ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 13 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM QUẦN ÁO ĐỒNG PHỤC CHO CÁN BỘ VÀ TRANGPHỤC CHO HỌC VIÊN CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC LAO ĐỘNG TỈNH SƠN LA NĂM 2013

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDcác cấp ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củacác Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Nghị định số 68/2012/NĐ-CP ngày12 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày26 tháng 4 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc quy định việc đấu thầu để mua sắmtài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chínhtrị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổchức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La về mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp, chính sách phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàntỉnh Sơn La giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 19 tháng9 năm 2012 của HĐND tỉnh Sơn La về sửa đổi bổ sung một số điểm của Nghị quyếtsố 03/2011/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2011 của HĐND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngânsách năm 2013;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầutư tại Báo cáo thẩm định số 473/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệt Kế hoạch đấu thầu mua sắm quần áo đồng phục cho cánbộ và trang phục cho học viên của Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh năm 2013 với những nội dung chính như sau:

1. Khái quát về gói thầu

a) Tên gói thầu: Mua sắm quần áo đồng phục chocán bộ và trang phục cho học viên của Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh năm2013.

b) Chủ đầu tư: Trungtâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La.

c) Bên mời thầu: Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La.

d) Tổng mức đầu tư:322.500.000đồng (Ba trăm hai mươi hai triệu, năm trăm nghìnđồng chẵn).

đ) Nguồn vốn: Thực hiện theo Quyết địnhsố 2692/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dựtoán thu, chi ngân sách năm 2013.

e) Quy mô đầu tư:Mua sắm quầnáo cho cán bộ 241 bộ; Mua sắm trang phục cho học viên 1.000 bộ.

f) Thời gian thực hiện:Quý III,quý IV năm 2013.

2. Phần công việc đã thực hiện

STT

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

Giá trị thực hiện/ giá trị hợp đồng/ giá trúng thầu

Hình thức hợp đồng đã thực hiện

Thời gian thực hiện hợp đồng

Văn bản phê duyệt

1

Thẩm định giá

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp

2.000.000 đồng

Trọn gói

7 ngày

Tổng cộng giá trị thực hiện: 2.000.000 đồng

3. Phần công việc không áp dụng hìnhthức lựa chọn nhà thầu: Không có.

4. Kế hoạch đấu thầu

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức đấu thầu

Thời gian lựa chọn nhà thầu

Hình thức hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm quần áo đồng phục cho cán bộ và trang phục cho học viên của Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La năm 2013

320.500.000 đồng

Thực hiện theo Quyết định số 2692/QĐ-UBND ngày 12/12/2012 của UBND tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2013

Chào hàng cạnh tranh

1 túi hồ sơ

20 ngày

Trọn gói

30 ngày

Tổng cộng giá gói thầu: 320.500.000 đồng

Tổng hợp phần giá trị công việc đã thựchiện và phần kế hoạch đấu thầu: 322.500.000 đồng (Ba trăm hai mươi hai triệu,năm trăm nghìn đồng chẵn).

Điều 2.Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh Sơn La (chủ đầu tư) có tráchnhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt; tuân thủLuật Đấu thầu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầutư xây dựng cơ bản, các quy định hiện hành của các Bộ, ngành trung ương, củatỉnh về đầu thầu và mua sắm tài sản từ ngân sách nhà nước.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Khobạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh; Thủ trưởng cácsở, ban, ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh PTVHXH;
- Như Điều 3 (t/h);
- CVP, PCVP UBND tỉnh PTVHXH;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, VX.SN15b.

CHỦ TỊCHCầm Ngọc Minh