THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XUẤT CẤP LƯƠNG THỰC TỪ NGUỒN DỰ TRỮ QUỐC GIA CHO CÁC TỈNH: CAO BẰNG, QUẢNG BÌNH, QUẢNG NGÃI

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 131/LĐTBXH-BTXH ngày 13 tháng 01 năm 2016, ý kiến Bộ Tài chính tại các văn bản số 697/BTC-NSNN ngày 15 tháng 01 năm 2016, số 11 43/BTC-NSNN ngày22 tháng 01 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.751,42 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2016. Cụ thể:

- Tỉnh Cao Bằng: 551,535 tấn.

- Tỉnh Quảng Bình: 999,885 tấn.

- Tỉnh Quảng Ngãi: 1.200 tấn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh: Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:- Như Điều 3;
- TTg, các PTTg: Vũ V
ăn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTC
N, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Văn Ninh