UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1715/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TIẾP NHẬNDỰ ÁN “HỖ TRỢ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS TẠI VIỆT NAM” CHO TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 2986/QĐ-BYT ngày 19tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt tiếp nhận dự án “Hỗtrợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” (VAAC-US.CDC) do Trung tâm Dự phòng vàKiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tài trợ và Kế hoạch hoạt động năm thứnhất của dự án;

Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-BYT ngày 20tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn tổ chức thựchiện dự án “Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” tại các tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương và các viện, bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;

Xét Tờ trình số 1632/TTr-SYT ngày 09 tháng10 năm 2013 của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tiếp nhận dự án “Hỗ trợ phòng,chống HIV/AIDS tại Việt Nam” (VAAC-US.CDC) cho tỉnh Vĩnh Long do Trung tâm Dựphòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC Hoa Kỳ) tài trợ thông qua Bộ Y tế.

Điều 2.Giám đốc Sở Y tế có trách nhiệmtổ chức triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế được quy định tại Quyếtđịnh số 3579/QĐ-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế; báo cáokết quả thực hiện về Bộ Y tế và UBND tỉnh theo quy định. Uỷ quyền Giám đốc Sở Ytế ra quyết định thành lập Ban Quản lý tiểu dự án thuộc dự án trên.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh