ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1723/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 13 tháng 06 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨNKẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC THỌ NHIỆM KỲ 2011 -2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Hướng dẫn số 975/HD-BNV ngày 04 tháng 5năm 2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn bầu cử thành viên UBND các cấp;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọtại Tờ trình số 895/TTr-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2013 và đề nghị của Giám đốcSở Nội vụ tại Văn bản số 482/SNV-XDCQ ngày 12 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ, nhiệm kỳ 2011-2016;

Ông Nguyễn Văn Việt, Phó Bí thư Huyện ủy - giữ chứcChủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủtịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đức Thọ và ông NguyễnVăn Việt căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Chánh, PVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC1, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Kim Cự