ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1733/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 23 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦTỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾTCỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị địnhliên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờtrình số 62/TTr-SXD ngày 19/9/2014 và Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 56/TTr-STP ngày 25/9/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tụchành chính ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Công Thương tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc Sở Công Thương, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, và các tổ chức cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞCÔNG THƯƠNG TỈNH PHÚ YÊN

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 1733/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh Phú Yên)

Phần I.

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính ban hành mớithuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Thương mại

1

Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

2

Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

B. Danh mục thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

I. Lĩnh vực Dầu khí

1

T-PYE-209155-TT

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012

2

T-PYE-209129-TT

Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai

Phần II.

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Danh mục thủ tục hành chính banhành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

I. Lĩnh vựcThương mại

1. Thủ tục Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

- Trình tự thực hiện:

Bước1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơtheo quy định của pháp luật.

Bước2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lývà nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhậnvà hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì côngchức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’vào các ngày làm việc trong tuần.

-Cách thức thực hiện: Trực tiếp tạitrụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

-Thành phần hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ bao gồm:

A.Thông báo mới

- Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp (theo mẫuM-10 -Thông tư 24/2014/TT-BCT );

- Bản sao có công chứng hoặc nộp bản sao xuất trìnhkèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp;

- Bản sao có xác nhận của doanh nghiệp các tài liệu:

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản in Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốcgia hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp;

+ Chương trình trả thưởng trong đó nêu rõ điều kiệnvà cách thức trả hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác cho ngườitham gia bán hàng đa cấp;

+ Chương trình đào tạo cơ bản;

+ Quy tắc hoạt động;

+ Danh mục hàng hóa bao gồm các thông tin: Chủng loại,xuất xứ, quy cách đóng gói, giá bán (cho người tham gia bán hàng đa cấp và chokhách hàng) và số điểm thưởng quy đổi của hàng hóa kinh doanh theo phương thứcđa cấp;

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanhhoặc Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy xác nhận hoặc Chứng chỉ hành nghề theo quyđịnh của pháp luật trong trường hợp kinh doanh hàng hóa thuộc lĩnh vực kinhdoanh có điều kiện tại địa phương (nếu có).

B.Thông báo sửa đổi, bổ sung

Trường hợp có thay đổi, bổ sung các nội dung của hồsơ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp. Các hồ sơ gồm:

- Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt độngbán hàng đa cấp (theo mẫu M-10A – Thông tư 24/2014/TT-BCT );

- Các tài liệu có nội dung thay đổi (So với hồ sơ thôngbáo bán hàng đa cấp).

- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trongvòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được giao ủyquyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Công Thương tỉnhPhú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo.

- Tênmẫu đơn, mẫu tờ:

+ Thông báo hoạt động bán hàng đa cấp theo mẫu M-10.

+ Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ thông báo hoạt độngbán hàng đa cấp.

- Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căncứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

+ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 củaChính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ CôngThương về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghi định số 42/2014/NĐ-CPngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/7/2014 của Thủ tướngChính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thựcđối với các loại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

2. Thủ tục Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo,đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp

-Trình tự thực hiện:

Bước1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơtheo quy định của pháp luật.

Bước2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận vàtrả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, PhúYên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lývà nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhậnvà hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì côngchức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nhận kết quả.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’vào các ngày làm việc trong tuần.

-Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụsở cơ quan hành chính Nhà nước.

-Thành phần hồ sơ:

*Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo tổ chức Hội nghị, hội thảo,đào tạo của doanh nghiệp bán hàng đa cấp (Theo mẫu M-12, Thông tư 24/2010/TT-BCT ).

- Bản sao có công chứng hoặc nộp bản sao xuất trìnhkèm bản chính để đối chiếu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứngnhận đầu tư.

- Nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu củahội nghị, hội thảo đào tạo, số lượng người tham gia dự kiến.

- Danh sách báo cáo viên tại hội nghị, hội thảo,đào tạo.

- Bản sao Chứng chỉ đào tạo viên trong trường hợpđào tạo người tham gia bán hàng đa cấp.

- Văn bản ủy quyền trong trường hợp doanh nghiệp ủyquyền cho cá nhân thực hiện đào tạo hoặc tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Trong trường hợp hội nghị, hội thảo, đào tạo có trìnhbày nội dung thông tin về hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp,doanh nghiệp bổ sung:

+ Danh mục sản phẩm kinh doanh theo phương thức đa cấpcủa doanh nghiệp được giới thiệu tại hội nghị, hội thảo;

+ Bản sao văn bản xác nhận nộidung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo của cơ quan nhà nước có thẩmquyền theo quy định của pháp luật, gồm các giấy tờ sau: giấy xác nhận đăngký tổ chức hội nghị, hội thảo giới thiệu thực phẩm đối với sản phẩm thực phẩm;phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức hội nghị hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹphẩm đối với sản phẩm mỹ phẩm.

