UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về điều chỉnh chế độ bồi dưỡng cho lực lượng Cảnh sát thuộc

Công an thành phố

-----------------------------------------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2006/NQ-HĐND ngày 19/12/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định một số chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi do địa phương ban hành;
Căn cứ Công văn số 204/TTHĐND-KTVNS ngày 05/9/2007 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức bồi dưỡng cho một số lực lượng thuộc Công an thành phố;
Xét Đề án số 510/PV11 (PV22) ngày 10/7/2007 của Công an thành phố; Công văn số 680/TC-NS ngày 31/7/2007 của Sở Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ, định mức bồi dưỡng cho một số lực lượng thuộc Công an thành phố;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh định mức bồi dưỡng cho một số lực lượng Cảnh sát thuộc Công an thành phố như sau:

1. Về định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho lực lượng Cảnh sát trật tự:

- Mức chi: 75.000đ/người/tháng.

2. Về định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho lực lượng Cảnh sát phòng chống tệ nạn xã hội:

- Mức chi: 100.000đ/người/tháng.

3. Về định mức chi bồi dưỡng hàng tháng cho lực lượng Cảnh sát làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát chốt điểm ban đêm:

- Mức chi: 10.000đ/người/đêm.

Điều 2. Kinh phí đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn, định mức trên được bố trí trong dự toán ngân sách phân bổ cho Công an thành phố hàng năm được Hội đồng nhân dân thành phố phê duyệt.

Các tiêu chuẩn, định mức trên được thực hiện từ năm ngân sách 2007.

Giao Sở Tài chính kiểm tra, hướng dẫn Công an thành phố thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước Hải Phòng, Thủ trưởng các ngành, các cấp, các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu