ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1726/QĐ-CTUBND

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNTRƯỜNG MẦM NON ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhậntrường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Chủ tịch UBNDthành phố Nha Trang tại Tờ trình số 1517/TTr- UBNDngày 29/4/2014 và ý kiến thẩm định, thammưu của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 753/SGDĐT-GDMN ngày20/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Trường Mầm non Sơn Ca (địachỉ số 59 đường Tô Hiến Thành, thành phố Nha Trang) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Trường Mầm non Sơn Ca, thành phố Nha Trang cótrách nhiệm duy trì, giữ vững và phát huy các kết quả đã đạt sau khi được côngnhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND thành phố Nha Trang có trách nhiệm đôn đốc, giám sát và kiểmtra Trường Mầm non Sơn Ca trong việc thực hiện duy trì, giữ vững và phát huycác kết quả đã đạt được.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục vàĐào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố Nha Trang; Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Nha Trang; Hiệutrưởng Trường Mầm non Sơn Ca; thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HPN, QP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân