ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 05 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CƠ CẤU CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP THOÁT NƯỚC LÂM ĐỒNG GIAIĐOẠN 2013-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệpnhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn2011-2015”.

Căn cứ Kế hoạch số 60-KH/TU ngày28/12/2012 của Ban Thường vụ Tnh ủy về việc Thựchiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảngkhóa XI về Đ án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nângcao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”.

Xét Tờ trình số 184/TTr-KHĐT /KTNngày 22/8/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Đề án tái cơ cấu Công ty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng giaiđoạn 2013-2015 với các nội dung sau:

I. Mục tiêu:

- Sắp xếp lại mô hình tổ chức, quảnlý Công ty tập trung vào sản xuất nước sạch nhằm đảm bảo chất lượng, số lượngnước, tạo tiền đề đổi mới toàn diện mô hình tổ chức và hoạt động kinh doanhtheo hướng tinh gọn, hiện đại và tạo sự chuyển biến cơ bản về năng lực quảntrị, nâng cao hiệu quả kinh doanh, nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnhtranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

- Tạo điều kiện cho các tổ chức, cánhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống cấp thoát nước.

II. Nội dung tái cơ cấuCông ty

1. Ngành nghề kinh doanh:

a) Ngành nghề chính: Sản xuất và cungcấp nguồn nước sinh hoạt phục vụ đô thị và công nghiệp.

b) Ngành nghề phụ: Thi công lắp đặthệ thống cấp nước; cân chỉnh thủy lượng kế.

2. Vốn điều lệ: 130 tỷ đồng (sau khiđã chuyn giao những bộ phận cho đơn vị khác quản lý).

3. Phương án sắp xếp, đổi mới Công tygiai đoạn 2013-2015:

a) Các đơn vị trực thuộc Công ty:

- Phòng nghiệp vụ: 03 Phòng.

- Chi nhánh sản xuất nước: 03 Chinhánh.

- Ban quản lý dự án: 01 Ban.

b) Thoái vốn đã đầu tư ra ngoài ngànhhoặc không có hiệu quả:

- Thoái vốn đầu tư tại Công ty cổphần Dịch vụ du lịch Thung Lũng Vàng.

- Thoái vốn tại Công ty cổ phần Tưvấn cấp thoát nước.

c) Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ,tài sản, lao động sang đơn vị khác khi có quyết định của cơ quan có thm quyền:

- Xí nghiệp Cấp nước Đà Lạt và các bộphận ghi thu, sửa chữa, điều hành,... của các Nhà máy nước tại các huyện ĐơnDương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, Đạ Huoai, Đạ Tẻh; các bộ phận có chức nănghoạt động phụ trợ phát triển mạng: Xí nghiệp Quản lý Thủy lượng kế, Xí nghiệpXây lp và cung ứng vật tư ngành nước.

- Xí nghiệp Quản lý nước thải.

- Đội quản lý lòng hồ Đan Kia.

3. Chiến lược phát triển đến năm 2015:

Trong giai đoạn từ nay đến 2015, Côngty TNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng triển khai thực hiện đề án táicơ cấu doanh nghiệp và thực hiện cổ phần hóa để chuyển thành Công ty cổ phầnsau năm 2015.

4. Tái cấu trúc quản trị Công ty tậptrung vào những nội dung sau:

a) Áp dụng nguyên tắc quản trị doanhnghiệp theo thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế; hoàn thiện cơ chế kiểmsoát, kiểm toán nội bộ, chú trọng kiểm soát rủi ro tài chính để có biện phápphòng ngừa, hạn chế, khc phục và điều chỉnh kế hoạch sảnxuất, kinh doanh phù hợp; tăng cường năng lực, quyền hạn của kiểm soát viên vàkim toán nội bộ.

b) Thực hiện công khai minh bạchtrong đầu tư, quản lý tài chính, mua sắm, phân phối thu nhập, công tác cán bộ;ký kết và thực hiện các hp đồng với những người có liênquan đến người quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Tài chính hướng dẫn Công tyTNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng:

a) Xây dựng phương án tài chính trongquá trình thực hiện đề án tái cơ cấu doanh nghiệp, xác định tài sản, vốn, côngnợ phải chuyn giao, xử lý trước khi thực hiện cổ phần hóa.

b) Xây dựng kế hoạch, lộ trình thoáivốn gửi Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan để thẩm định, trình UBNDtỉnh phê duyệt trước khi thực hiện.

2. Sở Kế hoạchvà Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng:

a) Thực hiện đề án tái cơ cấu doanhnghiệp và đăng ký doanh nghiệp sau tái cơ cấu.

b) Xây dựng quy chế quản trị nội bộ,đổi mới tổ chức quản trị doanh nghiệp có hiệu lực, hiệu quả.

3. Sở Nội vụ:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngànhvà địa phương liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định chuyểngiao: Xí nghiệp cấp nước Đà Lạt và các bộ phận ghi thu, sửa chữa, điều hành,...của các Nhà máy nước tại các huyện Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Bảo Lâm, ĐạHuoai, Đạ Tẻh; các bộ phận có chức năng hoạt động phụ trợ phát trin mạng: Xí nghiệp Quản lý Thủy lượng kế, Xí nghiệp Xây lắp và cung ứngvật tư ngành nước; Xí nghiệp Quản lý nước thải; Đội quản lý lòng hồ Đan Kia chođơn vị khác quản lý trước khi thực hiện cổ phần hóa Công ty.

4. Chủ tịch kiêm Giám đốc Công tyTNHH một thành viên cấp thoát nước Lâm Đồng:

a) Triển khai thực hiện đề án tái cơcấu doanh nghiệp theo hướng dẫn của các sở, ngành.

b) Thực hiện tái cấu trúc quản trịdoanh nghiệp theo các nội dung nêu tại điểm 4 phần II.

c) Xây dựng, triển khai thực hiện cácquy chế, quy định về giám sát, kim tra, thanh tra việc chp hành pháp luật, thực hiện mục tiêu, chiến lược, kếhoạch và nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, TrưởngBan Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kếhoạch & Đầu tư, Lao động Thương binh và Xã hội, Nội vụ và Chủtịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ban CĐĐM&PTDN TW;
- Bộ Tài chính;
- TT TU; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- UBND các huyện, TP thuộc tỉnh;
- Lưu: VT, ĐMDN.

KT. CHỦ TCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên