BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN THIẾT KẾ QUY HOẠCH MỞ MỚI NĂM 2012 VÀ PHÂN GIAO NHIỆM VỤ QUẢN LÝ
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/09/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 2238/QĐ-BNN-KH ngày 20/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT;
Xét đề xuất của Tổng cục Thủy lợi tại Văn bản số 615/TCTL-KHTC ngày 05/7/2012 về việc bổ sung danh mục dự án thiết kế quy hoạch mở mới năm 2012;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt bổ sung dự án: “Rà soát quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh” vào danh mục dự án quy hoạch mở mới năm 2012.
Điều 2. Giao Tổng cục Thủy lợi quản lý dự án và thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo đúng quy định về quản lý quy hoạch ngành Nông nghiệp và PTNT.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Vụ trưởng Vụ Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH.
BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát