ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU CÁC GÓI THẦU: MUA SẮM THIẾT BỊ NGOẠI NGỮ TỪ NGUỒN VỐNNGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung số 38/2009/QH12 ;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu vàlựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/4/2012 của Bộ Tài chính Quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằmduy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chứcchính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổchức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính tại Báo cáo số 257/BC-STC ngày 11/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạchđấu thầu các gói thầu: Mua sắm thiết bị ngoại ngữ từ nguồn vốn ngân sách tỉnhnăm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo với các nội dung sau:

1. Gói thầu số 1:

1.1. Tên gói thầu: Mua sắm thiết bịdạy học ngoại ngữ của các trường Tiểu học và THCS năm 2013.

1.2. Giá gói thầu: 2.141.950.000đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm bốnmươi mốt triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng)

Mức giá gói thầu là mức giá trần,đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật, chi phí vận chuyển, lắpđặt, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.

1.3. Nguồn kinh phí: Vốn ngân sáchtỉnh năm 2013.

1.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi trong nước.

1.5. Phương thức đấu thầu: Một túihồ sơ.

1.6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhàthầu: 45 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

1.7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồngtrọn gói.

1.8. Thời gian thực hiện hợp đồng:30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Gói thầu số 2:

2.1. Tên gói thầu: Mua sắm máychiếu của trường Tiểu học và THCS năm 2013.

2.2. Giá gói thầu: 2.041.600.000đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, không trămbốn mươi mốt triệu sáu trăm nghìn đồng)

Mức giá gói thầu là mức giá trần,đã bao gồm các loại thuế theo quy định của pháp luật, chi phí vận chuyển, lắpđặt, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.

2.3. Nguồn kinh phí: Vốn ngân sáchtỉnh năm 2013.

2.4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi trong nước.

2.5. Phương thức đấu thầu: Một túihồ sơ.

2.6. Thời gian tổ chức lựa chọn nhàthầu: 45 ngày kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu.

2.7. Hình thức hợp đồng: Hợp đồngtrọn gói.

2.8. Thời gian thực hiện hợp đồng:30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo đúng quyđịnh hiện hành và kế hoạch đấu thầu được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhànước tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Bùi Văn Hạnh;
- VP UBND tỉnh:
+ LĐVP, TPKT, VX, TH;
+ Lưu: VT, KT4.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hạnh