ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/-UBND

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TNH ĐẮK LẮK

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị đnh liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2125/QĐ-BTC ngày 20/10/2017 của Bộ Tài chính về công bố thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 07/TTr-STC ngày 11/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính.

Điều 2. Bãi bỏ 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đã được công bố tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh (có Danh mục TTHC kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Cục Ki
m soát TTHC - VPCP (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thanh tra tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử của t
nh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng TH, KT;
- Lưu: VT, KSTTHC (D_15).

CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị

 

DANH MỤC

TTHC BỊ BÃI BTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK
(Ban hành kèm theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT

Tên TTHC

Tên VBQPPL quy định/lý do bãi bỏ TTHC

I

Lĩnh vực Đầu tư

1

Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vn nhà nước.

II

Lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo

2

Giải quyết khiếu nại lần đầu

Đây là các TTHC trong lĩnh vực Thanh tra, do Thanh tra Chính phủ quyết định công bố TTHC; theo đó, Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu của UBND tỉnh công bố Danh mục TTHC đối với các TTHC do Thanh tra Chính phủ công bố. Do vậy, các TTHC này không thuộc thẩm quyền quản lý và tham mưu công bố của Sở Tài chính.

3

Giải quyết khiếu nại lần hai

4

Giải quyết tố cáo