ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1737/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 20 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNHLẬP BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC CHỐNG THẤT THU VÀ ĐÔN ĐỐC THU NỘPNGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BTC ngày08/8/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách đểđảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2013;

Xét đề nghị của Cục Thuế tại Tờtrình số 1688/TT-CT ngày 17/9/2013;

Theo kết quả cuộc họp Chủ tịch,Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 17/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo và Tổ thường trực giúp việc chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhànước trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2013 gồm các ông (bà) có tên sau:

I. Ban Chỉđạo:

1. Ông Phạm Văn Tòng, Phó Chủ tịchUBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Cục trưởngCục thuế - Phó Trưởng ban thường trực;

3. Ông Trần Văn Hướng, Phó Cụctrưởng Cục thuế - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó GĐ SởKH&ĐT - Thành viên

5. Ông Trương Văn Phúc, Phó GĐ SởTN&MT - Thành viên;

6. Ông Lê Tiến Hiếu, Phó GĐ Sở Tưpháp - Thành viên;

7. Ông Trần Thắng Phúc, Phó GĐ Côngan tỉnh - Thành viên;

8. Ông Nguyễn Phước Thành, Phó GĐSở Tài chính - Thành viên;

9. Ông Đặng Hà Giang, PGĐ CN Ngânhàng Nhà nước tỉnh - Thành viên;

10. Ông Cao Văn The, Phó Chi cụctrưởng Chi cục QLTT - Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Biểu, Phó GĐKBNN Bình Phước - Thành viên;

12. Ông Vương Đức Lâm, PCT UBND thịxã Đồng Xoài - Thành viên;

13. Ông Nguyễn Xuân Tuyến, PCT UBNDthị xã Bình Long - Thành viên;

14. Ông Hoàng Xuân Lương, PCT UBNDthị xã Phước Long - Thành viên;

15. Ông Nguyễn Văn Thanh, PCT UBNDhuyện Đồng Phú - Thành viên;

16. Ông Trịnh Công Sơn, PCT UBND huyệnBù Đăng - Thành viên;

17. Ông Võ Sá, CT UBND huyện ChơnThành - Thành viên;

18. Ông Nguyễn Hoàng Minh, PCT UBNDhuyện Hớn Quản - Thành viên;

19. Ông Đặng Thế Nhàn, PCT UBNDhuyện Bù Đốp - Thành viên;

20. Ông Bùi Quốc Minh, PCT UBNDhuyện Bù Gia Mập - Thành viên;

21. Ông Hoàng Nhật Tân, PCT UBNDhuyện Lộc Ninh - Thành viên;

22. Ông (bà) là lãnh đạo Chi Cụcthuế các huyện, thị xã tham gia làm thành viên.

II. Tổ thường trực giúp việc BanChỉ đạo gồm các ông có tên sau:

1. Ông Trần Văn Hướng, Phó Cục trưởngCục thuế - Tổ trưởng;

2. Ông Nguyễn Xuân Thành, TrưởngPhòng Tổng hợp nghiệp vụ và dự toán Cục thuế - Tổ phó thường trực;

3. Ông Nguyễn Công Đức, TrưởngPhòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế Cục thuế - Tổ phó;

4. Ông Bùi Xuân Thắng, Trưởng PhòngCảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh -Thành viên;

5. Ông Tân Hảo Thảo, Trưởng phòngTổ chức - Hành chính Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất Sở Tài nguyên và Môitrường - Thành viên;

6. Ông Đỗ Trung Phương, Kế toántrưởng KBNN Bình Phước - Thành viên;

7. Ông Nguyễn Đình Thanh, PhóTrưởng Phòng nghiệp vụ tổng hợp Chi cục QLTT - Thành viên;

8. Ông Trần Văn Sang, Phó TrưởngPhòng Ngân sách Sở Tài chính - Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo và Tổthường trực giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt độngcủa Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địabàn tỉnh Bình Phước năm 2013 ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Ban Chỉ đạo và Tổthường trực giúp việc Ban Chỉ đạo hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm và tựgiải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Cục Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tàinguyên và Môi trường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Tư pháp, Công an tỉnh, Chinhánh Ngân hàng Nhà nước, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) cótên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính (báo cáo);
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như điều 4;
- LĐVP, Phòng KTTH;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ THƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC CHỐNG THẤT THU VÀ ĐÔN ĐỐC THUNỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1737/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Thành lập Ban Chỉđạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước năm 2013 trên địa bàntỉnh Bình Phước (Ban Chỉ đạo) do 01 Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng ban và cácthành viên là đại diện lãnh đạo Sở, ngành liên quan.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉđạo.

1. Tham mưu, giúp UBND tỉnh lãnhđạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnhBình Phước.

2. Căn cứ chương trình, kế hoạch vềcông tác thu, chỉ đạo các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của cáchuyện, thị xã nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàntỉnh.

3. Chỉ đạo, phân công các Sở, ngànhphối hợp với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trong việc kiểm tra, đôn đốc thungân sách nhà nước tại các địa phương nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sáchtrên địa bàn tỉnh.

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc BanChỉ đạo các huyện, thị xã trong việc thực hiện các giải pháp quản lý, điều hànhthu ngân sách nhà nước.

5. Đề ra những giải pháp nâng caohiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc thu.

6. Định kỳ hoặc theo yêu cầu, báocáo Chủ tịch UBND tỉnh tình hình, kết quả đôn đốc thu ngân sách nhà nước tạicác địa phương.

Chương 2.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 3. Trưởng ban có nhiệmvụ phụ trách chung, chỉ đạo mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định của Quychế này và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về công tác chống thất thu và đônđốc thu nộp ngân sách nhà nước tại các huyện, thị xã.

Được sử dụng con dấu của UBND tỉnhtrong chỉ đạo và quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Phó Trưởng Banthường trực (Cục trưởng Cục thuế) làm nhiệm vụ Thường trực Ban Chỉ đạo có nhiệmvụ:

1. Giúp Trưởng ban xây dựng chươngtrình, kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đôn đốc thu nộp ngânsách nhà nước tại các huyện, thị xã; tổng hợp, đánh giá tình hình kết quả kiểmtra, đôn đốc thu định kỳ và theo yêu cầu đột xuất; tập hợp và thông báo cho cácthành viên Ban Chỉ đạo, đề xuất giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạtđộng của các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các địa phương và cácĐoàn công tác kiểm tra, đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo.

2. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cácBan Chỉ đạo huyện, thị xã thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã vàcác Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo; Thủ trưởng các đơn vịthuộc, trực thuộc Ban Chỉ đạo thực hiện các giải pháp kiểm tra, đôn đốc thu nộpngân sách nhà nước.

3. Thay mặt Trưởng ban để chỉ đạo,điều hành các công việc khác khi được Trưởng ban giao;

4. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành Tổthường trực giúp việc Ban Chỉ đạo;

5. Được sử dụng con dấu của CụcThuế trong chỉ đạo và quan hệ công tác của Ban chỉ đạo.

Điều 5. Thành viên Ban Chỉđạo.

1. Thực hiện nhiệm vụ theo sự phâncông của Trưởng ban (có bảng phân công chi tiết kèm theo); có trách nhiệm trựctiếp chỉ đạo công tác kiểm tra, đôn đốc thu của các Ban Chỉ đạo thực hiện thunộp ngân sách của Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã và của các Đoàn công tác kiểmtra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo và theo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉđạo.

2. Phản ảnh kịp thời về Thường trựcBan chỉ đạo những thông tin về công tác kiểm tra, đôn đốc thu của các Ban chỉđạo thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã và các Đoàn công tác kiểmtra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo; tham gia góp ý kiến, đề xuất những giải phápđể nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc thu của các Ban Chỉ đạo thựchiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã và các Đoàn công tác kiểm tra đônđốc thu thuộc Ban Chỉ đạo.

3. Tham gia các cuộc họp định kỳ vàđột xuất của Ban Chỉ đạo; kiến nghị với Ban Chỉ đạo các giải pháp để nâng caohiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc thu trên địa bàn tỉnh.

Điều 6. Giúp việc cho BanChỉ đạo có Tổ thường trực giúp việc do 01 Phó Cục trưởng Cục Thuế là Tổ trưởngvà thành viên là đại diện một số Phòng thuộc Cục Thuế và các Sở, ngành liênquan.

Tổ thường trực giúp việc có tráchnhiệm giúp Ban Chỉ đạo:

- Đề xuất các công việc phải triểnkhai, dự kiến phân công cho các Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của cácđịa phương, các Đoàn công tác kiểm tra đôn đốc thu thuộc Ban Chỉ đạo thực hiệntheo chương trình, kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

- Trực tiếp theo dõi, đôn đốc cácBan Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sách của các huyện, thị xã, các Đoàn côngtác kiểm tra, đôn đốc thu của Ban Chỉ đạo thực hiện đúng các nội dung chỉ đạocủa Ban Chỉ đạo.

- Tổng hợp các vướng mắc phát sinhtrong công tác thu nộp ngân sách nhà nước của các địa phương, đề xuất với BanChỉ đạo các giải pháp để triển khai thực hiện.

- Chuẩn bị nội dung, tài liệu đểphục vụ các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

- Thực hiện nhiệm vụ khác do TrưởngBan Chỉ đạo phân công.

Chương 3.

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 7. Ban Chỉ đạo họpthường kỳ mỗi tháng một lần và họp đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban. Trườnghợp không tổ chức được cuộc họp thì gửi tài liệu cho thành viên Ban Chỉ đạo đểlấy ý kiến về các nội dung cần lấy ý kiến. Nội dung cuộc họp và tài liệu lấy ýkiến do Phó Trưởng ban chỉ đạo Thường trực chuẩn bị.

Điều 8. Từng thành viên BanChỉ đạo có trách nhiệm

1. Thực hiện chế độ thông tin địnhkỳ hàng tuần, hàng tháng về Thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo Chủtịch UBND tỉnh.

2. Phối hợp chặt chẽ trong công táckiểm tra, đôn đốc thu ngân sách nhà nước; thông tin kịp thời các kết quả kiểmtra, đôn đốc thu cho thành viên Ban Chỉ đạo được phân công theo dõi để có cácgiải pháp kịp thời.

Điều 9. Các thành viên BanChỉ đạo được sử dụng bộ máy của đơn vị do mình quản lý, phụ trách thực hiệnnhiệm vụ được Trưởng ban chỉ đạo phân công. Trường hợp thành viên Ban chỉ đạocó sự thay đổi về nhân sự phải kịp thời báo cáo về Thường trực Ban chỉ đạo đểtham mưu điều chỉnh kịp thời.

Chương 4.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã có trách nhiệm thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện thu nộp ngân sáchnăm 2013 trên địa bàn các huyện, thị xã nhằm thực hiện có hiệu quả công tácthu, nộp ngân sách trên địa bàn quản lý.

Điều 11. Trong quá trìnhthực hiện Quy chế này, nếu phát sinh, vướng mắc, Chánh Văn phòng UBND tỉnh;Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môitrường, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Tư pháp, Công an tỉnh, Chi nhánh Ngân hàngNhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường,Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quanphản ảnh về Thường trực Ban chỉ đạo để tổng hợp, trình Chủ tịch UBND tỉnh xemxét, quyết định./.