ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1732/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 18 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH VỀ XẾP NGẠCH, BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CÓ TRÌNH ĐỘ LÝLUẬN CHÍNH TRỊ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chứcngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cánbộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chuyển xếplương cũ sang lương mới;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chếđộ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọichung là cán bộ, công chức cấp xã) và những người hoạt động không chuyên tráchở cấp xã; Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức cấp xã; Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêuchuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã;

Căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 29/4/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điềucủa Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 3692-CV/BTCTWngày 31/10/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về việc xếp ngạch, bậc lương đối vớicán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị;

Căn cứ Quyết định số 898-QĐ/TUngày 03/7/2013 của Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn các chức danhcán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Thông báo số 2088-TB/TUngày 22/7/2013 của Thường trực Tỉnh ủy về công tác cán bộ;

Căn cứ Biên bản số 32-BB/BCS củaBan Cán sự Đảng UBND tỉnh ngày 30/8/2013 về việc xếp ngạch, bậc lương đối vớicán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị theo Công văn số 3692-CV/BTCTW;

Căn cứ Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013 của UBND tỉnh Quy định về chức trách, nhiệm vụvà tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh BìnhPhước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nộivụ tại Công văn số 1311/SNV-XDCQ ngày 06/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về xếp ngạch, bậc lương đối với đội ngũ cán bộ cấp xãcó trình độ lý luận Chính trị, lý luận Chính trị - Hành chính đang công táctính đến thời điểm 31/10/2012 như sau:

1. Về đối tượng: Các chức vụ cán bộcấp xã theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày22/10/2009 của Chính phủ, đang công tác tính đến thời điểm 31/10/2012 và đanghưởng lương theo hệ số chức vụ quy định tại Bảng lương số 5 ban hành kèm theoNghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

2. Về văn bằng:

a) Các chức vụ cán bộ cấp xã đangcông tác có trình độ lý luận Chính trị, lý luận Chính trị - Hành chính từ trungcấp trở lên do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp trước ngày 31/10/2012.

b) Bằng đại học Chính trị là bằngđại học chuyên ngành được xếp vào ngạch chuyên viên; bằng trung cấp lý luậnChính trị, trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính được xem là bằng trung cấpchuyên môn, được vận dụng văn bằng này để xếp lương vào ngạch cán sự.

c) Việc xếp ngạch, bậc lương thựchiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB XH ngày24/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Đơn vị thực hiện, thời điểmhưởng lương:

a) Chủ tịch UBND các huyện, thị xã(sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) ký ban hành quyết định xếp ngạch, bậc lươngsau khi có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Nội vụ.

b) Giám đốc Sở Nội vụ có tráchnhiệm thẩm định văn bản đề nghị xếp ngạch, bậc lương của UBND huyện, thị xãkhông quá 15 ngày kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ đề nghị xếp ngạch, bậc lương.

c) Thời điểm hưởng lương theo quyđịnh tại Quyết định này kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp huyện ký ban hành Quyếtđịnh xếp lương mới.

4. Hồ sơ thẩm định việc xếp ngạch,bậc lương:

- Công văn đề nghị xếp lương đốivới cán bộ cấp xã đã có trình độ lý luận Chính trị, lý luận Chính trị - Hànhchính của Chủ tịch UBND cấp huyện;

- Danh sách đề nghị chuyển xếplương đối với cán bộ cấp xã đã có trình độ lý luận Chính trị, lý luận Chính trị- Hành chính;

- Bản sao Quyết định lương gầnnhất;

- Bản sao sổ BHXH để tính thời giancông tác có tham gia BHXH;

- Bản công chứng bằng tốt nghiệpTrung học phổ thông;

- Bản công chứng văn bằng lý luậnChính trị, lý luận Chính trị - Hành chính;

- Bản sao Quyết định hình thức kỷluật, văn bản đánh giá kết quả không hoàn thành nhiệm vụ để tính giảm trừ thờigian nâng lương (nếu có).

5. Không áp dụng quy định tại Quyếtđịnh này để xếp lương cho các trường hợp sau:

- Cán bộ cấp xã được bầu cử, phêchuẩn, bổ nhiệm lần đầu sau ngày 31/10/2012;

- Cán bộ cấp xã có bằng trung cấpchính trị, chính trị - hành chính sau ngày 31/10/2012;

- Cán bộ cấp xã đã được chuyển xếpvào ngạch hành chính theo trình độ chuyên môn hiện có;

- Cán bộ cấp xã có văn bằng lý luậnChính trị, lý luận Chính trị - Hành chính từ trung cấp trở lên nhưng chưa cóbằng tốt nghiệp Trung học phổ thông.

6. Thời gian thực hiện việc xếpngạch, bậc lương: Hoàn thành trước ngày 31/12/2013.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (bc);
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- Như Điều 2;
- Sở Nội vụ (05 bản);
- LĐVP, phòng: NC-NgV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm