BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1718/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠNVỊ THUỘC HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức ca Bo him xãhội Việt Nam và Nghị định số 116/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm2011 của Chính phủsửa đổi, b sung một số điềucủa Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 04/2011/QĐ-TT gngày 20 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tàichính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 134/2011/TT-BTC ngày 30 tháng 9 năm2011 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướngdẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định số 37/2012/QĐ-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2012 ca Thtướng Chính phủ về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngànhBo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 9 năm 2012 ca Tổng giám đốc Bo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệthống Bảo him xã hội Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Chi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Quy chế quản lý, sử dng quỹ khen thưởng, phúc lợi đối với các đơn vịthuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam".

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký;các nội dung quy định tại quy chế kèm theo Quyết định này được thực hiện từ nămtài chính 2012.

Điều 3. Thủtrưng các đơn vị trực thuộc Bo hiểmxã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc, các Phó TGĐ;
- Lưu: VT. Ban Chi (40)

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyn Đình Khương

QUY CHẾ

QUẢNLÝ, SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ THUỘC HỆ THỐNG BẢOHIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số
1718/Q Đ-BHXHngày 10 tháng 12 năm 2012 của Tng Giám đốc BHXH Việt Nam)

MỤC I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi

Quy chế này quy định nội dung quảnlý, sử dụng quỹ khen thưng, phúc lợi (KTPL) đối với cácđơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam.

2. Đối tượng

a) Các đơn vị thuộc hệ thống BHXHViệt Nam, bao gồm:

- Văn phòng BHXH Việt Nam, Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố H Chí Minh;

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương (gọi chung là BHXH tỉnh);

- BHXH các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tnh (gọi chung là BHXH huyện).

b) Công chức, viên chức; lao động hợpđồng tạm tuyn trong chỉ tiêu biên chế; lao động hp đồng theo Nghịđịnh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 ca Chính phủ vềthực hiện chế độ hp đồng một số loại công việc trong cơquan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp (gọi chung là công chức, viên chức)tại các đơn vị theo quy định tại Đim a, Khoản 2, Điều này.

Điều 2. Nguyên tắc quản lý và sửdụng kinh phí

1. Trên cơ sở quy chế quản lý, sửdụng quỹ KTPL đối với các đơn vị thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, Thủ trưng các đơn vị xây dựng quy chế quản lý, sử dụng quỹ KTPL cho phù hợpvới quy mô, điều kiện, đặc đim hoạt động của đơn vị vàkhả năng nguồn quỹ KTPL được sử dụng theo quy định.

2. Các mức chi quy định tại Quy chếnày là mức tối đa. Đối với những nội dung không quy định mức chi cụ thể tại Quychếy, Thủ trưng đơn vị xem xét quyết định mức chi cụ thtrongquy chế quản lý, sử dụng quỹ KTPL của đơn vị cho phù hợpvới điều kiện thực tế và khả năng nguồn quỹ KTPL được sử dụng theo quy định.

3. Quản lý, sử dụng quỹ KTPL phải đm bảo công khai, việc thanh quyết toán thực hiện theo đúng quy định củapháp luật về kế toán, thống kê.

MỤC II. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸKHEN THƯỞNG, PHÚC LỢI

Điều 3. Nguồn hình thành và mứctrích lập quỹ khen thưng, phúc li

Quy định về nguồn hình thành và mứctrích lập quỹ KTPL thực hiện theo Quyết định số 1288/QĐ-BHXH ngày 26/9/2012 củaTổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Điều 4. Sử dụng quỹ khen thưởng,phúc lợi

1. Chi thưởng cho cá nhân trong đơn vị

1.1. Thưởng quý

a) Đối với Văn phòng BHXH Việt Nam vàĐại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo quy định củaBHXH Việt Nam.

b) Đối với BHXH tỉnh, hàng quý căn cứvào nguồn quỹ KTPL hiện có và kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức, viênchức, Giám đốc BHXH tỉnh xem xét, quyết định thưởng cho công chức, viên chứcBHXH tỉnh và BHXH huyện theo mức như sau:

- Loại tốt không quá 1,5 tháng lươngtối thiểu chung/người.

- Loại khá không quá 1 tháng lươngtối thiu chung/người.

- Loại trung bình không quá 0,5 thánglương tối thiểu chung/người.

(Loại yếu không được thưng).

Giao cho Giám đốc BHXH tỉnh ban hànhquy định đánh giá, xếp loại đi với công chức, viên chức thuộcBHXH tỉnh, BHXH huyện và đảm bảo loại tt không quá 20%,loại khá không quá 60%.

1.2. Thưng năm:Căn cứ vào nguồn quỹ KTPL hiện có, hàng năm Giám đốc BHXH tnh, Thủ trưng các đơn vị xem xét quyết địnhthưởng cho công chức, viên chức trong đơn vị theo mức tối đa không quá 01 thángtiền lương ngạch bậc, chức vụ hiện hưng của từng người(lương 1 lần). Đối với Văn phòng BHXH Việt Nam do TngGiám đốc quyết định.

2. Chi hỗ trợ cho công chức, viênchức trong đơn vị nhân dịp các ngày lễ, tết, ngày kỷ niệm hàng năm

a) Chi hỗ trợ Tết nguyên đán: Đối vớingười có thời gian làm việc đủ 12 tháng tại đơn vị vàngười nghỉ hưu trong năm là 01 suất/người; đối với người có thời gian làm việcdưới 12 tháng tại đơn vị thì chi mức thấp hơn tương ứng vớisố tháng thực tế làm việc. Mức chi tùy thuộc khả năng kinhphí tiết kiệm hàng năm, do Thủ trưng đơn vị quyết định;đối với cơ quan BHXH Việt Nam do Tng Giám đốc hoặc PhóTổng Giám đốc quyết định.

b) Chi hỗ trợ Tết Dương lịch (01/01);ngày thành lập Ngành BHXH (16/02); ngày giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10 tháng 3 âmlịch); ngày Quốc tế lao động (01/5); ngày BHYT Việt Nam (01/7); ngày Quốc khánh(02/9).

- Đối tượng: Công chức, viên chứcđang làm việc tại các đơn vị.

- Mức chi: Thủ trưng các đơn vị căn cứ vào nguồn quỹ KTPL hiện có để quyết định mức chihỗ trợ.

- Thủ tục thanh quyết toán: Căn cứdanh sách hỗ trợ công chức, viên chức được Thủ trưng đơnvị phê duyệt và có chữ ký của người nhận.

c) Chi hỗ trợ ngày Quốc tế phụ nữ(8/3) và ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)

- Đối tượng: Công chức, viên chức nữđang làm việc tại các đơn vị trong Ngành BHXH.

- Mức chi tối đa không quá 0,2 thánglương tối thiểu chung/người.

- Thủ tục thanh quyết toán: Căn cứdanh sách hỗ trợ nữ công chức, viên chức được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và có chữ ký của người nhận.

d) Chi hỗ trợ ngày thành lập Quân độiNhân dân Việt Nam (22/12) và ngày thương binh liệt sỹ (27/7)

- Đối tượng: Đối với ngày thành lậpQuân đội nhân dân Việt Nam là công chức, viên chức đang làm việc tại các đơn vịtrong Ngành BHXH đã tham gia Quân đội Nhân dân Việt Nam(không bao gồm đối tượng đào ngũ); đối với ngày thương binh liệt sĩ: Thươngbinh trong các thời kỳ kháng chiến; cha đẻ, mẹ đẻ của liệt sĩ; vợ hoặc chồngliệt sĩ; con liệt sĩ gồm con đẻ, con nuôi hp pháp và conngoài giá thú theo quy định của pháp luật.

- Mức chi: Tối đa không quá 0,2 thánglương tối thiểu chung/người.

- Thtục thanhquyết toán: Căn cứ danh sách hỗ trợ công chức, viên chứcđược Thủ trưởng đơn vị phê duyệt và có chữ ký của ngườinhận.

3. Chi tặng quà cho con của côngchức, viên chức đang làm việc tại các đơn vị trong Ngành(bao gồm con đẻ và con nuôi hp pháp) nhân ngày Quốc tế thiếunhi, Tết trung thu (các cháu từ 15 tuổi trxuống); chiphần thưng khuyến học đối với các cháu được nhà trườngcông nhận học sinh gii trong năm, các cháu đoạt giải trongcác kỳ thi học sinh giỏi và năng khiếu cấp tnh, cấp Quốcgia, cấp Quc tế, các cháu thi đỗ vào các trường đại học.

Mức chi: Thủ trưởng các đơn vị căn cứvào nguồn quỹ KTPL hiện có để quyết định mức chi hỗ trợ.

4. Chi thăm hỏi công chức, viên chứckhi ốm đau phải nm viện; chi thăm viếng đám hiếu thực hiệntheo quy định hiện hành của BHXH Việt Nam.

5. Chi tặng quà cho công chức, viênchức đang làm việc tại các đơn vị trong Ngành tchức đámcưới.

- Mức chi: Tối đa không quá 1 triệuđồng/người.

- Thtục thanhtoán: Công đoàn cơ sở trình Thủ trưởng đơn vị phê duyệt.

6. Chi hỗ trợ một ln cho người lao động ngoài chế độ quy định chung của nhà nước khi nghỉhưu hoặc chết nhưng chưa đủ tui nghỉ hưu: Cứ mỗi năm côngtác tính hưởng BHXH được hỗ trợ bằng 0,2 tháng lương tối thiểu chung.

7. Chi trợ cấp khó khăn đột xuất:

- Đối tượng, điều kiện xét hưởng trợcấp khó khăn đột xuất: Là công chức, viên chức đang làm việc tại các đơn vịtrong Ngành BHXH hoặc thân nhân (bao gồm: Vợ, chồng, con đ, con nuôi hp pháp, bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ, bố mẹ chồng) bị ốm đau, tai nạn, điều trị bệnh dài ngày hoặc gia đìnhcông chức, viên chức bị thiên tai, ha hoạn.

