THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN BẢO TỒN, TU BỔ, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT NHỮNG ĐỊA ĐIỂM KHỞI NGHĨA YÊN THẾ TẠI TỈNH BẮC GIANG (GIAI ĐOẠN 1)

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số Điều Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa Điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân tỉnh Bắc Giang tại Tờ trình số 149/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2016; báo cáo kết quả thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 2263/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa Điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (Giai đoạn 1) với các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang.

2. Cơ quan chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang.

3. Mục tiêu đầu tư

- Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa Điểm Khởi nghĩa Yên Thế; từng bước hình thành kết nối các Điểm di tích về cuộc khởi nghĩa Yên Thế với các di tích khác trong vùng, góp phần làm phong phú thêm hệ thống di tích của tỉnh Bắc Giang.

- Tri ân và tôn vinh người anh hùng dân tộc Hoàng Hoa Thám cùng các tướng lĩnh và nghĩa quân trong công cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược; khơi dậy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ người Việt Nam.

- Hình thành nên một Điểm du lịch độc đáo, đặc sắc cho du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu về truyền thống đấu tranh giữ nước của người dân Bắc Giang nói riêng và của dân tộc Việt Nam nói chung, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

4. Nội dung, quy mô đầu tư

Đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục dựng một số hạng Mục tại 5 Điểm di tích trọng Điểm, quan trọng gắn với các sự kiện trọng đại của cuộc Khởi nghĩa Yên Thế hiện đang trongtình trạng xuống cấp nghiêm trọng, trong hệ thống 41 Điểm di tích thuộc Quy hoạch tổng thể Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Những địa Điểm Khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2014 và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, cụ thể:

a) Quần thể di tích đồn Phồn Xương và đền Thề (huyện Yên Thế)

- Bồi thường, giải phóng mặt bằng; cắm mốc ranh giới bảo vệ di tích đồn Phồn Xương và đền Thề.

- Phục dựng ngôi đình 3 tầng mái ở phía trước khu vực đền Thề trên cơ sở ảnh tư liệu.

- Phục hồi một số hạng Mục chính của đồn Phồn Xương, trên cơ sở ảnh tư liệu của người Pháp, bao gồm: Phục hồi cổng thành và một đoạn tường thành, hào thành ở phía Đông và phía Nam đồn Phồn Xương; phục dựng một dãy nhà ở tiêu biểu của nghĩa quân Yên Thế bên trong đồn.

- Xây mới đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế ở phía sau khu vực đền Thề và đồn Phồn Xương.

- Xây dựng mới cổng vào khu di tích đền Thề và sân, đường nội bộ trong khu vực đền thờ Hoàng Hoa Thám và nghĩa quân Yên Thế.

- Xây mới khu nhà vệ sinh công cộng, nằm phía sau đồn Phồn Xương, phục vụ du khách tham quan di tích.

b) Khu lưu niệm danh nhân Hoàng Hoa Thám (huyện Tân Yên):

Tu bổ, tôn tạo hạng Mục chùa Trũng, trên cơ sở kiến trúc gốc hiện còn;

Xây dựng mới cổng vào khu di tích; cải tạo, nâng cấp sân đình Trũng, đường nội bộ và xây dựng mới đoạn đường nối từ đường làng vào khu di tích;

c) Khu di tích lịch sử văn hóa chùa Kem (huyện Yên Dũng): Xây dựng mới cổng Tam quan và đoạn đường nối từ cổng tam quan đến sân chùa; nâng cấp tu bổ sân, đường nội bộ trong khu di tích.

d) Tu bổ di tích lịch sử văn hóa đình Nội (huyện Tân Yên): Tu bổ, tôn tạo đại đình và hậu cung di tích đình Nội.

e) Tu bổ di tích lịch sử văn hóa đình Đông (huyện Việt Yên): Tu bổ, tôn tạo, phục hồi đại đình và hậu cung di tích đình Đông; phục hồi 2 gian bên của nhà đại đình theo đúng quy mô kiến trúc cũ.

5. Tổng mức đầu tư dự kiến : 98.944 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 5 năm (2017 - 2021).

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; trong đó:

- Giai đoạn 2017-2020:

+ Ngân sách Trung ương (Chương trình Mục tiêu phát triển Văn hóa): Hỗ trợ không quá 80.000 triệu đồng;

+ Ngân sách địa phương: 10.700 triệu đồng.

- Giai đoạn sau 2020: Tập trung đầu tư bằng ngân sách địa phương; ngân sách Trung ương sẽ bố trí căn cứ vào nội dung đầu tư, tiến độ thực hiện và khả năng cân đối của ngân sách Trung ương hằng năm để hoàn thành dự án, bảo đảm Mục tiêu, hiệu quả đầu tư.

8. Địa Điểm đầu tư: Tại thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế; xã Ngọc Châu, xã Việt Lập, huyện Tân Yên; xã Nham Sơn, huyện Yên Dũng và thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang chịu trách nhiệm:

a) Tiếp thu đầy đủ ý kiến trong Báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạchvà Đầu tư tại văn bản số 2263/BC-BKHĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư Dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

b) Tổ chức triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy hoạch được duyệt, quy định của Luật Đầu tư công, Luật Di sản văn hóa, Luật Xây dựng và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan; bảo đảm chất lượng, đúng đối tượng hỗ trợ đầu tư, tiến độ thực hiện và Mục tiêu đầu tư.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách Trung ương, bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm để thực hiện Dự án.

Điều 3. Điều Khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

2. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể Thao và Du lịch và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này; báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các Bộ, cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Các cơ quan có tên tại Điều 3;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: XD, TNMT, NNPTNT;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, V.III;
- Lưu: VT, KGVX (03).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc