NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1716/QĐ-NHNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀLÃI SUẤT TIỀN GỬI DỰ TRỮ BẮT BUỘC BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, LÃISUẤT TIỀN GỬI BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC TẠINGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhànước Việt Nam năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàngNhà nước Việt Nam năm 2003;
- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
- Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước ViệtNam;
- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Mức lãi suất ápdụng đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước như sau:

1. Đối với tiền gửi dự trữ bắtbuộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng trong phạm vi mức dự trữ bắtbuộc quy định: 1,2%/năm.

2. Đối với tiền gửi vượt dự trữbắt buộc bằng đồng Việt Nam của các tổ chức tín dụng: 0%/năm.

3. Đối với tiền gửi thanh toáncủa Kho bạc Nhà nước: 1,2%/năm.

4. Đối với tiền gửi thanh toáncủa các tổ chức khác: 0%/năm.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 12 năm 2005 thay thế Quyết định số 84/QĐ-NH1 ngày 24 tháng 4 năm 1993 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất của Ngânhàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước. Các quy định vềlãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam, lãi suất tiền gửi vượt dựtrữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam tại Quyết định số 923/QĐ-NHNN ngày 20 tháng 7 năm2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc đốivới các tổ chức tín dụng hết hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng,Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ trưởng Vụ Kế toán Tài chính, Giám đốc SởGiao dịch và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc chi nhánhcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước vàcác chủ tài khoản của các tổ chức khác không phải là tổ chức tín dụng có tàikhoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến