ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1731/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾHOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦVỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀTHỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRÊNĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính; số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủtục hành chính;

Căn cứ Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 củaChính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hìnhthành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinhdoanh;

Thực hiện Thông báo số 347/TB-VPCP ngày27/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnhcải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môitrường (tại Tờ trình số 342/TTr-STNMT ngày 14/10/2014),

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định nàyKế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chínhphủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thànhvà thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanhtrên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Ðiều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc cácSở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Tư pháp,Nội vụ, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành thuộc Tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT SỐ 43/NQ-CP NGÀY 06/6/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG HÌNH THÀNH VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓSỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1731QÐ-UBND ngày 23/10/2014 của Chủ tịch UBNDtỉnh Phú Yên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện cải cáchthủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất,Thông báo số 347/TB-VPCP ngày 27/8/2014 của Văn phòng Chính phủ về kết luận củaThủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảnlý đất đai; đáp ứng mục tiêu hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư và bảo đảmthi hành có hiệu quả Luật Đất đai; tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bìnhđẳng, thông thoáng, thuận lợi; cắt giảm ít nhất 40% thời gian thực hiện gắn vớitiết kiệm tối đa chi phí tuân thủ thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư thuộcmọi thành phần kinh tế; nâng cao, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh vànâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Phú Yên; thúc đẩy thu hút đầutư, góp phần phòng chống tham nhũng, chống lãng phí và phát triển kinh tế - xãhội.

2. Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ,thời gian hoàn thành và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liênquan; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp trongthực hiện nhiệm vụ được giao; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời tiến độthực hiện, vướng mắc khó khăn (nếu có) cho cơ quan, người có thẩm quyền.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày06/6/2014 của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành trong Tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) chịu trách nhiệm tổ chức quántriệt Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ và nội dung Kế hoạchnày đến cán bộ, công chức và đơn vị trực thuộc.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ,hủy bỏ các quy định về thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầutư có sử dụng đất tại các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dânTỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tàinguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên trong phạm vi lĩnh vựcquản lý chủ động rà soát đồng thời dự thảo văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thếhoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền banhành của Ủy ban nhân dân Tỉnh được quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành theo thẩm quyền trước ngày 30 tháng 11 năm2014.

Trường hợp văn bản thực thi thuộc thẩm quyền banhành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộđược quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị quyết số 43/NQ-CP việc sửa đổi, bổ sungthay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ các quy định có liên quan tại các văn bản thuộcthẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh được thực hiện ngay sau khi vănbản quy phạm pháp luật của các cơ quan trung ương ban hành.

3. Ban hành văn bản chuẩn hóa quy trình liên thông giảiquyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sửdụng đất trên địa bàn Tỉnh.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớicác Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp, Ban Quản lý Khukinh tế Phú Yên và các đơn vị có liên quan dự thảo văn bản về quy trình liênthông giải quyết các thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầutư có sử dụng đất trên địa bàn Tỉnh, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành theothẩm quyền.

Trong quá trình chưa hoàn thành sửa đổi, bổ sungthay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định pháp luật có liên quan tại luật, pháplệnh, các sở, ngành được phân công phải dự thảo văn bản quy định về quy trình thựchiện thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụngđất được hoàn thiện chuẩn hóa tại Phụ lục I Nghị quyết số 43/NQ-CP và trình Ủyban nhân dân Tỉnh ban hành; đối với quy trình liên thông thuộc trường hợp giaođất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư không thông qua đấu giá, đấu thầu;02 quy trình còn lại thuộc trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất và trường hợpđấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trình Ủy ban nhân dân Tỉnhtrước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

Sau khi đã hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung, thaythế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan tại luật, pháp lệnh, các sở, ngànhđược phân công tham mưu sửa đổi, bổ sung quy trình theo trình tự được hoànthiện chuẩn hóa tại Phụ lục II Nghị quyết 43/NQ-CP và trình Ủy ban nhân dânTỉnh ban hành theo thẩm quyền sau khi luật, pháp lệnh được ban hành.

Việc hoàn thiện chuẩn hóa phải đảm bảo nguyên tắc: thựchiện tối đa cơ chế một cửa liên thông, nhà đầu tư đến một địa điểm, nộp một bộhồ sơ, một lần và nhận được nhiều kết quả giải quyết từ các cơ quan khác nhau;cho phép thực hiện song song, đồng thời nhiều thủ tục hành chính để giảm bớtthời gian thực hiện cho nhà đầu tư; thực hiện việc kế thừa kết quả giải quyếtthủ tục hành chính để giảm thiểu chi phí cho nhà đầu tư trong việc chuẩn bị cáchồ sơ, giấy tờ, đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để được xem xét giải quyết thủtục hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

4. Thực hiện công khai, minhbạch thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

a) Công bố các thủ tục hành chính trong hình thànhvà thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tưpháp xây dựng dự thảo Quyết định công bố các thủ tục hành chính thực hiện quy trìnhliên thông trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trình Chủtịch Ủy ban nhân dân Tỉnh chậm nhất trước 05 ngày tính đến ngày văn bản của Ủyban nhân dân Tỉnh quy định về quy trình liên thông (thực hiện các nhiệm vụ tạikhoản 3, Phần II Kế hoạch này) có hiệu lực thi hành.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầutư, Sở Xây dựng, các các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trong phạm vingành, lĩnh vực quản lý có trách nhiệm dự thảo Quyết định công bố các thủ tụchành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, trình Chủtịch Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành chậm nhất trước 05 ngày tính đến ngày vănbản của Ủy ban nhân dân Tỉnh (thực hiện các nhiệm vụ tại khoản 2, Phần II Kếhoạch này) có hiệu lực thi hành.

b) Niêm yết công khai thủ tục hành chính trong hìnhthành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất.

Cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chínhtrong thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất có trách nhiệm niêm yết công khaikịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tưcó sử dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị tại trụ sở và trên trangthông tin điện tử của đơn vị.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết thủ tục hành chínhtrong dự án đầu tư có sử dụng đất nghiên cứu tăng cường ứng dụng công nghệthông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức;thực hiện công khai thông tin về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trongthực hiện dự án đầu tư, đặc biệt là các trường hợp chậm trễ, cần nêu rõ lý dochậm trễ của từng trường hợp trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dânTỉnh, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị thực hiện thủ tục hành chínhtrong thực hiện dự án đầu tư để cá nhân, tổ chức biết và giám sát việc thựchiện.

Đẩy mạnh công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểmsoát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

d) Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc cáccơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng yêu cầu về thời hạn, nội dung công bố,công khai thủ tục hành chính; đồng thời thực hiện việc kiểm soát chất lượng dựthảo Quyết định công bố thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư do cácSở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các cơ quanquản lý nhà nước có liên quan thực hiện.

5. Thanh tra, kiểm tra việcthực hiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại các cấp chínhquyền.

a) Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ vàcác đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ việc thực hiện thủtục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại các cơ quan, đơn vị trực tiếpgiải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnhchấn chỉnh, xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức có hànhvi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về thủ tụchành chính, các cơ quan, tổ chức không thực hiện nghiêm túc việc công khai,minh bạch thủ tục hành chính, cũng như chậm trễ trong việc tham mưu sửa đổi cácquy định về thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết,không hợp lý, không hợp pháp và không hiệu quả.

b) Các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện thủ tục hànhchính trong thực hiện dự án đầu tư tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thựchiện thủ tục hành chính trong thực hiện dự án đầu tư tại phòng, ban chuyên mônvà đơn vị trực thuộc; chấn chỉnh, xử lý nghiêm và kịp thời những cán bộ, côngchức có hành vi nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định;không thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính, cũngnhư chậm trễ trong việc tham mưu sửa đổi các quy định về thủ tục hành chínhtrong thực hiện dự án đầu tư không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp vàkhông hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm b, kkhoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ; rà soát tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnhsửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kếhoạch và Đầu tư về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Thực hiện các nhiệm vụ tạikhoản 3, Phần II Kế hoạch này.

b) Có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Tỉnh theodõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai Kế hoạch này; tổng hợp và báocáo Ủy ban nhân dân Tỉnh tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, những vướng mắccủa các đơn vị (nếu có).

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường,Xây dựng và các Sở, ngành liên quan xây dựng dự toán kinh phí bố trí cho cácnhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này trình UBND Tỉnh quyết định (qua Sở Tàichính kiểm tra và thẩm định).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm a, d,đ, e, g, khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP ; rà soát tham mưu Ủy ban nhândân Tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai.

b) Đẩy nhanh việc đo đạc, lập bản đồ địa chính, cấpGiấy chứng nhận về quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sởdữ liệu đất đai đa mục tiêu, tạo điều kiện để thực hiện giao dịch điện tử và tinhọc hóa trong việc thực hiện thủ tục hành chính.

c) Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvà các Bộ, ngành liên quan; phối hợp với các Sở: Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch vàĐầu tư triển khai kiện toàn tổ chức lại Văn phòng đăng ký đất đai và Tổ chứcphát triển quỹ đất một cấp theo đúng kế hoạch trước ngày 31 tháng 12 năm 2014.

3. Giao Sở Xây dựng: thực hiện các nhiệm vụ quyđịnh tại điểm c, h, i khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 43/NQ-CP ; rà soát thammưu Ủy ban nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩmquyền giải quyết của Sở Xây dựng về lĩnh vực xây dựng.

4. Giao Sở Tư pháp: Thực hiện các nhiệm vụ quy địnhtại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 43/NQ-CP ; đồng thời phốihợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện các nhiệm vụ quy định tại điểm bkhoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 43/NQ-CP .

5. Giao Sở Tài chính: Trên cơ sở kế hoạch tàichính, Sở Tài chính kiểm tra và thẩm định dự toán kinh phí bố trí cho các nhiệmvụ được giao tại Kế hoạch này theo quy định tại Điều 4 Nghị quyết 43/NQ-CP để trìnhUBND Tỉnh.

6. Giao các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải,Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an Tỉnh: phối hợp với các sở, ngành liênquan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hànhchính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị.

7. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế Tỉnh: Phối hợp với cácsở, ngành liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh sửa đổi, bổ sung bộthủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tếTỉnh; thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàncác khu công nghiệp, khu kinh tế.

8. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết triểnkhai thực hiện Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạchnày. Trong đó cần lưu ý rà soát, bãi bỏ, hủy bỏ các văn bản ban hành có nộidung liên quan đến lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai… không phù hợp với LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Kếhoạch chi tiết của địa phương gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 bản để tổng hợp,báo cáo.

9. Các sở, ban, ngành được giao chủ trì thực hiệncác nhiệm vụ tại Kế hoạch này khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khaithực hiện Nghị quyết 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ và Kế hoạch này. Kế hoạchchi tiết của đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 01 bản để tổng hợp, báo cáo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướngmắc thì các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện phản ánh kịp thời về SởKế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xétsửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.