ỦY BAN DÂN TỘC
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 172/2006/QĐ-UBDT

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG NHẬN CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM ỦY BAN DÂN TỘC

Căn cứ Nghị định số 51/2003/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc.
Căn cứ công văn số 4315/VPCP-ĐP ngày 04 tháng 8 năm 2006 của Văn phòng Chính phủvề việc Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc raquyết định công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
Căn cứ công văn số 2219/BNV-CQĐP ngày 23 tháng 5 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việcgóp ý kiến công nhận các xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao.
Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Điện Biên (công văn số 63/UBND-NN ngày9/2/2006 và số 312/UBND-NN ngày 21/4/2006), Lai Châu (công văn số 521/UBND-NN ngày 20/9/2005), Ninh Bình (công văn số 12/TTr-UBND ngày 22/3/2006), Thanh Hóa(công văn số 2382/UB-MN ngày 24/6/2004), Đăk Nông (công văn số 1881/UBND-VX ngày 21/9/2005), Gia Lai (công văn số 2193/UBND-NC ngày 6/10/2005), Lâm Đồng(công văn số 10/UB ngày 5/1/2005), Ninh Thuận (công văn số 11/TTr-UBND ngày22/3/2006).
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công nhận cácxã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao (danh sách kèm theo).

Điều 2. Danh sách các xã,huyện, tỉnh miền núi vùng cao là căn cứ để thực hiện các chủ trương chính sáchphát triển kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước đối với địa bàn miền núi, vùngcao.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ,Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VP Trung ương Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- VP Chính phủ;
- Viện KSND tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Hội đồng Dân tộc của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Công báo;
- Lưu CSDT, VT
.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Ksor Phước

DANH SÁCH

CÁC XÃ, HUYỆN, TỈNH LÀ MIỀN NÚI, VÙNG CAO
(Ban hànhkèm theo Quyết định số 172/2006/QĐ-UBDT ngày 7 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng,Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc)

I. CÁC XÃ LÀ MIỀN NÚI (5)

1. TỉnhNinh Bình (3)

- Xã GiaThịnh huyện Gia Viễn

- Xã Gia Minhhuyện Gia Viễn

- Xã Yên Mạchuyện Yên Mô

2. TỉnhThanh Hóa (1)

- Xã Vĩnh Anhuyện Vĩnh Lộc

3. TỉnhNinh Thuận (1)

- Xã Bắc Sơnhuyện Ninh Hải

II. CÁCXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN LÀ VÙNG CAO (69)

1. TỉnhĐiện Biên (10)

- Xã Nà Nhậnhuyện Điện Biên

- Xã Phú Hồnghuyện Điện Biên Đông

- Xã Noong Uhuyện Điện Biên Đông

- Xã Tìa Dìnhhuyện Điện Biên Đông

- TT ĐiệnBiên Đông huyện Điện Biên Đông

- Xã Nà Khoahuyện Mường Nhé

- Xã Nà Bủnghuyện Mường Nhé

- Xã Pa Tânhuyện Mường Nhé

- Xã QuảngLâm huyện Mường Nhé

- Xã Nởm Kèhuyện Mường Nhé

2. TỉnhLai Châu (7)

- Phường TânPhong thị xã Lai Châu

- PhườngQuyết Thắng thị xã Lai Châu

- Phường ĐoànKết thị xã Lai Châu

- Xã SanThàng thị xã Lai Châu

- Xã NậmLoỏng thị xã Lai Châu

- TT TamĐường huyện Tam Đường

- TT PhongThổ huyện Phong Thổ

3.Tỉnh Đắk Nông (12)

- Xã Đăk Werhuyện Đăk Rlấp

- Xã NậmN'lang huyện Đăk Song

- Xã NậmN'DRung huyện Đăk Song

- Xã ĐăkN'Drót huyện Đăk Mil

- Xã Đăk Drôhuyện Krông Nô

- Xã TânThành huyện Krông Nô

- PhườngNghĩa Đức thị xã Gia Nghĩa

- PhườngNghĩa Thành thị xã Gia Nghĩa

- PhườngNghĩa Phú thị xã Gia Nghĩa

- PhườngNghĩa Tân thị xã Gia Nghĩa

- PhườngNghĩa Trung thị xã Gia Nghĩa

- Xã Đăk Rmonthị xã Gia Nghĩa

4. TỉnhGia Lai (38)

- Phường IaKring thành phố Plei Ku

- Phường TâySơn thành phố Plei Ku

- Phường TràBà thành phố Plei Ku

- Phường YênThế thành phố Plei Ku

- Xã Ia Grănghuyện Ia Grai

- Xã Ia Khaihuyện Ia Grai

- Thị trấnPhú Hòa huyện Chư Păh

- Xã Tân Sơnhuyện Chư Păh

- Xã Đăk TơVer huyện Chư Păh

- Xã Chư ĐangYa huyện Chư Păh

- Xã NghĩaHưng huyện Chư Păh

- Xã Ialyhuyện Chư Păh

- Xã Ia Nhinhuyện Chư Păh

- Xã Bầu Cạnhuyện Chư Prông

- Xã Ia Dranghuyện Chư Prông

- Xã Ia Gahuyện Chư Prông

- Xã Ia Piorhuyện Chư Prông

- Xã ĐăkPling huyện Krông Chro

- Xã Ia Phanghuyện Chư Sê

- Xã Ia Drenghuyện Chư Sê

- Xã Chư Pơnghuyện Chư Sê

- Xã Bar Maihhuyện Chư Sê

- Xã Ia Hlahuyện Chư Sê

- TT PhúThiện huyện Ayun Pa

- Xã Ia Saohuyện Ayun Pa

- Xã Ia Kehuyện Ayun Pa

- Xã Ia Penghuyện Ayun Pa

- Xã Ia Kdămhuyện Ia Pa

- Xã Ia Boàihuyện Ia Pa

- Xã Kim Tâmhuyện Ia Pa

- Thị trấnKon Dơng huyện Mang Yang

- Xã ĐăkDjrăng huyện Mang Yang

- Xã Đăk Ronghuyện Đăk Đoa

- Xã Đăk Pơhuyện Đăk Pơ

- Phường An Bìnhthị xã An Khê

- Phường AnPhú thị xã An Khê

- Phường AnTân thị xã An Khê

- Phường TâySơn thị xã An Khê

5. TỉnhLâm Đồng (2)

- Xã Đạ Nhimhuyện Lạc Dương

- Xã Dạ Rsalhuyện Đam Rông

III. CÁCHUYỆN, THỊ XÃ LÀ VÙNG CAO (11)

- Huyện MườngChà, tỉnh Điện Biên

- Thị xã LaiChâu, tỉnh Lai Châu

- Huyện TamĐường, tỉnh Lai Châu

- Huyện PhongThổ, tỉnh Lai Châu

- Huyện ThanUyên, tỉnh Lai Châu

- Thị xã AnKhê, tỉnh Gia Lai

- Huyện ĐăkPơ tỉnh Gia Lai

- Huyện IaGrai tỉnh Gia Lai

- Huyện ĐăkĐoa tỉnh Gia Lai

- Thị xã GiaNghĩa tỉnh Đăk Nông

- Huyện ĐăkGlong tỉnh Đăk Nông

IV. TỈNHLÀ VÙNG CAO (1)

- Tỉnh LaiChâu