UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1717/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 09 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO PHÉP LẬP CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẢI TẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢIVÀ RÁC THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA MỘT SỐ HUYỆN

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6năm 2009;

Căn cứ các Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ dự toán chi sựnghiệp bảo vệ môi trường của ngân sách Trung ương năm 2013 (đợt 2);

Căn cứ Công văn số 1501/BTNMT-KH ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung chi ngânsách sự nghiệp môi trường Trung ương đợt 2 năm 2013;

Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐNDtỉnh tại Công văn số 927/HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2013 về chủ trương lập các dựán đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế tại bệnhviện đa khoa một số huyện;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầutư tại Tờ trình số 397/TTr-SKHĐT ngày 22 tháng 7 năm 2013; Đề nghị của Sở Y tếtại Tờ trình số 124/TTr-SYT ngày 17 tháng 6 năm 2013; Ý kiến của Sở Tài chínhtại Công văn số 2107/STC-QLGCS ngày 09 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chophép lập các dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lýnước thải và rác thải y tế tại bệnh viện đa khoa một số huyện. (Chi tiết nộidung lập dự án tại Biểu kèm theo).

Điều 2. Chủđầu tư (Sở Y tế)khẩn trương tổ chức lập các dự án theo mục tiêu, quy môđầu tư; tuân thủ Luật Xây dựng; các Nghị định của Chính phủ: Nghị địnhsố 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009, Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15tháng 10 năm 2009, Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn của các Bộ - NgànhTrung ương liên quan và các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xâydựng của tỉnh.

Sau khi các dự án được phê duyệt,giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí sự nghiệp môitrường ngân sách Trung ương đợt 2 năm 2013 hỗ trợ triển khai các dự án. Giao SởTài chính cân đối nguồn vốn sự nghiệp môi trường ngân sách tỉnh (phần 50% tổngmức đầu tư theo quy định) cho các dự án trong kế hoạch các năm 2014 - 2015.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyênvà Môi trường, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Thủ trưởng cácngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Như Điều 3;
- Trưởng phòng KTTH- VP UBND tỉnh;
- Phòng VHXH, KTN- VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, V.Hải (01b), 20 bản.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải

DANH MỤC

CẢITẠO, NÂNG CẤP HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ RÁC THẢI Y TẾ TRÌNH CHO PHÉP LẬP DỰÁN ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh Sơn La)

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Quy mô, nội dung đầu tư

Hình thức đầu tư

Hình thức quản lý

Dự kiến TMĐT (triệu đồng)

Thời gian thực hiện

Nguồn vốn đầu tư (triệu đồng)

Ghi chú

Tổng số

NSTW hỗ trợ (năm 2013)

NS tỉnh (sự nghiệp môi trường năm 2014, 2015)

Tổng số

40,340

40,340

17,170

20,170

1

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn

Sở Y tế

Mai Sơn

HT xử lý nước thải công suất 72m3/ngày đêm với các hạng mục Bể thu gom - điều hoà 34m3, bể chứa và phân huỷ bùn 17m3, bể khử trùng 6,46m3, cụm thiết bị xử lý hợp khối AAO, hệ thống thu gom; HT xử lý rác thải công nghệ nhiệt phân công suất 25kg/h với các hạng mục Lò đốt rác, nhà chứa rác thải 20m2, nhà đặt lò đốt rác 30m2

Nhà nước đầu tư

Thuê tư vấn quản lý

15,562

2013 - 2015

15,562

7,781

7,781

2

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải y tế bệnh viện đa khoa huyện Mường La

Sở Y tế

Mường La

HT xử lý nước thải công suất 60m3/ngày đêm với các hạng mục Bể thu gom - điều hoà 34m3, bể chứa và phân huỷ bùn 17m3, bể khử trùng 6,46m3, cụm thiết bị xử lý hợp khối AAO, hệ thống thu gom.

Nhà nước đầu tư

Thuê tư vấn quản lý

9,944

2013 - 2015

9,944

4,972

4,972

3

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý nước thải và rác thải y tế bệnh viện đa khoa huyện Bắc Yên

Sở Y tế

Bắc Yên

HT xử lý nước thải công suất 50m3/ngày đêm với các hạng mục Bể thu gom - điều hoà 34m3, bể chứa và phân huỷ bùn 17m3, bể khử trùng 6,46m3, cụm thiết bị xử lý hợp khối AAO, hệ thống thu gom; HT xử lý rác thải công nghệ nhiệt phân công suất 25kg/h với các hạng mục Lò đốt rác, nhà chứa rác thải 20m2, nhà đặt lò đốt rác 30m2

Nhà nước đầu tư

Thuê tư vấn quản lý

12,430

2013 - 2015

12,430

3,215

6,215

4

Cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý rác thải y tế bệnh viện đa khoa huyện Phù Yên

Sở Y tế

Phù Yên

HT xử lý rác thải công nghệ nhiệt phân công suất 25kg/h với các hạng mục Lò đốt rác, nhà chứa rác thải 20m2, nhà đặt lò đốt rác 30m2

Nhà nước đầu tư

Thuê tư vấn quản lý

2,404

2013 - 2014

2,404

1,202

1,202