UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1722/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂNCÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 01 tháng7 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai xác địnhChỉ số cải cách hành chính của tỉnh và các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnhBến Tre;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 490/TTr-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Chỉ sốcải cách hành chính của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnhBến Tre gồm: 08 lĩnh vực, 28 tiêu chí và 46 tiêu chí thành phần.

Sử dụng Chỉ số cải cách hành chính của Uỷ bannhân dân các xã, phường, thị trấn để tiến hành theo dõi, đánh giá kết quả cảicách hành chính hàng năm của các xã, phường, thị trấn giai đoạn 2011-2020.

Điều 2. Giao Sở Nội vụchịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện,thành phố, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CÁC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

(Banhành kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịchUỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

STT

Lĩnh vực/Tiêu chí/Tiêu chí thành phần

Điểm tối đa

Điểm đánh giá

Điểm đạt được

Chỉ số

Ghi chú

Khảo sát

Tự đánh giá

UBND cấp huyện đánh giá

1

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC

19,5

1.1

Kế hoạch CCHC năm

4

1.1.1

Ban hành kế hoạch CCHC năm

1

Kịp thời: 1

Không kịp thời: 0,5

Không ban hành: 0

1.1.2

Xác định các nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực theo Kế hoạch CCHC của huyện/thành phố

1

Xác định đầy đủ nhiệm vụ: 1

Không xác định đầy đủ nhiệm vụ: 0

1.1.3

Các kết quả phải đạt được xác định rõ ràng, cụ thể và định rõ trách nhiệm triển khai thực hiện

0,5

Đạt yêu cầu: 0,5

Không đạt yêu cầu: 0

1.1.4

Mức độ thực hiện kế hoạch CCHC

1,5

Thực hiện trên 90% kế hoạch: 1,5

Thực hiện từ 70% - 90% kế hoạch: 1

Thực hiện từ 50% - dưới 70% kế hoạch: 0,5

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

1.2

Báo cáo CCHC

6

1.2.1

Số lượng báo cáo (báo cáo quý I, 6 tháng, quý III, báo cáo năm và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu)

2

Đủ số lượng báo cáo: 2

Không đủ số lượng báo cáo: 0

1.2.2

Nội dung các báo cáo CCHC

2

Đầy đủ nội dung theo hướng dẫn: 2

Không đầy đủ nội dung theo hướng dẫn: 0

1.2.3

Thời hạn gửi các báo cáo

2

Tất cả báo cáo được gửi đúng thời gian quy định: 2

Gửi không đúng thời gian quy định: 0

1.3

Công tác tuyên truyền CCHC

2,5

1.3.1

Kế hoạch tuyên truyền CCHC

0,5

Có kế hoạch: 0,5

Không có kế hoạch: 0

1.3.2

Mức độ thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC

1

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

Thực hiện từ 50% - 80% kế hoạch: 0,5

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

1.3.3

Tác động của tuyên truyền đối với việc nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức về CCHC

1

Khảo sát

1.4

Sự năng động trong chỉ đạo, điều hành CCHC

4

1.4.1

Gắn kết quả thực hiện CCHC với công tác thi đua, khen thưởng

2

Có thực hiện: 2

Không thực hiện: 0

1.4.2

Bố trí nguồn nhân lực cho công tác CCHC của địa phương

2

Có văn bản phân công lãnh đạo và công chức phụ trách, theo dõi công tác CCHC: 2

Không có văn bản phân công: 0

1.5

Kết quả chỉ đạo, điều hành CCHC của địa phương

3

1.5.1

Chất lượng các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của địa phương

1

Khảo sát

1.5.2

Tính kịp thời của các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC của địa phương

1

Khảo sát

1.5.3

Công tác chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ CCHC của địa phương

1

Khảo sát

2

Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương

12,5

2.1

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương

6,5

2.1.1

Mức độ thực hiện kế hoạch xây dựng VBQPPL hàng năm của địa phươngđã được phê duyệt

1,5

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1,5

Thực hiện từ 50% - 80% kế hoạch: 0,75

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

2.1.2

Thực hiện quy trình xây dựng VBQPPL

0,5

Đúng quy định: 0,5

Không đúng quy định: 0

2.1.3

Mức độ phù hợp với tình hình thực tế của VBQPPL do địa phương ban hành

1,5

Khảo sát

2.1.4

Tính khả thi của VBQPPL do địa phươngban hành

1,5

Khảo sát

2.1.5

Tính hiệu quả của VBQPPL do địa phươngban hành

1,5

Khảo sát

2.2

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật

3

2.2.1

Ban hành kế hoạch rà soát VBQPPL (có kế hoạch riêng hoặc nằm trong kế hoạch CCHC năm)

0,5

Có ban hành: 0,5

Không ban hành: 0

2.2.2

Mức độ hoàn thành kế hoạch rà soát VBQPPL

1

Hoàn thành kế hoạch: 1

Không hoàn thành kế hoạch: 0

2.2.3

Xử lý kết quả rà soát

1,5

Thực hiện đúng quy định của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Sở Tư pháp: 1,5

Không thực hiện đúng quy định của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Sở Tư pháp: 0

2.3

Tổ chức triển khai việc thực hiện VBQPPL (do tỉnh, huyện/thành phố ban hành) tại địa phương

3

Trên 90% số VBQPPL được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định: 3

Từ 70% - 90% số VBQPPL được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định: 2

Từ 50% - dưới 70% số VBQPPL được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định: 1

Dưới 50% số VBQPPL được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đúng quy định: 0

3

Cải cách thủ tục hành chính

12,5

3.1

Rà soát, đánh giá, cập nhật thủ tục hành chính

7,5

3.1.1

Ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC của địa phươngtheo quy định của UBND tỉnh

0,5

Kịp thời: 0,5

Không kịp thời: 0,25

Không ban hành: 0

3.1.2

Mức độ thực hiện kế hoạch

1,5

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1,5

Thực hiện từ 50% - 80% kế hoạch: 0,75

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

3.1.3

Xử lý các vấn đề phát hiện qua rà soát

1,5

Đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của UBND tỉnh: 1,5

Không đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, huỷ bỏ TTHC và các quy định có liên quan theo quy định của UBND tỉnh: 0

3.1.4

Cập nhật, công khai Bộ TTHC cấp xã

2

Cập nhật, công khai đầy đủ, kịp thời TTHC và các quy định có liên quan: 2

Cập nhật, công khai không đầy đủ hoặc không kịp thời: 0

3.1.5

Thực hiện việc tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

1

Thực hiện đầy đủ quy định của UBND tỉnh: 1

Không thực hiện đầy đủ các quy định của UBND tỉnh: 0

3.1.6

Xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã

1

Tất cả các phản ánh, kiến nghị được kiến nghị xử lý: 1

Đa số các phản ánh, kiến nghị được kiến nghị xử lý: 0,75

Một số phản ánh, kiến nghị được kiến nghị xử lý: 0,5

Không kiến nghị xử lý: 0

3.2

Công khai TTHC

5

3.2.1

Công khai TTHC tại Bộ phận TN và TKQ

3

Công khai đầy đủ, đúng quy định: 3

Công khai không đầy đủ: 0

3.2.2

Yêu cầu đối với bảng công khai TTHC (sạch đẹp, đặt ở vị trí thích hợp, có khoảng trống đủ rộng, không quá cao hoặc quá thấp để người dân dễ đọc, dễ tiếp cận)

2

Đạt yêu cầu: 2

Không đạt yêu cầu: 0

4

Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước

6

4.1

Tuân thủ các quy định của Chính phủ và của tỉnh về tổ chức bộ máy

3

Thực hiện đầy đủ theo quy định: 3

Không thực hiện đầy đủ theo quy định: 0

4.2

Kết quả thực hiện quy chế làm việc của xã, phường, thị trấn

3

Khảo sát

5

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

14

5.1

Tuyển dụng và bố trí sử dụng công chức

2

5.1.1

Thực hiện quy định về tuyển dụng công chức

1

Thực hiện đúng quy định: 1

Thực hiện không đúng quy định: 0

5.1.2

Bố trí công chức

1

Thực hiện theo đúng quy định: 1

Thực hiện không đúng quy định: 0

5.2

Công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức

1,5

5.2.1

Ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức hàng năm của địa phương

0,5

Kịp thời: 0,5

Không kịp thời: 0,25

Không ban hành: 0

5.2.2

Mức độ thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức của địa phương

1

Thực hiện trên 80% kế hoạch: 1

Thực hiện từ 50% - 80% kế hoạch: 0,5

Thực hiện dưới 50% kế hoạch: 0

5.3

Đổi mới công tác quản lý công chức

1,5

Có đánh giá công chức trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: 1,5

