ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc bãi bỏ Quyết định số 76/QĐ-UB ngày 02/4/1997 của

UBND tỉnh Lào Cai về thu lệ phí chứng thư
____________________

Y BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Nghị định 222/HĐBT ngày 05/12/1987 và Nghị định số 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính phủ quy định về việc thu lệ phí chứng thư và lệ phí công chứng;

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh khóa II kỳ họp thứ 6 ngày 05/7/1997;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 202 ngày 15/8/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ các quy định tại quyết định số 76/QĐ -UB ngày 02/4/1997 của UBND tnh Lào Cai.

Điều 2. Việc thu lệ phí chứng thư, lệ phí công chứng tuân thủ đúng theo Nghị định 222/HĐBT ngày05/12/1987 ca Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính ph), Nghị định 31/CP ngày 18/5/1996 của Chính ph và Thông tư số 75/T C-CTN ngày 29/12/1987, Thông tư liên bộ số 84/TT-LB ngày 18/12/1992.

Giao cho Sở Tài chính vật giá phối hợp với Cục thuế, Sở Tư pháp hướng dẫn thực hiện chế độ quản lý, thu lệ phí công chứng và lệ phí chứng thư.

Điều 3.Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng