ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 30 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP KHU RỪNG BẢO VỆ CẢNH QUAN SUỐI MỠ, HUYỆN LỤC NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căncứ Nghị định 23/2006/NĐ-CP ngày 3/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệvà Phát triển rừng; Nghị định 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ vềtổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 08 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phêduyệt Quy chế quản lý Rừng phòng hộ, Rừng đặc dụng và Rừng sản xuất là rừng tựnhiên;

Căn cứ Chỉ thị số 38/2005/CT-TTg ngày 05/12/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát, quy hoạch lại 3 loạirừng;

Xét đề nghị của UBND huyện Lục Namtại Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 13/10/2011; Sở Nông Nghiệp và Phát triển nôngthôn tại Công văn số 966/SNN-LN ngày 17/11/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập khu rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ, huyện Lục Nam với một số nội dung chínhsau:

1. Tên khu rừng: Khu rừng bảo vệ cảnhquan Suối Mỡ, huyện Lục Nam.

2. Quy mô, phạm vi ranh giới

- Tổng diện tích khu rừng bảo vệcảnh quan là 1.207,1 ha thuộc 02 tiểu khu 99A và 100 trên địa phận xã NghĩaPhương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

- Tọa độ địa lý: Từ 21013‘ 36” đến 21016 ‘ 18” độ vĩ Bắc và từ 106021 ‘ 24” đến106009 ‘ 24” độ kinh Đông.

- Về ranh giới:

+ Phía Bắc giáp xã Trường Giang,huyện Lục Nam và xã Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn;

+ Phía Tây giáp xã Huyền Sơn vàthị trấn Lục Nam, huyện Lục Nam;

+ Phía Nam giáp xã Hoàng Hoa Thám,huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương;

+ Phía Đông giáp xã Vô Tranh,huyện Lục Nam;

3. Mục tiêu, nhiệm vụ

3.1. Mục tiêu:

Bảo tồn và phát triển bền vững cácgiá trị lịch sử - văn hóa, các giá trị đa dạng sinh học trong khu vực với việcphát triển du lịch sinh thái, giáo dục môi trường góp phần vào chiến lược bảotồn các di tích văn hóa - lịch sử, bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ môi trường vàphát triển bền vững.

3.2. Nhiệm vụ:

- Bảo vệ, phục hồi và phát triểnrừng tự nhiên hiện có trong khu vực trở thành rừng có kết cấu ổn định.

- Chuyển đổi rừng trồng côngnghiệp thành rừng cây bản địa góp phần nâng cao tính đa dạng sinh học và chứcnăng phòng hộ của rừng.

- Bảo vệ, phục hồi và phát triểnkhu hệ động thực vật và các giá trị cảnh quan thiên nhiên trong khu vực.

- Phát triển cơ sở hạ tầng, dịchvụ du lịch sinh thái và tâm linh trong khu vực.

- Phát triển chương trình du lịchsinh thái và giáo dục môi trường.

4. Các chương trình hoạt động,giải pháp thực hiện, tổ chức quản lý

4.1.Các chương trình hoạt động:

- Sử dụng đất: Tổng diện tích khurừng bảo vệ cảnh quan là 1.207,1 ha được bố trí sử dụng như sau:

+ Đất đặc dụng có rừng tự nhiên:658,46 ha.

+ Đất đặc dụng trồng rừng cây bảnđịa: 286,54 ha.

+ Đất đặc dụng có rừng trồng Thông:5,60 ha.

+ Đất mặt nước: 70,00 ha.

+ Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm:32,00 ha.

+ Đất nông nghiệp trồng cây hàng năm:14,00 ha.

+ Đất di tích, đất xây dựng và đấtkhác: 140,50ha.

- Bảo tồn và phát triển tài nguyênthiên nhiên.

+ Bảo vệ và phát triển rừng và khu hệthực vật.

+ Bảo tồn và phát triển động vậthoang dã.

- Du lịch sinh thái

- Tôn tạo di tích, cơ sở hạ tầng vàdịch vụ du lịch.

+ Bảo tồn và tôn tạo di tích.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụcông tác quản lý.

+ Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ dulịch sinh thái.

+ Các dịch vụ du lịch sinh thái.

4.2. Giải pháp thực hiện:

- Giải pháp về quản lý và tổ chức

Thành lập Ban quản lý “Khu di tíchdanh thắng và rừng bảo vệ rừng cảnh quan Suối Mỡ”. Việc thành lập Banquản lý thực hiện theo Nghị định117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừngđặc dụng;Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2006 của Chínhphủ; Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ và các quy định hiện hành của nhà nước.

- Giải pháp sử dụng đất và chuyển đổimục đích sử dụng rừng.

+ Sử dụng đất: Việc sử dụng đất trongkhu rừng cảnh quan tuân theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm2006 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế quản lý 3 loại rừng và quản lý theo quyđịnh của luật đất đai.

+ Chuyển đổi mục đích sử dụng rừng:Việc chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng đặc dụng thuộc trường hợp chuyển giaocho chủ rừng mới. Do đó trình tự thủ tục chuyển đổi rừng, quyền và nghĩa vụ cácbên được thực hiện theo khoản 2 Điều 6 tại Thông tư số 24/2009/TT-BNN ngày05/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản hiện hành.

- Các nhóm giải pháp khác.

Bao gồm các nội dung xây dựng chínhsách, ứng dụng khoa học công nghệ, thu hút đầu tư, tuyên truyền giáo dục bảo vệmôi trường theo Quyết định 416/QĐ-UBND ngày 9/3/2007 của Ủy Ban nhân dân tỉnhBắc Giang.

4.3. Tổ chức quản lý.

Thành lập Ban quản lý “Khu di tíchdanh thắng và rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ” (trên cơ sở Ban quản lý khu dulịch sinh thái Suối Mỡ hiện nay) trực thuộc UBND huyện Lục Nam để thực hiệncác nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phát triển du lịch, thực hiện các dự án đầutư theo quy định hiện hành.

5. Kháitoán vốn đầu tư; nguồn vốn đầu tư; danh mục các dự án ưu tiên

5.1. Khái toán vốn đầu tư và nguồnvốn đầu tư:

Khái toán tổng vốn đầu tư bảo tồn vàphát triển rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ là: 199.283,2 triệu đồng, trong đó:

- Phân theo hạng mục:

+ Bảo tồn và phát triển tài nguyênrừng: 9.488,2triệu đồng.

+ Nghiên cứu khoa học và đào tạo:3.150,0triệu đồng.

+ Xây dựng cơ sở hạ tầng: 184.610,0triệu đồng.

+ Trang thiết bị: 1.435,0 triệu đồng.

+ Bồi thường công trình Trạm bảo vệrừng: 600,0 triệu đồng.

- Phân theo giai đoạn đầu tư:

+ Giai đoạn 2011-2015: 65.163,46triệu đồng.

+ Giai đoạn 2016-2020: 134.119,74triệu đồng.

- Phân theo nguồn vốn đầu tư:

+ Vốn ngân sách: 77.983,20 triệu đồng.

+ Vốn huy động: 121.300,00 triệu đồng.

5.2. Danh mục các Dự án đầu tư ưutiên:

- Dự án tôn tạo các di tích lịch sửvăn hóa khu vực đền Hạ, đền Trung và đền Thượng.

- Dự ánđầu tư bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng.

- Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phụcvụ công tác quản lý: Xây dựng các trạm bảo vệ, chòi quan sát, đường tuần tra,trạm dừng chân, vườn ươm, nhà trung tâm du khách.

- Dự án đầu tư trang thiết bị cho cáchoạt động của ban quản lý.

- Dự án đầu tư phát triển du lịchsinh thái: Nội dung chính gồm đường giao thông, bến bãi, khu lễ hội, khách sạn,nhà nghỉ, các khu vui chơi giải trí.

- Dự án đầu tư gây nuôi động vậthoang dã.

- Tổ chức đào tạo cán bộ, thực hiệncác đề tài nghiên cứu khoa học.

6. Tổ chức thực hiện

- UBND huyệnlập hồ sơ thành lập Ban quản lý “Khudi tích danh thắng và rừng bảo vệ cảnh quan Suối Mỡ” (trêncơ sở Ban quản lý khu du lịch sinh thái Suối Mỡ hiện nay) có đủ năng lực,chức năng và nhiệm vụ để quản lý Khu rừng bảo vệ cảnhquan Suối Mỡ theo quy định hiện hành của nhà nước trìnhUBND tỉnh phê duyệt, tổ chức thực hiện.

- Giao các Sở: Tài nguyên và Môitrường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh tiến hành cắmmốc giới và tổ chức việc giao rừng, đất lâm nghiệp, cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất lâm nghiệp. Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa - Thể thao và Du lịch tham mưu và hướngdẫn việc thành lập, cơ cấu, tổ chức Ban quản lý khu di tích; bố trí kinh phíđầu tư cho Khu rừng và Ban quản lý “Khu di tích danh thắng và rừng bảo vệ cảnhquan Suối Mỡ” theo quy định.

Điều 2. UBNDhuyện Lục Nam có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hànhcủa Nhà nước.

Điều 3. Thủtrưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính,Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, SởTài nguyên và Môi trường, Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND huyện Lục Nam và các cơ quanliên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Thanh Sơn