ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1725/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾHOẠCH THỰC HIỆN ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT, LẬP DANH SÁCH MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁCĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN NĂM 2014

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮCKẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND-UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày14/11/2008;

Căn cứ Nghị định số: 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số: 10/2007/TTLT-BLĐTB &XH-HCCBVN-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiếnbinh Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều Nghịđịnh số: 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh;

Căn cứ Thông tư số: 10/TT-BYT ngày14/8/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyểntuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế;

Căn cứ Quyết định số: 30/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các đơn vị hành chínhthuộc vùng khó khăn;

Theo đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số: 1256/TTr-LĐTBXH ngày 14/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định nàyKế hoạch thực hiện điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế chocác đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2014.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở, Ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xãhội tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởngcác đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Triệu Đức Lân

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐIỀU TRA, RÀSOÁT, LẬP DANH SÁCH MUA THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘINĂM 2014
(Ban hànhkèm theo Quyết định số: 1725/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nhằm đảm bảo quyền lợi vàtrách nhiệm trong việc khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng chính sách xã hộitheo đúng chế độ quy định của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT).

- Để hạn chế việc trùng, thừathẻ BHYT, năm 2014 tiến hành lập mới danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT, đảm bảomỗi người chỉ có một thẻ và đúng đối tượng.

- Đảm bảo nguồn kinh phí in ấn, cấp phát thẻ, sử dụng thẻkhám chữa bệnh cho đối tượng kịp thời, đúng quy định.

B. NỘI DUNG

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC KINH PHÍ NHÀ NƯỚCMUA THẺ BHYT BAO GỒM

1. Người có công với cách mạng theo quy định của phápluật về ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Trẻ em dưới 06 tuổi.

3. Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàngtháng là các đối tượng quy định tại Nghị định số: 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007và Nghị định số: 13/NĐ-CP ngày 13/4/2010 của Chính phủ hướng dẫn về chính sáchtrợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội,Nghị định số: 06/2011/NĐ-CP ngày14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Luật Người cao tuổi, Nghị định số: 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

4. Người thuộc hộ gia đình nghèo.

5. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng cóđiều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướngChính phủ.

6. Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày30/4/1975 trở về trước theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị định số: 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điềucủa Pháp lệnh Cựu chiến binh; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chốngPháp theo Quyết định số: 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủvề chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phongthời kỳ kháng chiến chống Pháp.

7. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứunước là các đối tượng quy định tại Quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg ngày08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượngtrực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chínhsách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số: 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 củaThủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Quyết định số: 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đốitượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởngchính sách của Đảng và Nhà nước.

8. Thân nhân của người có công với cách mạng thực hiệntheo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

9. Người thuộc hộ gia đình cậnnghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU TRA, RÀSOÁT:

Rà soát toàn bộ hộ dân cư tại thời điểm điều tra đangcó hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

III. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀUTRA, RÀ SOÁT:

1. Thời gian điều tra, rà soát:

Tiến hành công tác chuẩn bị đến khi kết thúc điều tra,rà soát lập danh sách, mua thẻ BHYT phát cho đối tượng đến hết ngày 31/12/2013.

2. Phương pháp rà soát: Kết hợp các phương phápđiều tra, thu thập thông tin của từng hộ dân, kiểm tra, giám sát, đánh giá…

IV. QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, RÀ SOÁT VÀCẤP THẺ BHYT BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THẺ BHYT:

1. Quy trình điều tra, rà soát.

Theo hướng dẫn liên ngành của Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh.

2. Quy trình cấp thẻ BHYT bổ sung, sửađổi thẻ BHYT

a) Cấp thẻ BHYT tăng, cắt giảm trong năm

 Hằng tháng, nếutrên địa bàn có phát sinh tăng như đối tượng trẻ em mới sinh ra, trẻ em hếttuổi khám chữa bệnh đối với trẻ em dưới 06 tuổi chuyển sang hưởng chế độ khámchữa bệnh theo đối tượng mới, đối tượng mới chuyển từ địa phương khác tới chưacó thẻ BHYT, đối tượng thẻ hết hạn sử dụng đề nghị cấp thẻ mới… hoặc giảm dođối tượng bị chết, đi khỏi địa bàn, đã có thẻ BHYT được mua từ các nguồn khác...thì chủ hộ gia đình (hoặc người giám hộ) có trách nhiệm thông báo cho Trưởngthôn biết và nộp lại thẻ BHYT cho Trưởng thôn, Trưởng thôn có trách nhiệm kịpthời báo cáo lên UBND cấp xã. Chủ tịch UBND cấp xã chỉ đạo cán bộ Lao động -Thương binh và Xã hội hoặc cán bộ Văn hóa xã hội xã tiến hành lập danh sách, đềnghị Hội đồng xét duyệt của cấp xã tổ chức xét duyệt mua thẻ BHYT cho đối tượng,gửi văn bản về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tổng hợp trìnhUBND huyện, thị xã thẩm định và hợp đồng mua thẻ Bảo hiểm y tế để cấp cho đốitượng tăng, quyết định cắt giảm đối với đối tượng không còn hưởng bảo hiểm y tế(Quyết định tăng, giảm kèm theo danh sách đối tượng gửi Sở Lao động -Thươngbinh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh).

Lưu ý: Danh sách đề nghị cắt giảm thẻ bảo hiểmy tế, UBND xã, phường, thị trấn phải thu hồi lại thẻ BHYT nộp cùng danh sách đềnghị cắt giảm. Trường hợp không thu hồi được thẻ phải có lý do cụ thể.

Trường hợp bổ sung danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT dobỏ sót đối tượng, UBND xã phải giải trình lý do.

Đối với những trường hợp di chuyển khỏi địa bàn khácthì phải đến Phòng Lao động - TB và XH nộp lại thẻ để cắt giảm, đồng thời PhòngLao động - TB và XH cấp giấy giới thiệu để đến nơi mới đề nghị cấp bổ sung.

Trẻ em mới sinh, Trưởng thôn cótrách nhiệm yêu cầu gia đình đến đăng ký khai sinh tại UBND xã và đề nghị UBNDcấp xã làm thủ tục cấp thẻ BHYT cho trẻ.

Đối với trẻ em dưới 06 tuổi: Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội phối hợp với BHXH các huyện, thị xã lập danh sách cắt giảm đốitượng khi trẻ em đủ 72 tháng tuổi trên cơ sở danh sách cắt giảm do UBND cấp xãlập và chuyển đến; đối với các đối tượng đủ điều kiện chuyển cấp thẻ theo đốitượng mới, trước 02 tháng khi trẻ em đủ 72 tháng tuổi, UBND cấp xã phải làm thủtục đề nghị chuyển cấp thẻ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và cơ quanBảo hiểm xã hội phải kịp thời làm các thủ tục và cấp thẻ (theo đối tượng mới)theo quy định.

b) Việc cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, đổi thẻ bảo hiểm ytế

Trường hợp đối tượng bị mất thẻBHYT; rách, nát hoặc hỏng; sai sót thông tin ghi trong thẻ, chủ hộ làm đơn nộphoặc báo cho trưởng thôn báo cáo UBND xã để làm thủ tục cấp lại thẻ, đổi thẻtheo quy định (Nếu đổi thẻ phải nộp lại thẻ BHYT cũ).

Việc cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế được thực hiệntheo quy định của Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP, CÁCNGÀNH

1. Cấp xã, phường, thị trấn:

- Thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ điều tra rà soát, lậpdanh sách mua thẻ BHYT trên địa bàn.

- Phổ biến tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việcđiều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT đến các trưởng thôn, tổ dân phố, đạidiện các chi hội đoàn thể ở thôn bản và người dân;

- Tổ chức bình xét dân chủ, công khai tại cộng đồngdân cư (thôn, tổ dân phố); bố trí cán bộ, điều tra viên đi dự tập huấn nghiệpvụ rà soát theo kế hoạch của tỉnh và của huyện;

- Cấp sổ theo dõi đối tượng đề nghị cấp thẻ BHYT chothôn, tổ phố và hướng dẫn việc theo dõi, điền thông tin trên sổ.

- Cập nhật thông tin về hộ giađình trên phiếu điều tra vào máy tính để làm cơ sở thực hiện và theo dõi BHYTcho các năm tiếp theo và chuyển dữ liệu về cấp huyện.

- Tổng hợp danh sách và xét duyệt danh sách mua thẻBHYT; đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT năm 2014.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ danh sách đề nghị cấpthẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn trước UBND huyện.

2. Cấp huyện, thị xã:

- UBND huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xâydựng và trình Chủ tịch UBND cấp huyện Kế hoạch điều tra, rà soát lập danh sáchmua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn năm 2014.

- Thành lập Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc điều tra ràsoát, lập danh sách mua thẻ BHYT trên địa bàn.

- Tổ chức cấp tài liệu, mẫu phiếu điều tra.

- Chỉ đạo các ngành phối hợp tổ chức tốt cuộc điềutra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT trên địa bàn; Phân công các thành viênhỗ trợ, chỉ đạo điều tra tại các xã, phường, thị trấn;

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt danh sách mua thẻ Bảohiểm y tế cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn điều tra, ràsoát, lập danh sách mua thẻ BHYT đảm bảo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

- Phê duyệt danh sách và kinh phíthực hiện BHYT năm 2014, Ủy quyền cho Phòng Lao động -Thươngbinh và Xã hội ký hợp đồng mua thẻ BHYT cho các đốitượng chính sách xã hội của các xã, phường, thị trấn trước ngày 05/12 hằng năm.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổnghợp kết quả mua thẻ BHYT báo cáo UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xãhội; tiếp nhận và bàn giao lại thẻ BHYT cho UBND các xã, phường, thị trấn.

- Cập nhật dữ liệu danh sách muathẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội của các xã, phường, thị trấn vàomáy tính để theo dõi và chuyển dữ liệu về tỉnh.

- Gửi danh sách đề nghị mua thẻ kèm theo dữ liệu điệntử gửi về Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã trước ngày 29/11/2013.

- Chịu trách nhiệm về toàn bộ danh sách đề nghị cấpthẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn trước UBND tỉnh.

- Thông báo và sao gửi UBND các xã, phường, thị trấntrên địa bàn về nội dung kế hoạch này.

3. Cấp tỉnh:

a) Sở Lao động -Thương binh và xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Bảohiểm xã hội tỉnh lập hướng dẫn liên ngành điều tra, rà soát, lập danh sách muathẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2014.

- Trình UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, quyếtđịnh thành lập tổ chuyên viên giúp việc cấp tỉnh.

- Tổ chức tập huấn và hướng dẫn quy trình điều tra, ràsoát, lập danh sách, mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội cho lãnhđạo các huyện, thị xã, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn vàcán bộ Lao động -Thương binh và Xã hội các cấp.

- Thống nhất tài liệu, mẫu biểu điều tra, rà soáttrên địa bàn và chịu trách nhiệm in ấn phiếu, mẫu biểu điều tra, rà soát cấpcho các huyện, thị xã.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, giámsát, kiểm tra việc điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT.

- Tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh kết quả điều tra, ràsoát, lập danh sách mua thẻ BHYT năm 2014 trên địa bàn tỉnh.

- Cập nhật dữ liệu danh sách mua thẻ BHYT của cáchuyện, thị xã.

- Thiết kế sổ theo dõi đối tượngchính sách xã hội thuộc diện mua thẻ BHYT cấp thôn để phát cho các huyện cấpcho các thôn theo dõi trong quá trình thực hiện.

- Xây dựng dự toán kinh phí điều tra, rà soát, lậpdanh sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách chuyển Sở Tài chính thẩmđịnh.

b) Sở Tài chính

- Thẩm định kinh phí, cân đốingân sách hỗ trợ kinh phí tham mưu cho UBND tỉnh và hướng dẫn các đơn vị thanhtoán kinh phí trong đợt điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT cho cácđối tượng chính sách xã hội năm 2014.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, giámsát, kiểm tra việc điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT.

- Phối hợp với Sở Lao động, TB và XH, Sở Y tế, Bảohiểm xã hội tỉnh lập hướng dẫn liên ngành điều tra, rà soát, lập danh sách muathẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2014.

- Đảm bảo kinh phí cho việc mua thẻ BHYT cho đốitượng theo quy định.

c) Sở Y tế

- Quản lý nhà nước về thẻ bảo hiểm y tế trên địa bàn.

- Hướng dẫn đăng ký tuyến khám chữa bệnh cho các cơsở y tế.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho các đốitượng chính sách xã hội theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, giámsát, kiểm tra việc điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, SởTài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh lập hướng dẫn liên ngành điều tra, rà soát, lậpdanh sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2014.

d) Bảo hiểm xã hội

- Trên cơ sở danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho cácđối tượng chính sách xã hội của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảohiểm xã hội có trách nhiệm in mới toàn bộ số thẻ theo danh sách đề nghị (đốivới số thẻ đã in từ năm 2013 trở về trước còn hạn sử dụng trong năm 2014 vànhững năm tiếp theo sẽ không được sử dụng trong khám chữa bệnh).

- Đảm bảo in thẻ đúng, đầy đủthông tin, kịp thời theo danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT của ngành Lao động - Thươngbinh và Xã hội. Phối hợp với Ngành Y tế tạo điều kiện đảm bảo quyền lợi cho đốitượng khám chữa bệnh theo thẻ BHYT.

- Cung cấp bản mềm danh sách 01-THE cho Ngành Lao động - Thương binh vàXã hội để theo dõi đối tượng mua thẻ BHYT.

- In và bàn giao thẻ BHYT cho Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội huyện, thị xã để giao về UBND các xã, phường, thị trấn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, giámsát, kiểm tra việc điều tra, rà soát, lập danh sách mua thẻ BHYT.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, SởTài chính, Sở Y tế lập hướng dẫn liên ngành điều tra, rà soát, lập danh sáchmua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội năm 2014.

VI. THỜI GIAN VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨCTHỰC HIỆN.

1. Về thời gian:

- Từ ngày 14/10 đến ngày 25/10chuẩn bị công tác điều tra, in ấn và cấp phát mẫu biểu, tài liệu điều tra; tổchức triển khai tập huấn cho điều tra viên tại các huyện, thị xã (thời giantập huấn cụ thể, có kế hoạch thông báo tới các huyện, thị xã).

- Từ ngày 26/10 đến ngày 10/11 điều tra viên tiếnhành ghi phiếu tại địa bàn (phiếu A) và tổng hợp danh sách đề nghị cấp thẻ BHYTcho riêng từng đối tượng chính sách xã hội, nộp về UBND cấp xã.

- Từ ngày 11/11 đến ngày 20/11, Ban Chỉ đạo cấp xãtổng hợp danh sách, báo cáo kết quả điều tra, rà soát, xét duyệt và làm văn bảnđề nghị UBND huyện, thị xã phê duyệt danh sách mua thẻ BHYT cho các đối tượngchính sách xã hội qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã.

- Từ ngày 21/11 đến ngày 28/11, UBND các huyện, thịxã tổng hợp, thẩm định, phê duyệt danh sách đề nghị mua thẻ BHYT trên địa bàngửi Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã in thẻ và báo cáo về UBND tỉnh qua Sở Laođộng - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

- Trước ngày 29/11, Sở Lao động - Thương binh và Xãhội tổng hợp danh sách mua thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách báo cáo UBNDtỉnh.

- Từ ngày 29/11 đến ngày 19/12/2013 BHXH tiến hành inthẻ BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn.

- Từ ngày 20/12/2013 đến ngày25/12/2013 BHXH cấp huyện bàn giao thẻ BHYT cho Phòng Lao động - Thương binh vàXã hội cấp huyện; Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện bàn giao lạithẻ BHYT cho UBND cấp xã.

- Từ ngày 26/12/2013 đến ngày 28/12/2013 UBND các xã, phường, thị trấn bàn giao thẻcho các thôn.

- Trước ngày 31/12/2013 các thôn phát thẻ cho đốitượng.

2. Kinh phí thực hiện:

Sở Lao động - Thương binh và Xãhội xây dựng dự toán kinh phí chi tiết cho việc điều tra, rà soát, lập danhsách mua thẻ BHYT năm 2014 cho các đối tượng chính sách xã hội (gồm kinh phíthực hiện tại tỉnh và tại các huyện, thị xã) chuyển Sở Tài chính thẩm định, thammưu cho UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện điều tra, ràsoát, lập danh sách mua thẻ Bảo hiểm y tế năm 2014 cho các đối tượng chính sáchxã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua SởLao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, chỉ đạo./.