ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 24 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀBÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tưpháp tại Báo cáo số 57/BC-TP ngày 24 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 02 vănbản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 1 ban hành (theo danh mục đínhkèm) vì không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân quận 1, Thủ trưởng các phòng, ban đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân10 phường và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo TP. Hồ Chí Minh;
- UBND: CT, PCT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thành Kiên

DANH MỤC

VĂNBẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1725/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2013 củaỦy ban nhân dân quận 1)

STT

Văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 01/07/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 về Ban hành quy định trình tự thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn quận 1.

Không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

2

Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND -M ngày 08/11/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 về hủy bỏ một phần chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 về Công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và xây dựng lực lượng dự bị động viên năm 2011

Chỉ thị số 01/2011/CT-UBND ngày 27/01/2011 của Ủy ban nhân dân quận 1 đã hết hiệu lực.