ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/QĐ-UB

Thái Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND(sửa đổi) ngày 21/6/1994;
Căn cứ Luật Giao thông đường bộ đã được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2001;
Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 911/QLGT ngày 21/5/2003về việc phân luồng giao thông trên địa bàn Thị xã,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định phân luồng giao thông trên địabàn Thị xã.

Điều 2.Sở Giao thông vận tải, UBND Thị xã căn cứ vào những tuyến đường quản lý đã đượcphân luồng cắm biển báo hiệu đường bộ theo “Điều lệ báo hiệu đường bộ 22TCN-237-01”, bố trí cụm đèn tín hiệu điều khiển giao thông và sơn gồ giảm tốc độtheo quy định của Cục Đường bộ Việt Nam.

- Đài Phát thanh- Truyền hình, Báo Thái Bình phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức tuyêntruyền trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện.

- Sở Giao thôngvận tải hướng dẫn cụ thể việc cấp giấy phép cho các phương tiện được vào đườngphố cấm khi có nhu cầu để các chủ phương tiện biết và thực hiện.

Công an tỉnh chỉđạo tổ chức lực lượng hướng dẫn giao thông tại các vị trí có đèn tín hiệu điềukhiển giao thông và tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo đúng các quy định hiệnhành của pháp luật.

Điều 3.Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốcCông an tỉnh, các Giám đốc sở, Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan, Chủ tịchUBND thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này cóhiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2003.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Cục đường bộ Việt Nam;
- Như điều 3;
- Lưu VT, CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Bùi Tiến Dũng

 

QUY ĐỊNH

PHÂNLUỒNG GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-UB ngày 30/6/2003 của UBND tỉnh)

1. Phân luồnggiao thông:

- Đường Nguyễn ĐứcCảnh (QL10): Cho tất cả các loại phương tiện đi 2 chiều.

- Đường MinhKhai: Cấm xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn trở lên, xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên,xe công nông; Cho các loại phương tiện khác đi hai chiều.

- Đường Trần HưngĐạo:

+ Đoạn 1: Từ đêTrà Lý đến ngã tư Lý Bôn cấm xe tải có tải trọng từ 3,5 tấn trở lên, xe khách từ30 chỗ ngồi trở lên, xe công nông.

+ Đoạn 2: Từ ngãtư Lý Bôn đến ngã ba đường 10 cũ (đường 30/6) cho tất cả các loại xe đi 2 chiều.

- Đường Lê Lợi:Kẻ vạch đôi tại tim đường, cấm xe công nông; Cho các loại phương tiện khác đihai chiều.

- Đường Trưng Trắc:

+ Đoạn 1: Từ ngãtư An Tập đến ngã tư Lý Thường Kiệt đường 1 chiều cấm xe công nông, xe tải từ3,5 tấn trở lên, xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên.

+ Đoạn 2: Từ ngãtư Lý Thường Kiệt đến đê Trà Lý cho tất cả các loại phương tiện đi 2 chiều.

- Đường Bắc bờ sôngVĩnh Trà: Cấm xe tải có tải trọng từ 7 tấn trở lên. Cho xe tải dưới 7 tấn, xe côngnông và xe khách đi 2 chiều.

- Đường 30/6: Từngã tư An Tập đến ngã ba đường Trần Hưng Đạo cấm chiều vào Thị xã đối với xe tảicó trọng tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên.

- Đường Kỳ Bá: Cấmxe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên. Cho các loạiphương tiện khác đi 2 chiều.

- Đường Tiền Phong(từ ngã ba đường 223 đến đê Trà Lý): Cho tất cả các loại phương tiện đi 2 chiều.

- Đường Lý ThườngKiệt (39B) đoạn từ cầu Kiến Xương đến ngã ba đường Bồ Xuyên - Lý Thường Kiệt cấmxe công nông. Đoạn còn lại cho tất cả các loại xe đi 2 chiều.

- Đường Phan ChuTrinh:

+ Đoạn 1: Từđường Trưng Trắc đến ngã tư Nguyễn Đức Cảnh (QL10) cấm xe công nông, xe tải cótrọng tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên. Cho các loạiphương tiện khác đi 2 chiều.

+ Đoạn 2: Từ ngãtư Nguyễn Đức Cảnh đến đường Tiền Phong cho tất cả các loại xe đi 2 chiều.

- Đường Lý Bôn:Cho tất cả các loại xe đi 2 chiều.

- Các tuyếnđường cho UBND Thị xã quản lý (theo phân cấp) cấm xe tải có trọng tải từ 3,5 tấntrở lên, xe khách từ 30 chỗ ngồi trở lên, xe công nông; Cho các loại phươngtiện khác đi 2 chiều.

- Các xe chuyêndùng của Công ty Thị chính được phép hoạt động trên các đường phố cấm làm vệsinh môi trường đô thị.

- Sở Giao thôngvận tải căn cứ vào tuyến đường, thời gian và nhu cầu bốc xếp hàng hóa của chủphương tiện cấp giấy phép cho các xe tải có trọng tải từ 3,5 tấn trở lên bốc xếphàng hóa tại các đường phố cấm.

2. Đèn tín hiệuđiều khiển giao thông:

Đặt thêm 4 bộ đèntín hiệu điều khiển giao thông tại các ngã tư sau:

- Ngã tư PhanChu Trinh - Nguyễn Đức Cảnh (QL10) (gần chợ Bo)

- Ngã tư Lý Bôn(Đ223) - Nguyễn Đức Cảnh (QL10) (gần Công an PCCC)

- Ngã tư Lý Bôn(Đ223) - Trần Hưng Đạo (gần khách sạn Du lịch)

- Ngã tư Trần HưngĐạo - Đường trục dọc khu đô thị Trần Hưng Đạo.

3. Tại 5 cửangõ vào nội thị đặt biển hướng dẫn quy định tốc độ từng loại xe và sơn gồ giảmtốc độ.