BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1727/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA THỰC TẾ VÀ THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬPKHẨU TẠI ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA TẬP TRUNG CÓ SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER TẠICẢNG CÁT LÁI, TP. HỒ CHÍ MINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hảiquan;
Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy trình kiểm tra thực tế và thông quan hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung có sử dụng máy soi containertại Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2.Quyết định này có hiệulực thi hành từ ngày 01/8/2010; bãi bỏ Quyết định số 446/QĐ-TCHQ ngày 10/3/2010của Tổng cục Hải quan.

Điều 3. Cục trưởng Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh; Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hảiquan và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Tổng cục Thuế, Vụ PC, Vụ CST (để phối hợp);
- Phòng TM&CN Việt Nam;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, Vụ GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

QUY TRÌNH

KIỂMTRA THỰC TẾ VÀ THÔNG QUAN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRAHÀNG HÓA TẬP TRUNG CÓ SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER TẠI CẢNG CÁT LÁI, TP. HỒ CHÍMINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1727/QĐ-TCHQ ngày 20/7/2010)

I. HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Kiểm tra thực tế và thông quanhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container tại địa điểm kiểm trahàng hóa tập trung có sử dụng máy soi container (gọi tắt là máy soi) tại CảngCát Lái, TP. Hồ Chí Minh theo quy trình này là một bộ phận của Quy trình thủtục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theoQuyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 và Quyết định số 437/QĐ-TCHQ ngày9/3/2010 của Tổng cục Hải quan.

2. Việc lựa chọn hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container để kiểm tra qua máy soi container đốivới các tờ khai hải quan được đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gònkhu vực I (gọi tắt là Chi cục) được lựa chọn theo quy định riêng của Tổng cụcHải quan.

3. Việc khai hải quan đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container thực hiện theo hướng dẫn tạicông văn số 9269/BTC-TCHQ ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính.

4. Những lô hàng phải kiểm tra quamáy soi, sau khi kiểm tra chi tiết hồ sơ lô hàng, Chi cục Hải quan thực hiện:

- Thông báo bằng phiếu yêu cầunghiệp vụ hoặc thông qua màn hình điện tử cho người khai hải quan biết, hướngdẫn người khai hải quan đăng ký thời gian kiểm tra qua máy soi và ghi thời gianđăng ký kiểm tra qua máy soi của người khai vào góc trên trang 1 lệnh hình thứcmức độ kiểm tra hải quan;

- Hướng dẫn người khai hải quan vậnchuyển hàng hóa vào khu vực kiểm tra bằng máy soi để xuất trình hàng hóa theothời gian đã đăng ký và trực tiếp thông báo cho công chức hải quan phòng tiếpnhận hồ sơ tại địa điểm kiểm tra qua máy soi khi đã tập kết đủ số lượngcontainer;

- Chuyển hồ sơ hải quan sang bộphận kiểm tra hàng hóa bằng máy soi theo thứ tự thời gian đăng ký trước thìchuyển trước, đăng ký sau thì chuyển sau. Lãnh đạo Chi cục bố trí cụ thể, khônggây chồng chéo, ách tắc; không giao hồ sơ cho người khai hải quan chuyển.

II. TRÌNH TỰ KIỂM TRA VÀ THÔNGQUAN HÀNG HÓA

1. Tiếp nhận và quét (scan)hồ sơ vào hệ thống, hướng dẫn vận chuyển container vào khu vực soi chiếu:

1.1. Công chức Hải quan nhận hồ sơhải quan và nhận thông báo từ người khai hải quan đã tập kết đủ hàng thì scantờ khai hải quan (khi việc truyền dữ liệu hồ sơ hải quan điện tử chưa đáp ứng)và bản kê chi tiết hàng hóa đồng thời nhập số hiệu container vào hệ thống vàthông báo bằng bộ đàm cho công chức Hải quan giám sát biết. Chuyển hồ sơ hảiquan cho bộ phận phân tích hình ảnh soi chiếu.

1.2. Công chức Hải quan tại Đội máysoi nhận được thông báo thì hướng dẫn lái xe vận chuyển hàng hóa vào vị trícổng camera để chụp số hiệu container, cân điện tử (nếu có) và vào phòng soichiếu.

1.3. Khi xe chở container đã vào vịtrí sẵn sàng soi chiếu, công chức Hải quan giám sát hướng dẫn lái xe vào phòngchờ và thông báo cho công chức vận hành máy soi biết để tiến hành soi chiếutheo đúng quy trình vận hành máy soi.

1.4. Sau khi soi chiếu, công chứchải quan giám sát hướng dẫn lái xe vận chuyển hàng hóa đã soi chiếu ra khu vựctập kết chờ kết luận của cơ quan hải quan.

2. Phân tích và kết luận hìnhảnh soi chiếu:

2.1. Công chức hải quan phân tíchhình ảnh soi chiếu:

Căn cứ hình ảnh soi chiếu của từngcontainer (mỗi container có 01 ảnh), thông tin trên tờ khai hải quan, bản kêchi tiết đã được quét vào hệ thống và thông tin khác có được tại thời điểm soichiếu để phân tích, đánh giá và kết luận về hình ảnh soi chiếu, nhập kết luậnsoi chiếu vào hệ thống (phần ý kiến nhận xét của công chức phân tích hình ảnh),cụ thể như sau:

- Trường hợp hình ảnh soi chiếu đủrõ, xác định được các nội dung cần kiểm tra, không có nghi vấn, thì nhập kếtluận: “Hình ảnh qua máy soi không phát hiện nghi vấn, đề nghị thôngquan”. Ghi rõ họ tên vào cuối dòng kết luận.

- Trường hợp hình ảnh soi chiếu cónghi vấn thì đánh dấu vào vị trí nghi vấn trên ảnh và nhập kết luận: hìnhảnh có nghi vấn …, đề nghị mở kiểm tra thủ công. Ghi rõ họ tên vào cuốidòng kết luận.

Hình ảnh soi chiếu sau khi có ýkiến nhận xét của công chức hải quan phân tích hình ảnh sẽ được tự động truyềnngay đến máy tính của Lãnh đạo Đội phụ trách việc soi chiếu.

2.2. Lãnh đạo Đội phê duyệt kếtluận soi chiếu:

- Kiểm tra lại hình ảnh soi chiếuvà ý kiến kết luận, đề xuất của công chức phân tích hình ảnh trên hệ thống. Nếuđồng ý thì ghi rõ “Nhất trí với kết luận và đề xuất”, nếu có ý kiến khácthì ghi vào phần ý kiến nhận xét của Lãnh đạo Đội phê duyệt trên hệ thống, nếucó nghi vấn trên hình ảnh soi chiếu thì đánh dấu vào vị trí nghi vấn. Sau đó,ghi rõ họ tên vào cuối dòng kết luận.

- In hình ảnh soi chiếu (mỗicontainer một ảnh) chuyển cho công chức phân tích hình ảnh để đính kèm bộ hồsơ.

Sau khi có ý kiến kết luận của Lãnhđạo Đội, toàn bộ hình ảnh soi chiếu của những container phải kiểm tra thủ côngsẽ được truyền trực tiếp cho máy tính của công chức ở bộ phận kiểm hóa; hìnhảnh của những container được thông quan thì được tự động lưu vào hệ thống.

3. Thực hiện kết luận củaLãnh đạo Đội

3.1. Đối với tờ khai hải quan cótất cả các container có kết luận được thông quan, không phải kiểm tra thủ công,thì công chức phân tích hình ảnh được lãnh đạo đội phân công tổng hợp và ghikết luận kiểm tra từ hệ thống vào mục 4.1.1 Lệnh hình thức mức độ kiểm tra hảiquan và ghi vào 02 tờ khai hải quan “Hình ảnh qua máy soi không phát hiệnnghi vấn, được thông quan”. Chuyển hồ sơ sang bước 3 để thu thuế, lệ phíhải quan, đóng dấu “Đã làm thủ tục hải quan”lên tờ khai hải quan và trảhồ sơ cho người khai hải quan theo quy định tại Quy trình thủ tục hải quan đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009 dẫn trên;

3.2. Đối với tờ khai hải quan cómột, hoặc một số, hoặc tất cả container có kết luận phải kiểm tra thủ công thìcông chức phân tích hình ảnh được lãnh đạo đội phân công tổng hợp, ghi ý kiếnkết luận soi chiếu của từng container đã được Lãnh đạo Đội duyệt vào mục 4.1.1.Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và chuyển hồ sơ kèm hình ảnh soi chiếucho bộ phận kiểm tra thủ công thực hiện. Thông báo cho người khai hải quan biếtđể đưa hàng hóa đến khu vực kiểm tra thủ công.

4. Kiểm tra thủ công:

4.1. Căn cứ hồ sơ lô hàng và hìnhảnh, kết luận soi chiếu, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đội, các thông tin khác cóliên quan, việc mở container để kiểm tra hàng hóa chủ yếu kiểm tra đối với cácvị trí có nghi vấn đã được đánh dấu trên hình ảnh soi chiếu. Trường hợp pháthiện có vi phạm, xét thấy cần phải tăng mức độ kiểm tra tới toàn bộ hàng hóatrong container hoặc toàn bộ lô hàng thì công chức kiểm hóa đề xuất, báo cáoLãnh đạo Chi cục quyết định.

Nội dung kiểm tra, cách thức kiểmtra, cách ghi kết quả kiểm tra thực hiện theo Quy trình thủ tục hải quan đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/TCHQ /QĐ ngày 15/6/2009.

4.2. Xử lý kết quả kiểm tra thủcông:

a. Kết quả kiểm tra phù hợp vớikhai hải quan thì ghi kết quả kiểm tra vào hệ thống, đồng thời ghi vào mục4.1.2 Lệnh hình thức, mức độ kiểm tra hải quan và ghi vào 02 tờ khai hải quan “Hànghóa được thông quan theo nội dung khai hải quan”. Chuyển hồ sơ sang bước 3(có thể bố trí một nhóm công chức thực hiện công việc bước 3 ngay tại khu vựcnhà kiểm hóa thủ công) để thu thuế, lệ phí hải quan, đóng dấu “Đã làm thủtục hải quan” lên tờ khai hải quan và trả hồ sơ cho người khai hải quantheo quy định tại Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 15/6/2009.

b. Kết quả kiểm tra có sai lệch, viphạm:

- Lập biên bản chứng nhận hoặc biênbản vi phạm; báo cáo lãnh đạo Chi cục có ý kiến chỉ đạo;

- Tạm giữ hàng hóa vi phạm cho đếnkhi có quyết định xử lý của cấp có thẩm quyền;

- Nhập kết quả kiểm tra vào hệthống.

- Thực hiện các việc có liên quanlô hàng do Lãnh đạo chi cục phân công./.