ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1717/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 23 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTQUY HOẠCH XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐĂNG KIỂM XE CƠ GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NAM ĐỊNHĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định 3544/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005của Bộ GTVT v/v phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới Trung tâmđăng kiểm cơ giới đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1531/QĐ-UBND của Ủy bannhân dân tỉnh Nam Định ngày 10/10/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạchphát triển GTVT tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 116/TB-UBND ngày 02/8/2013của UBND tỉnh Nam Định về việc lập quy hoạch xây dựng trung tâm đăng kiểm;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 3303/TTr-SGTVT ngày21/10/2013 của Sở GTVT Nam Định về việc xin phê duyệt quy hoạch xây dựng Trungtâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch xây dựng Trungtâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đếnnăm 2030 với nội dung như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Phạm vi, quy mô: Trên phạm vi địa bàn tỉnh NamĐịnh

- Đối tượng quy hoạch: Vị trí xây dựng Trung tâmđăng kiểm

2. Mục tiêu quy hoạch:

Nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện xe cơgiới ngày càng tăng trong những năm tới, giảm tải cho Trung tâm Đăng kiểmphương tiện giao thông tỉnh Nam Định, đồng thời huy động được các nguồn lực củaxã hội, từng bước thực hiện mục tiêu xã hội hóa công tác đăng kiểm của Bộ GTVT,cụ thể hóa Quyết định số 3544/QĐ-BGTVT ngày 23/9/2005 của Bộ GTVT về việc quyhoạch tổng thể phát triển mạng lưới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đến năm 2015

3. Nội dung quy hoạch vị trí xây dựng trung tâmđăng kiểm xe cơ giới:

- Ven QL.10 thuộc địa phận xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc.

- Km 150+800 QL.21 (đường Lê Đức Thọ) xã Nghĩa An,huyện Nam Trực.

- Km 180+740 QL.21 xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu(cạnh bến xe Yên Định).

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Sở GTVT là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở,Ban, Ngành liên quan và UBND các huyện, Thành phố, tổ chức công bố công khaiquy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành;

- Các Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thànhphố trong căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phốihợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện quy hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở: Giaothông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Mỹ Lộc, NamTrực, Hải Hậu và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hànhquyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn