ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI NGHÈO VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂUSỐ DO KHÔNG IN THẺ ĐỢT 1, NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chứcHĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căncứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liêntịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2009 của liên bộ: Y tế - Tài chínhhướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhdanh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn;

Xét đề nghị của Sở Laođộng Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 727/TTr-LĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giảm mua bảo hiểm y tế đối với người nghèo vàngười dân tộc thiểu số do không in thẻ đợt 1, năm 2013. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số xã

Tổng số người

Lý do giảm

Ghi chú

Người cao tuổi

Trẻ em

Sai tiêu chí

1

Thành phố Sơn La

2

218

213

5

Danh sách giảm lưu tại Sở Lao động và Thương binh Xã hội

2

Huyện Quỳnh Nhai

11

1.193

845

1

347

3

Huyện Yên Châu

15

1.834

1.023

133

678

4

Huyện Mai Sơn

22

1.618

1.077

94

447

5

Huyện Sốp Cộp

8

1.090

786

6

298

Tổng cộng

58

5.953

3.944

234

1.775

Điều 2.Số lượng giảm đối tượng do không in thẻ bảo hiểm y tế tại Điều 1 là căn cứthanh toán, quyết toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dântộc thiểu số và các vấn đề liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binh vàXã hội, Y tế, Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh;Chủ tịch UBND cáchuyện có tên tại Điều 1 và các sở, ban, ngành có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VX.HA.16b.

CHỦ TỊCH


Cầm Ngọc Minh