ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC MUA BẢO HIỂM Y TẾBỔ SUNG ĐỢT 10 NĂM 2013 CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2009của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảohiểm Y tế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BYT-BTC ngày 14 tháng 8năm 2009 của liên Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Bảo hiểm Ytế;

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờtrình số 728/TTr-LĐTBXH ngày 05 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mua Bảo hiểm y tế bổ sung đợt 10 năm 2013 cho 2.682trẻ em dưới 6 tuổi đangcư trú trên địa bàn tỉnh Sơn La. Cụ thể như sau:

STT

Đơn vị

Số lượng thẻ

Cấp đột xuất

Tổng cộng

Ghi chú

1

Thành phố Sơn La

525

525

Danh sách trẻ em dưới 6 tuổi các của huyện được duyệt và lưu tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

2

Huyện Mường La

183

183

3

Huyện Mai Sơn

810

1

811

4

Huyện Thuận Châu

748

1

749

5

Huyện Bắc Yên

201

1

202

6

Huyện Yên Châu

97

1

98

7

Huyện Mộc Châu

2

2

8

Huyện Sốp Cộp

112

112

Tổng cộng

2.676

6

2.682

Điều 2. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội có trách nhiệm mua thBảo hiểm y tế và bàn giao thẻ cho UBND các huyện, thành phố có tên tạiĐiều 1 của Quyết định nàytheo đúng quy định hiện hành.

UBND các huyện, thành phốcótên tạiĐiều 1 chịu trách nhiệm cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ emdưới 6 tuổi trên địa bàn kịp thời, đảm bảo quyền lợi củatrẻem.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Laođộng -Thương binh và Xã hội, Ytế, Tài chính; Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có têntại Điều 1 và các sở, ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Phó CVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Như
Điều 3 (T/h);
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.HA.16b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh