HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 172-CT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO NÔNG TRƯỜNG QUỐC DOANH VIỆT LÂM VÀ NÔNG TRƯỜNG ĐOÀN 600 TỪ BỘ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM SANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TUYÊN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI QUẢN LÝ.

CHỦ TỊCH ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04/7/1981;
Căn cứ Nghị quyết số 51-HĐBT ngày 22/2/1985 của Hội đồng Bộ trưởng về cải tiến quản lý nông trường quốc doanh;
Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên (công văn số 79-UB ngày 5/3/1985) và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 128-UBT ngày 21/3/1985) và sự nhất trí của Bộ Công nghiệp thực phẩm (công văn số 243-CNTP /TCCB ngày 09/4/1985 và số 244-CNTP ngày 09/4/1985).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ công nghiệp thực phẩm chuyển giao các nông trường quốc doanh hiện Bộ đang quản lý sau đây:

- Nông trường quốc doanh Việt Lâm (tại tỉnh Hà Tuyên) cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên trực tiếp quản lý.

- Nông trường Đoàn 600 (tại tỉnh Đồng Nai) cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai trực tiếp quản lý.

Điều 2. Bộ công nghiệp thực phẩm có trách nhiệm bàn giao hai nông trường trên cho các địa phương bao gồm phương hướng sản xuất và quy hoạch phát triển, nhiệm vụ và kế hoạch sản xuất, toàn bộ tài sản cố định, vốn, vật tư, hàng hoá và các tài sản khác, toàn bộ tổ chức, biên chế, cán bộ, công nhân viên, bảo đảm các nông trường hoạt động được bình thường sau khi bàn giao.Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có trách nhiệm chỉ đạo nông trường hoàn chỉnh quy hoạch, tổ chức lại sản xuất, thực hiện cơ chế quản lý mới, tiến hành sản xuất và kinh doanh có hiệu quả kinh tế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ giao nộp sản phẩm và các khoản nộp ngân sách Nhà nước

Điều 3. Thời hạn bàn giao các nông trường do Bộ công nghiệp thực phẩm, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai thoả thuận với nhau, nhưng không chậm quá quý II năm 1985.

Điều 4. Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp thực phẩm, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

K.T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu