ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 21 tháng 08 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆCBAN HÀNH QUY ĐỊNH THU LỆ PHÍ CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DỊCH VỤVĂN HÓA THỂ THAO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nướcngày 20/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh khóaII kỳ họp thứ 6 ngày 05/7/1997;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vậtgiá tại Tờ trình số 202 ngày 15/8/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc thu phí đốivới hoạt động cấp phép hành nghề văn hóa, thể thao và dịch vụ văn hoá thể thaonhư sau:

a) Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân cóhành nghề văn hóa thể thao và dịch vụ văn hóa thể thao được cơ quan văn hóa cấpgiấy phép.

b) Mức thu:

Thời hạn cấp cho một giấy phép

Mức thu
(đ/giấy phép)

- Lệ phí cấp GP xuất bản nhất thời

3 tháng

30.000

- Lệ phí cấp GP biểu diễn nghệ thuật.

30 ngày

50.000

- Lệ phí cấp GP hành nghề in.

12 tháng

50.000

- Lệ phí cấp GP hoạt động phát hành (bán và cho thuê sách, văn hóa phẩm).

12 tháng

50.000

- Lệ phí cấp GP cửa hàng bán và cho thuê băng hình.

12 tháng

100.000

- Lệ phí cấp GP hoạt động Pa tanh, võ thuật, các loại hình vui chơi được phép khác.

12 tháng

100.000

- Lệ phí cấp GP hoạt động Karaoke, chiếu Video.

+ Đăng ký phương tiện KD (cấp 1 lần)

100.000

+ Giấy phép hành nghề.

12 tháng

100.000

c) Cơ quan tổ chức thu: Cơ quan trựctiếp cấp giấy phép: Sở Văn hóa thông tin thể thao.

d) Chứng từ thu: Do Cục thuế pháthành.

e) Quản lý và sử dụng:

- Nộp 100% vào ngân sách tỉnh.

- Chi phí phục vụ cho công tác thu lệphí cấp giấy phép được tính bổ sung ngoài định mức vào dự toán hàng năm của đơnvị trực tiếp cấp giấy phép.

Điều 2.Giao cho Sở Tài chính vật giá phối hợp với Cục trưởngCục thuế và Thủ trưởng các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, quản lý và thucác loại phí cấp phép hành nghề Văn hóa thể thao và dịch vụ văn hoa thể thao.

Điều 3.Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tàichính vật giá, Giám đốc Sở Văn hóa TTTT, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã,Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từngày ký.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Đức Thăng