ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1736/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 01 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG TRÊNĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2013 CỦA SỞ XÂY DỰNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước;

Xétđề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1507/STC-HCSN ngày 18/6/2013 về việckinh phí lập đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh năm 2013 của Sở Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinhphí cho Sở Xây dựng mua phần mềm xây dựng đơn giá và chi phí xây dựng bộ đơngiá xây dựng cơ bản của tỉnh với số tiền là 202.308.000 đồng (Hai trăm lẻhai triệu, ba trăm lẻ tám nghìn đồng chẵn).

Nguồn kinh phí: Sử dụng kinh phí trong dự toán đượcUBND tỉnh giao cho Sở Xây dựng năm 2013 tại Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày12/12/2012 của UBND tỉnh.

Điều 2. Sở Xây dựng sử dụngkinh phí để phục vụ mua phần mềm và xây dựng bộ đơn giá xây dựng, thực hiệnthanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốccác Sở Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơquan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHHồ Quốc Dũng