Không thực hiện: 0

5.4

Chất lượng cán bộ, công chức

9

5.4.1

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của công chức

1

Khảo sát

5.4.2

Tinh thần trách nhiệm đối với công việc của công chức

1

Khảo sát

5.4.3

Thái độ phục vụ của công chức

1

Khảo sát

5.4.4

Tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân của công chức

1

Khảo sát

5.4.5

Tỷ lệ công chức đạt chuẩn

2

100% công chức của đơn vị đạt chuẩn: 2

Từ 80% - dưới 100% công chức đạt chuẩn: 1,5

Từ 50% - dưới 80% công chức đạt chuẩn: 0,75

Dưới 50% công chức đạt chuẩn: 0

5.4.6

Tỷ lệ đạt chuẩn của cán bộ cấp xã

1,5

Trên 80% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 1,5

Từ 50% - 80% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0,75

Dưới 50% cán bộ cấp xã đạt chuẩn: 0

5.4.7

Tỷ lệ số cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong năm

1,5

Trên 70% số cán bộ, công chức: 1,5

Từ 50% - 70% số cán bộ, công chức: 0,75

Dưới 50% số cán bộ, công chức: 0

6

Đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính

10

6.1

Sử dụng ngân sách nhà nước được giao

2

Sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm: 2

Sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí: 0

6.2

Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ

3

Thực hiện đúng quy chế chi tiêu nội bộ: 3

Thực hiện không đúng quy chế chi tiêu nội bộ: 0

6.3

Công khai tài chính

2

Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch việc thu chi: 2

Không công khai: 0

6.4

Khai thác các nguồn thu ngân sách của địa phương

3

Khảo sát

7

Hiện đại hoá hành chính

11

7.1

Sử dụng mạng nội bộ (LAN) để trao đổi công việc

2

Có sử dụng: 2

Không sử dụng: 0

7.2

Tỷ lệ máy vi tính của UBND được kết nối internet

3

100% số máy: 3

Từ 80% - dưới 100% số máy: 2

Từ 50% - dưới 80% số máy: 1

Dưới 50% số máy: 0

7.3

Tỷ lệ công chức được trang bị máy vi tính

3

100% số công chức được trang bị: 3

Từ 80% - dưới 100% số công chức: 2

Từ 50% - dưới 80% số công chức: 1

Dưới 50% số công chức: 0

7.4

Mức độ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc của cán bộ, công chức

3

Trên 90% cán bộ, công chức sử dụng: 3

Từ 70% - 90% cán bộ, công chức sử dụng: 2

Từ 50% - dưới 70% cán bộ, công chức sử dụng: 1

Dưới 50% cán bộ, công chức sử dụng: 0

8

Thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông

14,5

8.1

Triển khai cơ chế một cửa

1

Có triển khai thực hiện: 1

Không triển khai thực hiện: 0

8.2

Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và mức độ hiện đại hoá của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

4,5

Diện tích Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đạt chuẩn: 1,5

Có máy vi tính, máy in, điện thoại cố định: 1,5

Có ghế ngồi, bàn, nước uống, quạt mát (hoặc máy điều hoà): 1,5

8.3

Chất lượng phục vụ tại Bộ phận TN và TKQ

4

8.3.1

Nơi đón tiếp tổ chức, cá nhân

1

Khảo sát

8.3.2

Thái độ phục vụ của công chức tại Bộ phận TN và TKQ

1

Khảo sát

8.3.3

Thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận TN và TKQ

1

Khảo sát

8.3.4

Chất lượng giải quyết TTHC tại Bộ phận TN và TKQ

1

Khảo sát

8.4

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được giải quyết đúng hạn

5

100% hồ sơ: 5

Từ 95% - dưới 100% hồ sơ: 4

Từ 90% - dưới 95% hồ sơ: 3

Từ 85% - dưới 90% hồ sơ: 2

Từ 80% - dưới 85% hồ sơ: 1

Dưới 80% hồ sơ: 0

9

Điểm cộng, điểm trừ

9.1

Điểm cộng

2

9.1.1

Có sáng kiến trong triển khai công tác CCHC

0,5

9.1.2

Áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính

1

Có triển khai và được cấp chứng chỉ ISO: 0,5

Thực hiện đúng quy định ISO trong hoạt động: 0,5

9.1.3

Có triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông

0,5

9.2

Điểm trừ

2

9.2.1

Số lượng báo cáo CCHC: Thiếu từ 2 báo cáo trở lên: - 1

9.2.2

Thời hạn gửi báo cáo: Trễ từ 2 lần báo cáo trở lên: - 1

Tổng điểm tối đa

Tổng điểm đánh giá

Tổng điểm đạt được

Chỉ số CCHC

(PAR INDEX)

Điều tra XHH

Tự đánh giá

UBND cấp huyện đánh giá

Kết quả đạt được