BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2004

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

 

Phê chuẩn số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử

và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009

 

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Điều 9, Điều 10 và Điều 11 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 429/2003/NQ-UBTVQH của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 23 tháng 12 năm 2003 về ấn định ngày bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2004 - 2009;

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

 

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn số lượng 21 (hai mươi mốt) đơn vị bầu cử, 59 (năm mươi chín) đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2004 - 2009 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

 

DANH SÁCH ĐƠN VỊ BẦU CỬ VÀ SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2004-2009

TT

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH

ĐƠN VỊ BẦU CỬ

SỐ ĐẠI BIỂU ĐƯỢC BẦU Ở MỖI ĐƠN VỊ

1

Huyện Điện Bàn

Đơn vị bầu cử số 01

Đơn vị bầu cử số 02

04 đại biểu

04 đại biểu

2

Thị xã Hội An

Đơn vị bầu cử số 03

03 đại biểu

3

Huyện Duy Xuyên

Đơn vị bầu cử số 04

05 đại biểu

4

Huyện Đại Lộc

Đơn vị bầu cử số 05

Đơn vị bầu cử số 06

03 đại biểu

03 đại biểu

5

Huyện Đông Giang

Đơn vị bầu cử số 07

01 đại biểu

6

Huyện Tây Giang

Đơn vị bầu cử số 08

01 đại biểu

7

Huyện Nam Giang

Đơn vị bầu cử số 09

01 đại biểu

8

Huyện Phước Sơn

Đơn vị bầu cử số 10

01 đại biểu

9

Huyện Hiệp Đức

Đơn vị bầu cử số 11

02 đại biểu

10

Huyện Quế Sơn

Đơn vị bầu cử số 12

05 đại biểu

11

Huyện Thăng Bình

Đơn vị bầu cử số 13

Đơn vị bầu cử số 14

04 đại biểu

03 đại biểu

12

Thị xã Tam Kỳ

Đơn vị bầu cử số 15

Đơn vị bầu cử số 16

04 đại biểu

03 đại biểu

13

Huyện Núi Thành

Đơn vị bầu cử số 17

Đơn vị bầu cử số 18

03 đại biểu

03 đại biểu

14

Huyện Tiên Phước

Đơn vị bầu cử số 19

03 đại biểu

15

Huyện Bắc Trà My

Đơn vị bầu cử số 20

02 đại biểu

16

Huyện Nam Trà My

Đơn vị bầu cử số 21

01 đại biểu

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Đỗ Hữu Hào