- Mức chi: Thủ trưng các đơn vị căn cứ vào nguồn quỹ KTPL hiện có để quyết định mức chi trợ cấp trong quy chế quản lý, sử dụng quỹ KTPL của đơnvị.

- Thủ tục thanh toán: Công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn làm đơn, công đoàn cơ sxác nhận và đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệt từngtrường hp cụ th. Đối với các đơn vị hưởng lương tại Văn phòng BHXH Việt Nam do Phó Tng Giám đốc phụ trách Văn phòng phê duyệt.

8. Chi trợ cấpcho lao động nữ khi sinh con: Ncông chức, viên chức khi sinhcon thì ngoài chế độ thai sản theo quy định do quỹ BHXH chi trả còn được trợcấp như sau:

- Mỗi lần sinh con được trợ cấp mộtlần tối đa không quá 3 tháng lương tối thiểu chung, không trợ cấp cho nhữngngười sinh con thứ ba trở lên đối với trường hợp vi phạm chính sách dân s, kế hoạch hóa gia đình.

- Trường hpsinh một lần từ hai con trở lên thì ngoài chế độ trợ cấp nêu trên còn được trợcấp một lần tối đa không quá 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con tính từcon thứ hai.

- Thủ tục thanh toán: Nữ công chức,viên chức làm đơn và gửi kèm theo giấy khai sinh (bn phôtô), công đoàn cơ sở xác nhận và đề nghị Thủ trưởng đơn vị xem xét phê duyệttừng trường hp cụ thể. Đối với các đơn vị hưng lương tại Văn phòng BHXH Việt Nam do Phó TổngGiám đốc phụ trách Văn phòng phê duyệt.

9. Hằng năm, căn cứ vào khả năng cânđối quỹ KTPL của Ngành, BHXH Việt Nam hỗ trợ kinh phí tchức đi tham quan, du lịch nước ngoài cho công chức, viên chứcchuẩn bị nghhưởng chế độ hưu trí. Mức chi bng 10 tháng lương tối thiểu chung/người. Đối với công chức, viên chứcvì lý do đặc biệt không tham gia chuyến đi thì được nhận 75% mức kinh phí hỗtrợ.

Hỗ trợ kinh phí tổ chức đi tham quan,học tập nước ngoài cho công chức, viên chức trong Ngànhcó thành tích xuất sắc. Đối tượng và mức chi do Tổng Giám đốc BHXH Việt Namquyết định hàng năm.

Thủ tục, hồ sơ thanh quyết toán BHXHViệt Nam có văn bản hướng dẫn riêng (BHXH Việt Nam cấp từ quỹ khen thưng, phúc lợi của Ngành).

10. Chi hỗ trợ nghỉ mát hàng năm chocông chức, viên chức

Thủ trưởng các đơn vị căn cứ vàonguồn quỹ KTPL hiện có để quyết định mức chi hỗ trợ nghỉ mát hàng năm.

11. Chi các hoạt động văn hoá, vănnghệ, thể dục thể thao, thăm quan: Nội dung và mức chi cụ thể do Thủ trưởng đơnvị quyết định, trong phạm vi nguồn kinh phí được sử dụng theo quy định.

12. Chi mua sm,xây dựng các công trình phục vụ hoạt động phúc lợi chung ca Ngành và của đơn vị.

13. Chi công tác xã hội và phúc lợikhác.

14. Chi thưngcho cá nhân, cơ quan, đơn vị ngoài Ngành BHXH có thànhtích đóng góp hỗ trợ cho hoạt động thu,chi BHXH, BHYT của đơn vị.

Thủ trưng cácđơn vị căn cứ vào nguồn quỹ KTPL hiện có để quyết định mức thưởng cho cá nhân,thưởng cho tp thể.

15. Ngoài các nội dung và mức chi nêu trên, các đơn vị căn cứ vào nguồn kinh phí KTPL của đơnvị đchi hỗ trợ tiền ăn trưa đối với công chức, viên chức.

MỤC III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 5. Trách nhiệm tchức thực hiện

1. Giám đốc BHXH các tỉnh, Chánh Vănphòng BHXH Việt Nam, Trưởng Đại diện BHXH Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cótrách nhiệm xây dựng Quy chế sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi cho phù hợp vớiquy mô, điều kiện, đặc đim hoạt động của đơn vị và khảnăng các nguồn kinh phí được sử dụng theo quy định; phbiếnvà quán triệt đầy đủ những nội dung trong Quy chế này và Quy chế sử dụng quỹkhen thưởng, phúc lợi của đơn vị đến tất cả công chức,viên chức đang làm việc trong đơn vị; tổ chức thực hiện đúng quy định.

2. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các đơn vị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét giải quyết./.