ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀNTHỰC HIỆN THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒABÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ Quy định tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồsơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Văn bản số 1092/STNMT-PBTGPMB ngày 04/11/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thôngbáo thu hồi đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền thu hồi đất của Ủy bannhân dân tỉnh theo quy định tại Điều 66 LuậtĐất đai ngày 29/11/2013, Điều 29 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết địnhsố 24/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 củaỦy bannhân dân tỉnh Hòa Bình.

Việc thông báo thu hồi đất phảithực hiện đúng các quy định tại Điều 67, Khoản 1 Điều 69 Luật Đất đai ngày29/11/2013; Khoản 1, Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014của Chính phủ quy định tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 9 Thôngtư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy địnhvề hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơquan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNTN (K90).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang