BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
V
IỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1729/QĐ-TCĐBVN

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ CỦA TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘVIỆT NAM

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Căn cứ Quyết định số 60/2013/QĐ-TTg ngày 21/10/2013của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa Tổng cục Đường bộ Việt Nam thuộc Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/4/2015 củaBộ trưởng Bộ GTVT về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soáttải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kếhoạch tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ của Tổng cục Đường bộViệt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Vận tải,Cục trưởng các Cục trực thuộc Tổng cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- TT Lê Đình Thọ (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các PTCT;
- Các Vụ: VT, ATGT, TTra-Bộ GTVT (để p/h);
- Các Sở GTVT;
- Các Vụ: VT, ATGT, PC-TT;
- Các Cục QLĐB, Cục QL ĐBCT;
- Lưu: VT, Vận tải.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Đỗ Anh Dũng

KẾ HOẠCH

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁCKIỂM SOÁT TẢI TRỌNG PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG BỘ CỦA TỔNG CỤC ĐBVN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1729/QĐ-TCĐBVN ngày 23/6/2015 của Tổng cụcĐường bộ Việt Nam

Triển khai Chỉ thị số 05/CT-BGTVT ngày 03/4/2015 củaBộ trưởng Bộ GTVT về việc chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm và tăng cường kiểm soáttải trọng phương tiện vận tải đường bộ tại các đầu mối xếp hàng hóa, Tổng cụcĐường bộ Việt Nam (ĐBVN) có kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU:

1. Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểmsoát tải trọng phương tiện trên đường bộ, tập trung kiểm soát tại các đầu mối xếphàng; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm cá nhân tại các trạm kiểm tratải trọng xe lưu động, cố định, bằng cân xách tay.

2. Tập trung chỉ đạo kiểm soát xử lý nghiêm lái xe,chủ hàng, đơn vị xếp hàng, đi đôi với tuyên truyền, vận động tự giác chấp hành.Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ,nhằm thực hiện mục tiêu “Giảm tai nạn giao thông, không còn xe quá tải” trongnăm 2015 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

II. NỘI DUNG VÀ BIỆN PHÁP:

1. Rà soát, nắm chắc và đánh giá đúng tình hình viphạm, việc kiểm soát - xử lý của từng lực lượng và phối hợp thực hiện công táckiểm soát tải trọng xe (KSTTX), xử lý vi phạm đối với hành vi vi phạm kích thướcthùng chở hàng, chở quá trọng tải cho phép; phát hiện những bất cập trong côngtác KSTTX để có các chủ trương và biện pháp giải quyết kịp thời.

2. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ GTVT tại Văn bảnsố 12693/BGTVT-TCĐBVN ngày 08/10/2014 về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xetừ các đầu mối hàng hóa lớn, các mỏ vật liệu, mỏ quặng và kho hàng. Nâng caocông tác quản lý nhà nước về vận tải đường bộ, giao trách nhiệm cho các đơn vịquản lý kho, cảng, bến bãi, nhà ga, các doanh nghiệp, chủ xe, quản lý chặt chẽviệc xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay tại gốc, bảo đảm đúng trọng tải mới cho xexuất phát. Đồng thời, tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý ngay từnơi xếp hàng hóa trước khi xe tham gia giao thông (trách nhiệm chính thuộc nhiệmvụ của thanh tra Bộ và địa phương).

3. Phối hợp và thay mặt Bộ GTVT đôn đốc công tác chỉđạo của các địa phương về việc tiếp tục thực hiện ký cam kết và kiểm tra thựchiện ký cam kết, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Kiểm tra việc chấp hành xếp hàng hóa trên ô tôkhi tham gia giao thông trên đường bộ quy định tại Thông tư số 35/2013/TT-BGTVTngày 21/10/2013 của Bộ GTVT. Đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng lựclượng khi tham gia phối hợp giữa các lực lượng trong công tác kiểm soát tải trọngxe. Việc KSTTX, xử lý vi phạm phải bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của phápluật, quy định hiện hành, không gây cản trở, ùn tắc giao thông;

5. Chỉ đạo các Cục QLĐB tổ chức các Đội kiểm soát tảitrọng xe đột xuất trên các Quốc lộ trọng điểm, phức tạp, thông báo kết quả vàkiến nghị chỉ đạo xử lý.

6. Chỉ đạo các Sở GTVT phối hợp với Công an Tỉnh tiếptục thực hiện công tác KSTTX trên cơ sở kế hoạch số 12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày21/11/2013 của liên Bộ GTVT và Bộ Công an; văn bản số 305/TB-VPCP ngày 31/7/2014,Văn phòng Chính phủ đã thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc -Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại cuộc họp xử lý tình trạng tiêucực tại các trạm cân và hiện tượng “xã hội đen” thao túng, bảo kê hoạt động xequả tải, quá khổ trên một số tuyến đường bộ; văn bản số 4616/BGTVT-KCHT ngày 14/4/2015về việc Điều chỉnh Quy chế phối hợp trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt độngtại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động;

7. Tiếp tục rà soát và triển khai thực hiện kế hoạchsửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vận tải hàng hóabằng xe ô tô cho phù hợp với thực tiễn. Đề xuất triển khai Quyết định số 321/QĐ-TTgngày 05 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cườngbiên chế, trang thiết bị cho thanh tra giao thông vận tải”; bổ sung nhân sự,kinh phí cho lực lượng thanh tra GTVT.

8. Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động KSTTX,kịp thời khen thưởng, động viên đơn vị, cá nhân làm tốt, đi đôi với xử lý cáctiêu cực, vi phạm, các hành vi có dấu hiệu bao che, dung túng cho các phương tiệnchở quá tải trọng cho phép.

9. Phối hợp với các Vụ, các cơ quan trực thuộc BộGTVT thực hiện các giải pháp đồng bộ, kịp thời kết nối, nâng cao năng lực và hiệuquả các phương thức vận tải đường sắt, đường biển, đường thủy nội địa và hàngkhông để giảm áp lực cho vận tải đường bộ; thiết lập môi trường kinh doanh vậntải bình đẳng, lành mạnh và có cơ cấu, thị phần hợp lý giữa các phương thức vậntải.

10. Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam có các chủtrương, giải pháp giải quyết triệt để tình trạng tự ý cải tạo, cơi nới thùng xeđể chở quá tải.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Vụ An toàn giao thông

- Tham mưu triển khai các giải pháp trong công táckiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ theo chỉ đạo của Bộ GTVT tại văn bản số 16553/BGTVT-TTr ngày 24/12/2014;

- Theo dõi tổng hợp báo cáo kết quả công tác KSTTXvà tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ĐBVN chỉ đạo các đơn vị, địa phương về côngtác KSTTX;

- Tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ĐBVN tổ chức tổngkết công tác kiểm soát tải trọng phương tiện đường bộ và rút kinh nghiệm hàngquý.

2. Vụ Pháp chế - Thanh tra

- Chủ động đề xuất lập kế hoạch kiểm tra, thanh travề công tác KSTTX, các hành vi vi phạm quy định về thay đổi kích thước thùngxe;

- Tham mưu cho Tổng cục ĐBVN kiến nghị hoặc theo thẩmquyền xử lý trách nhiệm đối với nhà đầu, chủ đầu tư, các Ban QLDA, tư vấn giámsát trong việc thực hiện ký cam kết các phương tiện đường bộ không chở quá tảitrọng cho phép; có biện pháp xử lý nghiêm các nhà thầu không thực hiện các nộidung đã cam kết trong quá trình thi công và cung ứng vật tư, thiết bị và vật liệucho công trình.

- Phối hợp với thanh tra Bộ, thanh tra giao thôngcác địa phương kiểm tra, thanh tra tại các đầu mối hàng hóa lớn, kho hàng, cảng,các bãi, mỏ vật liệu và các mỏ quặng; tiếp tục triển khai Nghị định số 107/2014/NĐ-CPngày 15/4/2015 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chínhphủ về quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tảibằng xe ô tô.

3. Vụ Vận tải

- Tiếp tục chỉ đạo Sở GTVT các tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương tổ chức ký cam kết không xếp hàng lên phương tiện vượt quá tảitrọng cho phép khi tham gia giao thông đối với các đơn vị đầu mối hàng hóa lớn,kho hàng, cảng, các bãi, mỏ vật liệu và các mỏ quặng còn lại.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 86/2014/NĐ-CPngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vậntải; Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT về việc quy địnhvề tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đườngbộ.

- Tham gia với các đoàn kiểm tra việc chấp hành xếphàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ theo quy định tạiThông tư số 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải.

- Chủ trì, phối hợp với các Vụ của Tổng cục ĐBVN kiểmtra việc chấp hành các nội dung đã ký cam kết của các đơn vị với UBND tỉnh,thành phố trực thuộc trung ương, Bộ GTVT theo văn bản số 12693/BGTVT-TCĐBVN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tăng cường kiểm soát tải trọng xetừ các đầu mối hàng hóa lớn, các mỏ vật liệu, mỏ quặng và kho hàng.

- Phối hợp với Vụ Pháp chế - Thanh tra tăng cườngkiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải của các Doanh nghiệpvà công tác quản lý vận tải của Sở GTVT; đề xuất xử lý các trường hợp vi phạmtheo quy định.

4. Các Cục QLĐB

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với công tác KSTTX:Công tác kiểm soát tải trọng của các trạm lưu động, cân xách tay, kiểm tra cắtthùng xe, kiểm tra việc xếp hàng lên phương tiện vận tải đường bộ.

- Tổ chức các Đội kiểm soát tải trọng xe đột xuấttrên các Quốc lộ trọng điểm, phức tạp, thông báo kết quả và kiến nghị chỉ đạo xửlý.

- Các Sở GTVT phối hợp với địa phương, kiểm tra,thanh tra đột xuất các phương tiện quá tải hoạt động trên các quốc lộ trọng điểmvà các Doanh nghiệp vận tải có dấu hiệu vi phạm.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

Tổng cục ĐBVN yêu cầu các cơ quan, đơn vị triểnkhai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch tăng cường công tác kiểm soátphương tiện đường bộ và báo cáo Tổng cục kết quả cũng như các khó khăn, vướng mắcđể có chỉ đạo kịp thời./.