BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1718/QĐ-TCT

Hà Nội, ngày 8 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNHQUY TRÌNH GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI TẠI CƠ QUAN THUẾ CÁC CẤP

TỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC THUẾ

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Khiếu nại;

Căn cứ Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giảiquyết khiếu nại hành chính;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định chế độbáo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống thamnhũng;

Căn cứ Quyết định số 2278/2007/QĐ-TTCP ngày 24/10/2007 của Thanh tra Chính phủ về việc ban hành Quychế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, hồ sơ giải quyết khiếu nại, hồ sơ giải quyếttố cáo;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tàichính;

Xét đề nghị của Vụtrưởng Vụ Kiểm tra nội bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy trình giải quyết đơn khiếu nại tại cơ quan thuế cáccấp.

Điều 2. Quyết định nàycó hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2568/QĐ-TCT ngày22 tháng 12 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quytrình nhận và giải quyết đơn khiếu nại của công dân tại cơ quan thuế các cấp.

Điều 3. Thủ trưởng cơquan thuế các cấp, Trưởng các đơn vị thuộc cơ quan thuế các cấp chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Bộ Tài chính (báo cáo);
-Lãnh đạo Tổng cục Thuế;
-Các Vụ, đơn vị thuộc TCT;
-Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
-Lưu VT, KTNB (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Bùi Văn Nam