phápchế thuộc Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước (dưới đây gọi tắt là Phòng).

Điều 2.

1. Phòng chịu sự quản lý toàn diệncủa Văn phòng UBND tỉnh, chịu sự kiểm tra nghiệp vụ công tác pháp chế của Sở Tưpháp và chịu sự hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác pháp chế của tổchức làm công tác pháp chế thuộc Văn phòng Chính phủ.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòngthực hiện theo Điều 6, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủQuy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

3. Phòng có Trưởng phòng điều hành,có 01 (một) Phó Trưởng phòng, 02 (hai) chuyên viên giúp việc). Việc bổ nhiệm,miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng thực hiện theo Quy địnhcủa UBND tỉnh về phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức trong các cơquan hành chính tỉnh.

4. Về nhân sự của phòng, trong khichờ UBND tỉnh bổ sung biên chế theo quy định, Văn phòng UBND tỉnh điều độngcông chức trong số biên chế hiện có để thực hiện nhiệm vụ pháp chế.

5. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký và thay thế Quyết định số 674/QĐ-UBND ngày 10/4/2012 của Chủ tịch UBNDtỉnh về việc bố trí công chức pháp chế chuyên trách tại Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xãvà Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- CT, các PCT;
- Như Điều 3;
- Sở Nội vụ: 02 bản;
- LĐVP, Phòng NC-NgV, HCTC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm