BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1728/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VIỆC LỰA CHỌN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂNBẰNG CONTAINER ĐỂ KIỂM TRA QUA MÁY SOI CONTAINER TẠI CẢNG CÁT LÁI, THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan ngày29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan ngày14/06/2005;
Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quantrực thuộc Bộ Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chitiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hảiquan;
Căn cứ Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn vềthủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩuvà quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục trưởng CụcĐiều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm Quyếtđịnh này Quy định việc lựa chọn hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằngcontainer để kiểm tra qua máy soi container tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010;

Điều 3. Cục trưởng Cục Hảiquan thành phố Hồ Chí Minh, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hảiquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài chính;
+ LĐ Bộ (để báo cáo);
+ Vụ CST, Vụ PC (để p/h).
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆCLỰA CHỌN HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG CONTAINER ĐỂ KIỂM TRAQUA MÁY SOI CONTAINER TẠI CẢNG CÁT LÁI, TP HỒ CHÍ MINH
(ban hành kèm Quyết định số 1728/QĐ-TCHQ ngày 20 tháng 7 năm 2010)

I. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN

1. Lựa chọn một số container hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc một số tờ khai đăng ký làm thủ tục hải quan tạiChi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I thuộc Cục Hải quan TP. Hồ ChíMinh đã được hệ thống quản lý rủi ro xác định miễn kiểm tra thực tế hoặc phảikiểm tra thực tế để kiểm tra qua máy soi container.

2. Lựa chọn một số container hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện miễn kiểm tra thực tế được chuyển luồng đểkiểm tra qua máy soi container nhằm đánh giá sự tuân thủ pháp luật của chủhàng, đánh giá biện pháp và tiêu chí quản lý rủi ro của cơ quan Hải quan.

3. Lựa chọn một số container hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra thực tế để kiểm tra qua máysoi container nhằm nâng cao chất lượng kiểm tra, phát hiện vi phạm, giảm thờigian thông quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

4. Áp dụng nguyên tắc quản lý rủiro, phương pháp lựa chọn xác suất và thông tin có được tại thời điểm lựa chọn theoquy định tại Quyết định này.

II. PHƯƠNG PHÁP LỰA CHỌN

A. Đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu miễn kiểm tra thực tế

Cách thức lựa chọn hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu chứa trong container đã được hệ thống xác định miễn kiểm trathực tế được lựa chọn và chuyển luồng để đưa vào soi chiếu máy soi containerchủ yếu theo xác suất số tờ khai, hoặc theo tiêu chí chấp hành pháp luật hảiquan của chủ hàng, hoặc theo loại hình xuất khẩu, nhập khẩu, hoặc theo yêu cầuquản lý của cơ quan Hải quan và thông tin có được tại thời điểm lựa chọn … dolãnh đạo Chi cục quyết định trong ngày làm thủ tục hải quan. Ví dụ:

- Xác suất theo số tờ khai và sốlượng container của từng tờ khai: Ngày thứ nhất cứ 50 tờ khai thì chọn 01 tờthứ 50, cứ 05 container thì chọn 01 container có số thứ tự là 5 để đưa vào kiểmtra qua máy soi; Ngày thứ hai trở đi thì có thể thay đổi cách lựa chọn khác;hoặc lấy số chẵn, lẻ theo ngày chẵn, ngày lẻ.

- Xác suất theo loại hình: Nếu ngàythứ nhất lựa chọn loại hình kinh doanh để kiểm tra qua máy soi thì các ngàytiếp theo có thể lựa chọn là loại hình gia công, hoặc loại hình sản xuất xuấtkhẩu, hoặc loại hình nhập đầu tư tạo tài sản cố định.

B. Đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu phải kiểm tra thực tế

Cách thức lựa chọn hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu chứa trong container đã được hệ thống xác định phải kiểm trathực tế để lựa chọn đưa vào soi chiếu qua máy soi container được tiến hành nhưsau:

1. Các trường hợp không kiểmtra qua máy soi container, cần phải mở container để kiểm tra thủ công của cơquan Hải quan hoặc kiểm tra của cơ quan quản lý chuyên ngành:

1.1. Hàng hóa thuộc danh mục mặthàng phải kiểm tra về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm, hàng hóa phải lấymẫu, hàng hóa phải dán tem, hàng hóa là ô tô, xe mô tô, xe gắn máy phải kiểmtra số khung, số máy, hàng hóa phải kiểm tra thực tế theo yêu cầu kiềm chế nhậpsiêu, bảo vệ môi trường;

1.2. Các container chứa từ 02 mặthàng và có 2 mã số HS trở lên nếu kiểm tra bằng máy soi container khó phát hiệngian lận về chủng loại hàng hóa;

1.3. Các mặt hàng thuộc danh mụchàng nhạy cảm, dễ có gian lận về chính sách mặt hàng và chính sách thuế (mã,giá, xuất xứ …);

1.4. Hàng hóa khác có thông tin cầnphải mở kiểm tra thủ công do lãnh đạo Chi cục quyết định.

2. Hàng hóa được lựa chọnkiểm tra qua máy soi container:

2.1. Hàng không thuế hoặc có thuếsuất bằng 0%;

2.2. Hàng đồng nhất (mặt hàng cụthể do Lãnh đạo chi cục quyết định);

2.3. Hàng do các đại lý làm thủ tụchải quan ký tên trên tờ khai hải quan;

2.4. Hàng hóa khác cần soi chiếu dolãnh đạo Chi cục quyết định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trong khi hệ thống quản lý rủiro chưa đáp ứng được việc tự động lựa chọn container hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu theo quy định tại mục I, mục II Quy định trên để kiểm tra qua máy soicontainer thì việc lựa chọn do lãnh đạo Chi cục xem xét quyết định theo trìnhtự sau đây:

1.1. Thực hiện thủ tục và in Lệnhhình thức, mức độ kiểm tra hải quan theo quy định hiện hành;

1.2. Công chức làm nhiệm vụ bước 1của Quy trình xuất khẩu, nhập khẩu thương mại căn cứ hướng dẫn tại mục I, mụcII nêu trên đề xuất việc chuyển luồng, việc lựa chọn tờ khai và lựa chọncontainer cần soi chiếu bằng cách tích vào ô kiểm tra qua máy soi container tạiđiểm 3.2.2.b của Lệnh hình thức mức độ kiểm tra hải quan và đánh dấu (cách thứcđánh dấu do lãnh đạo Chi cục quy định) những container cần kiểm tra qua máy soitrên tờ khai hải quan hoặc phụ lục tờ khai hoặc bản kê chi tiết số hiệucontainer hoặc trên vận tải đơn (cả bản lưu của người khai hải quan và bản lưucủa cơ quan hải quan).

1.3. Lãnh đạo Chi cục quyết địnhviệc chuyển luồng, quyết định hình thức mức độ kiểm tra hải quan trên Lệnh,đồng thời quyết định việc lựa chọn các container đưa vào kiểm tra qua máy soicontainer.

2. Triển khai thực hiện các côngviệc soi chiếu và kiểm tra thủ công theo hướng dẫn tại Quy trình kiểm tra thựctế và thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hóa tậptrung có sử dụng máy soi container tại Cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.

3. Cục Điều tra chống buôn lậu chủtrì, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và thống kê hải quan, Cục Giám sátquản lý về hải quan và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh cụ thể hóa các tiêuchí loại trừ, các tiêu chí lựa chọn container quy định trên đây để đưa vào hệthống quản lý rủi ro.

4. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cótrách nhiệm chỉ đạo Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực I tổ chức thực hiệnQuyết định này và thực hiện chế độ báo cáo vào ngày 15 hàng tháng gửi Tổng cụcHải quan (Cục Giám sát quản lý) theo hướng dẫn tại điểm 4 công văn số 1264/TCHQ-GSQL ngày 10/3/2010 của Tổng cục Hải quan.

5. Quá trình thực hiện sẽ có điềuchỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và yêu cầu quản lý hải quantừng thời gian./.