ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BỔSUNG KINH PHÍ HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TIỀN ĐIỆN QUÝ IV/2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nướcngày 16/12/2002;

Căn cứ Công văn số 2067/BTC-NSNN ngày 17/02/2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi trả kinh phí hỗ trợ hộnghèo tiền điện; Công văn số 14275/BTC-NSNN ngày 23/10/2013 của Bộ Tài chính vềviệc hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý IV/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Công văn số 1469/STC-NS ngày 06/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cấp bổ sung có mụctiêu cho các huyện, thành phố từ nguồn Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu năm2013 để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo tiền điện quý IV/2013: 4.597.650.000đ (bằngchữ: Bốn tỷ, năm trăm chín mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)

(Chi tiết theo biểu đính kèm)

UBND các huyện, thành phố có tráchnhiệm rút dự toán số tiền chi tiết theo biểu đính kèm Quyết định này, quản lý,cấp phát kinh phí được bổ sung theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và UBND cáchuyện, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, TH;
+ Lưu: VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh

BỔSUNG KINH PHÍ THỰC HIỆN HỖ TRỢ HỘ NGHÈO TIỀN ĐIỆN QUÝ IV/2013

(Kèmtheo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 12/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đơnvị tính: 1000 đồng

STT

Huyện, thành phố

Số hộ nghèo (hộ)

Số tiền được hỗ trợ (1.000đ)

Ghi chú

1

2

3

4

5

1

Bắc Giang

771

69.390

2

Sơn Động

7.152

643.680

3

Lục Ngạn

13.601

1.224.090

4

Lục Nam

10.137

912.330

5

Yên Thế

4.539

408.510

6

Tân Yên

2.934

264.060

7

Lạng Giang

2.916

262.440

8

Yên Dũng

2.339

210.510

9

Hiệp Hòa

4.263

383.670

10

Việt Yên

2.433

218.970

Tổng cộng

51.085

4.597.650