ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1720/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 04 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BANCHỈ ĐẠO VỀ NHÂN QUYỀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-TTg ngày 11/6/2013 củaThủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần của Ban chỉ đạovề nhân quyền;

Xét đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Kiện toàn Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnhLâm Đồng gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1. Ông: Đoàn Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởngban;

2. Ông: Bùi Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phótrưởng ban thường trực;

3. Ông: Nguyễn Văn Bảo, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ - Phótrưởng ban;

4. Ông: Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Tư pháp – Ủyviên;

5. Ông: Hoàng Bình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội - Ủy viên;

6. Bà: Trần Thị Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Thông tinvà Truyền thông - Ủy viên;

7. Mời ông: Bùi Thanh Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáoTỉnh ủy - Ủy viên;

8. Ông: Huỳnh Mỹ, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Ủy viên;

9. Ông: Khổng Minh Nghiệp, Phó Chánh Văn phòng UBNDtỉnh - Ủy viên;

10. Ông : Ngô Văn Đức, Phó Giám đốc Sở Nội vụ (Ban Tôngiáo) - Ủy viên;

Công an tỉnh là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạovề nhân quyền tỉnh Lâm Đồng; có bộ phận chuyên trách giúp việc đặt tại Văn phòngCông an tỉnh.

Điều 2. Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh có nhiệmvụ, quyền hạn sau:

- Ban chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và cóquy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bảovệ, đấu tranh về nhân quyền và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Văn phòng thườngtrực Ban chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ;

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và địa phươngtrong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo vệ và đấu tranh vềnhân quyền trên địa bàn toàn tỉnh. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyềnthành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam tại địa phương trên các phươngtiện thông tin đại chúng;

- Đánh giá tình hình, đề ra phương hướng công tác, giảiquyết các vấn đề quan trọng liên quan đến dân chủ, nhân quyền. Tổ chức kiểm traviệc triển khai và kết quả thực hiện công tác nhân quyền của các sở, ban,ngành, địa phương; được yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo tìnhhình chung hoặc các vụ việc nhạy cảm về dân chủ, nhân quyền;

- Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác liên quan đếnnhân quyền trên địa bàn do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Điều 3. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấucủa UBND tỉnh. Phó trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của cơ quan mình trên cácvăn bản do Phó trưởng ban ký theo phân công, ủy quyền của Trưởng ban. Kinh phíhoạt động của Ban chỉ đạo và của cơ quan thường trực do cơ quan thường trực lậpdự toán, gửi Sở Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền cấp và quản lý,sử dụng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký và thay thế Quyết định số 2873/QĐ-UBND ngày 19/12/2011 của UBND tỉnhLâm Đồng về việc thành lập Ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Lâm Đồng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởngcác Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh và các ông(bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại giao;
- A 74/VPNQ-BCA ;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Như Điều 5;
- Lưu VT, NV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến