ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1724/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 24 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀCÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tưpháp tại Báo cáo số 57/BC-TP ngày 24 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 02 vănbản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành hết hiệu lực thi hành(theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- UBND: CT, PCT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Kiên

DANH MỤC

VĂNBẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1724/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân quận 1)

1

Quyết định số 3029/2009/QĐ-UBND ngày 15/10/2009 của Ủy ban nhân dân quận 1 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Nội vụ quận 1.

2

Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của Ủy ban nhân dân quận 1 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 1.