ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 28 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT NỘI DUNG VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN DỰ ÁN “NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CHỦ LỰC CỦA TỈNHBÌNH ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2011 - 2020” NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căncứ Thông tư số 93/2006/TTLT /BTC-BKHCN ngày 04/10/2006 của Liên Bộ Tài chính -Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án khoahọc và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căncứ Quyết định số 145/QĐ-UBND ngày 26/3/2012 của UBND tỉnh phê việc phê duyệt dựán Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh BìnhĐịnh giai đoạn 2011 - 2020;

Xétđề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 397/TTr-SKHCN ngày 13/6/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt nội dung và dự toán kinh phí kế hoạch thực hiện"Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Địnhgiai đoạn 2011 - 2020" năm 2013, cụ thể như sau:

1. Tên Dự án: Dự án Nâng cao năng suất và chất lượngsản phẩm, hàng hóa chủ lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2011 - 2020.

2. Đơn vị thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chấtlượng Bình Định.

3. Nội dung:

a. Đánh giá công nhận Phòng thử nghiệm điện theo tiêu chuẩnISO 17025.

b.Tuyển chọn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựngmô hình thí điểm áp dụng các công cụ hỗ trợ cải tiến năng suất - chất lượng:

-Tiếp tục hỗ trợ 03 doanh nghiệp đã triển khai thí điểm năm 2012.

-Tuyển chọn 02 doanh nghiệp mới năm 2013.

c. Tập huấn nghiệp vụ tiêu chuẩn, chất lượng, các công cụquản lý để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm ở doanh nghiệp:

-Tổ chức lớp tập huấn về tiêu chuẩn hóa cho doanh nghiệp.

-Tổ chức lớp tập huấn về 07 công cụ thống kê trong quản lý chất lượng.

d.Đào tạo chuyên gia đánh giá về năng suấtchất lượng, phương pháp tính chỉ số năng suất TFP.

4. Thời gian thực hiện: Năm 2013.

5. Kinh phí thực hiện:300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng).

6. Nguồn kinh phí: Kính phí sự nghiệp khoa học và công nghệnăm 2013 đã giao dự toán cho Sở Khoa học và Công nghệ

Điều2. Giám đốc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng Bình Định chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí được phê duyệt tại Điều1 đúng mục đích và thực hiện thanh quyết toán tài chính theo đúng quy định hiệnhành.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các sở: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốcChi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Định; Thủ trưởng các sở, ban,ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kểtừ ngày ký./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrần Thị Thu Hà