ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc ban hành quy định thu lệ phí cấp phép hành nghề

văn hoá, thể thao và dịch vụ văn hóa thể thao

____________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996;

Căn cứ Nghị quyết HĐND tỉnh khóa II kỳ họp thứ 6 ngày 05/7/1997;

Xét đề nghị của Sở Tài chính vật giá tại Tờ trình số 202 ngày 15/8/1997,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về việc thu phí đối với hoạt động cấp phép hành nghề văn hóa, thể thao và dịch vụ văn hoá thể thao như sau:

a) Đối tượng nộp: Tổ chức, cá nhân có hành nghề văn hóa thể thao và dịch vụ văn hóa thể thao được cơ quan văn hóa cấp giấy phép.

b) Mức thu:

Thời hạn cấp cho

một giấy phép

Mức thu

(đ/giấy phép)

- Lệ phí cấp GP xuất bản nhất thời

3 tháng

30.000

- Lệ phí cấp GP biểu diễn nghệ thuật.

30 ngày

50.000

- Lệ phí cấp GP hành nghề in.

12 tháng

50.000

- Lệ phí cấp GP hoạt động phát hành (bán và cho thuê sách, văn hóa phẩm).

12 tháng

50.000

- Lệ phí cấp GP cửa hàng bán và cho thuê băng hình.

12 tháng

100.000

- Lệ phí cấp GP hoạt động Pa tanh, võ thuật, các loại hình vui chơi được phép khác.

12 tháng

100.000

- Lệ phí cấp GP hoạt động Karaoke, chiếu Video.

+ Đăng ký phương tiện KD (cấp 1 lần)

100.000

+ Giấy phép hành nghề.

12 tháng

100.000

c) Cơ quan tổ chức thu: Cơ quan trực tiếp cấp giấy phép: Sở Văn hóa thông tin thể thao.

d) Chứng từ thu: Do Cục thuế phát hành.

e) Quản lý và sử dụng:

- Nộp 100% vào ngân sách tỉnh.

- Chi phí phục vụ cho công tác thu lệ phí cấp giấy phép được tính bổ sung ngoài định mức vào dự toán hàng năm của đơn vị trực tiếp cấp giấy phép.

Điều 2.Giao cho Sở Tài chính vật giá phối hợp với Cục trưởng Cục thuế và Thủ trưởng các ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn, quản lý và thu các loại phí cấp phép hành nghề Văn hóa thể thao và dịch vụ văn hoa thể thao.

Điều 3.Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính vật giá, Giám đốc Sở Văn hóa TTTT, Cục trưởng Cục thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Đức Thăng