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạn giải quyết: Trongvòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tụchành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tụchành chính:

+ Cơ quan có thẩmquyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc ngườicó thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếpthực hiện: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thực hiện thủ tục hànhchính: Văn bản xác nhận tiếp nhận hồ sơ thông báo.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ: Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo củadoanh nghiệp bán hàng đa cấp.

- Yêucầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căncứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Cạnh tranh ngày 03/12/2004;

+ Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/2014 củaChính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Thông tư số 24/2014/TT-BCT ngày 30/7/2014 của Bộ CôngThương về quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghi định số 42/2014/NĐ-CPngày 14/5/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

+ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/7/2014 của Thủ tướngChính phủ về việc chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thựcđối với các loại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

B. Danh mục thủ tục hành chínhđược sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

I. Lĩnh vực Dầu khí

1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng choCửa hàng bán PGL chai

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệpchuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tạiBộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn,TP Tuy Hòa, Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lývà nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhậnvà hẹn thời gian giao trả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì côngchức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’vào các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quảtại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h30’; Chiềutừ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trựctiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phầnhồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhậnđủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai (theomẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng kýkinh doanh của thương nhân chủ sở hữu của hàng bán LPG chai;

- Bản cam kết về việc đáp ứng đầyđủ các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ sởvới cơ quan cảnh sát PCCC theo mẫu số PC06 ban hành kèm theo Thông tư số11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 (không gởi kèm theo danh sách các tài liệu)

- Bản sao Giấy chứng nhận đào tạo,huấn luyện nghiệp vụ cấp cho từng nhân viên làm việc tại cửa hàng bán LPG chai,gồm: Phòng cháy, chữa cháy; An toàn lao động, vệ sinh lao động; Bảo vệ môitrường; Bảo quản, đo lường, chất lượng LPG.

b) Số lượng hồsơ: 01 (bộ).

- Thời hạngiải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượngthực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

- Cơ quan thựchiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩmquyền quyết định theo quy định: Sở Công thương tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan hoặc ngườicó thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếpthực hiện: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí và lệphí:

a) Phí thẩmđịnh điều kiện kinh doanh;

+ Khu vựcthành phố, thị xã:

Đối với doanh nghiệp: 1.200.000đ/điểmkinh doanh/lần thẩm định;

Đối với hộ kinh doanh: 400.000đ/điểmkinh doanh/lần thẩm định.

+ Các khu vựckhác:

Đối với doanhnghiệp: 600.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

Đối với hộ kinhdoanh: 200.000đ/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

b) Lệ phí cấpgiấy chứng nhận:

Khu vực thànhphố, thị xã: 200.000đ/giấy/lần cấp;

Các khu vực khác:100.000đ/giấy/lần cấp.

(Thông tư số 77/2012/TT-BCT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính).

- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho Cửa hàng bán LPG chai. (Nghịđịnh số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Nghịđịnh số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ).

a) Điều kiệnđại lý kinh doanh LPG:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký đại lý kinhdoanh LPG.

+ Có Cửa hàng bán LPG chai hoặc trạm nạp LPG vào ô tô được cơ quan Côngan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy.

+ Có hợp đồng đại lý với thương nhân kinh doanh LPG đầu mối hoặc tổngđại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP ; thời hạn hợpđồng đại lý tối thiểu 01 (một) năm, còn hiệu lực thi hành.

b) Điều kiện cửa hàng bán LPG chai:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký bán LPGchai.

+ Có hợp đồng mua LPG chai với đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhânkinh doanh LPG đầu mối đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định107/2009/NĐ-CP ; thời hạn hợp đồng tối thiểu là 01 (một) năm, còn hiệu lực thihành.

+ Có Giấy chứngnhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấptheo quy định của pháp luật. (Anh xem lại có bản cam kết ở trên thành phần hồsơ, có cần thiết phải có giấy chứng nhận này không).

- Căn cứ pháplý của thủ tục hành chính:

+ Luật Thương mạingày 14/6/2005;

+ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinhdoanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

+ Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi,bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hỏalỏng.

+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011, của Bộ Công Thương quyđịnh về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

+ Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính vềquy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa,dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinhdoanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mạivà lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

+ Chỉ thị số17/CT-TTg ngày 20/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh tình trạnglạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với các loại giấy tờ, văn bảnkhi thực hiện thủ tục hành chính.

+ Thông tư số11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 Của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một sốđiều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghị định số46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luậtphòng cháy và chữa cháy.

2. Thủ tụcCấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) vào chai

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanhnghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộphồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 LêDuẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giaotrả;

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơhướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h30’; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào cácngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Nộp giấy biên nhận;

- Nộp lệ phí;

- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng(LPG) vào chai.

Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h30’; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào cácngày làm việc trong tuần.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏngvào chai (theo mẫu);

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký ngànhnghề nạp LPG vào chai, xe bồn;

- Bản sao Phiếu kết quả kiểm định máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặtvề an toàn lao động của trạm nạp;

- Bản sao Phiếu kết quả kiểm định từng thiết bị, dụng cụ kiểm tra đolường trong trạm như: cân khối lượng, đo thể tích, áp kế và các thiết bị, dụngcụ khác;

- Bản sao Quy trình nạp LPG, quy trình vận hành máy, thiết bị, quy trìnhxử lý sự cố và quy định về an toàn.

- Bản cam kết về việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn về phòng cháyvà chữa cháy của người đứng đầu cơ sở với cơ quan cảnh sát PCCC theo mẫu sốPC06 ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/2014 (không gởi kèmtheo danh sách các tài liệu).

- Bản sao Giấy phép xây dựng (đối với dự án xây dựng mới);

- Bản chính Sơ đồ mặt bằng (kích thước bản vẽ mặt bằng tối thiểu phải làkhổ giấy A2) bao gồm các thông tin sau:

+ Vị trí bồ chứa, trạm nạp;

+ Vị trí xuất hoặc nạp LPG vào xe bồn;

+ Bố trí kho bãi, nhà xưởng, làn đường có xe tải chạy, thiết bị báo cháyvà chữa cháy, hệ thống ống dẫn LPG, hệ thống điện, điều khiển ngừng cấp.

(Bản vẽ mặt bằng phải ghi rõ dung tích các bồn chứa; vị trí, kích thướcvà khoảng cách an toàn tối thiểu quy định tại Phụ lục IX kèm theo Nghị định107/2009/NĐ-CP ).

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

- Thời hạngiải quyết: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhậnđủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượngthực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thựchiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩmquyền quyết định theo quy định: Sở Công Thương.

+ Cơ quan hoặc ngườicó thẩm quyền được giao ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

+ Cơ quan trực tiếpthực hiện: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên.

+ Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

- Kết quả thựchiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

- Phí thẩmđịnh:

+ Khu vực thànhphố, thị xã: 1.200.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định;

+ Các khu vựckhác: 600.000đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

(Thông tư số77/2012/TT-BCT ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính)

- Tên mẫu đơn,mẫu tờ khai: Đơn đề nghị Cấp giấychứng nhận đủ điều kiện nạp khí dầu mỏ hóa lỏng vào chai. (Theo Nghị định số107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 và Nghị định số 118/2011/NĐ-CP ngày16/12/2011 của Chính phủ).

- Yêu cầu,điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: (Nghị địnhsố 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009).

Điều kiện trạmnạp LPG vào chai:

+ Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có đăng ký ngành nghềnạp LPG vào chai.

+ Địa điểm trạm nạp LPG vào chai phải phù hợp với quy hoạch và dự ánthiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng. Việc xâydựng trạm nạp LPG vào chai phải tuân thủ quy định của Luật Xây dựng và quy địnhcủa pháp luật khác có liên quan về xây dựng công trình LPG.

+ Trạm nạp, thiết bị nạp, hệ thống ống dẫn, bồn chứa và thiết bị phụ trợphải tuân thủ các quy định về an toàn tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành.

+ Máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh laođộng của trạm nạp đã được kiểm định và đăng ký theo quy định.

+ Trạm nạp LPG vào chai có hàng rào bảo vệ xung quanh, bảo đảm thôngthoáng và phải tuân thủ khoảng cách an toàn theo quy định tại quy chuẩn ViệtNam có liên quan,

+ Có Giấy chứngnhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy do cơ quan Công an có thẩm quyền cấptheo quy định của pháp luật. (Anh xem lại có bản cam kết ở trên thành phần hồsơ, có cần thiết phải có giấy chứng nhận này không).

+ Có đầy đủ cácquy trình: nạp LPG vào chai, xe bồn, vận hành máy, thiết bị trong trạm, xử lýsự cố và các quy định về an toàn.

- Căn cứ pháplý của thủ tục hành chính:

+ Nghị định số107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng.

+ Nghị định số 118/2011/NĐ- CP ngày 16/12/2011 của Chính phủ về sửađổi, bổ sung thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầumỏ hỏa lỏng.

+ Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011, của Bộ Công Thươngquy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng.

+ Thông tư số77/2012/TT-BTC ngày 16/5/2012 của Bộ Tài chính vềquy địnhmức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa,dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinhdoanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủđiều kiện kinh doanh; lệ phí cấp Giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mạivà lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.

+ Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việcchấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với cácloại giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính.

+ Thông tư số 11/2014/TT-BCA ngày 12/3/ 2014 của Bộ Công an quy định chitiết thi hành một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 và Nghịđịnh số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuật Phòng cháy và chữa cháy./.