BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
------------------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Tổ chức
Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Quy định của pháp luật về tái định cư tại chỗ là gì ? Thủ tục làm giấy tờ nhà đất tái định cư ?

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II sau:
1. Bà Ngô Phương Lan - Phó Cục trưởng phụ trách Cục Điện ảnh - Trưởng ban Tổ chức - Giám đốc Liên hoan Phim;
2. Ông Phan Đình Thanh - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - Phó trưởng ban Tổ chức;
3. Bà Lưu Huyền Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;
4. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;
5. Đại tá Nguyễn Văn Lý - Phó Cục trưởng Cục A83 Bộ Công An - Ủy viên;
6. Ông Hà Quang Long - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh - Ủy viên;
7. Ông Trần Quốc Chiêm - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội - Ủy viên;
8. Ông Nguyễn Danh Dương - Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia - Ủy viên;
9. Ông Nguyễn Văn Tín - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật điện ảnh - Ủy viên;

>> Xem thêm:  Phạm vi kinh doanh bất động sản và kinh doanh dịch vụ bất động sản đối với Nhà đầu tư nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài?

10. Bà Nguyễn Thị Lan - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam - Ủy viên;
11. Bà Phạm Thị Tuyết - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương - Ủy viên;
12. Ông Nguyễn Xuân Vinh - Giám đốc Trung tâm Điện ảnh, Thể thao và Du lịch Việt Nam - Ủy viên;
13. Ông Trần Đăng Khoa - Tổng Biên tập Báo Văn hóa - Ủy viên;
14. Ông Bùi Thế Vịnh - Tổng Biên tập Tạp chí Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;
15. Ông Trần Hữu Thành - Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Hà Nội - Ủy viên;
16. Ông Nguyễn Xuân Thiết - Giám đốc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Quảng Ninh - Ủy viên;
17. Bà Nguyễn Phương Hòa - Trưởng phòng Châu Âu Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên;
18. Bà Hồ Kiều Anh - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Tuyên truyền, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;
19. Ông Trần Trung Tín - Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh - Ủy viên;

>> Xem thêm:  Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất ? Khi nào được mua nhà ở ?

20. Ông Nguyễn Đình Quý - Trưởng phòng Kinh tế, Kỹ thuật, Cục Điện ảnh - Ủy viên;
21. Ông Khuất Duy Tân - Trưởng phòng Phổ biến phim, Cục Điện ảnh - Ủy viên;
22. Bà Lý Phương Dung - Trưởng phòng Nghệ thuật, Cục Điện ảnh - Ủy viên;
23. Ông Dương Mạnh Hiển - Phó giám đốc Trung tâm Điện ảnh Chiều thứ Bảy - Ủy viên;
24. Ông Phan Hữu Mai - Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Kỹ thuật Cục Điện ảnh - Ủy viên;
25. Ông Đặng Văn Hào - Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh - Ủy viên;
26. Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh - Ủy viên;
27. Ông Trần Minh Hải - Phụ trách Kế toán Cục Điện ảnh - Ủy viên;
28. Ông Đỗ Duy Anh - Phó Chánh Văn phòng Cục Điện ảnh - Trưởng ban Thư ký Liên hoan Phim;
29. Bà Vũ Hồng Nga - Chuyên viên chính Văn phòng Cục Điện ảnh - Ủy viên Ban Thư ký;

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được sở hữu đất tại Việt Nam không ?

30. Bà Lê Thu Hà - Chuyên viên Văn phòng Cục Điện ảnh - Ủy viên Ban Thư ký;
Điều 2. Ban Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động của Liên hoan Phim.
Điều 3. Ban Tổ chức Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ II tự giải thể sau khi Liên hoan Phim kết thúc.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh:
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, ĐA(2), DA(40).
BỘ TRƯỞNG
(đã ký)
Hoàng Tuấn Anh

>> Xem thêm:  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được đứng tên sổ đỏ ở Việt Nam không ?