ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V vic tm thi bãi b, điu chnh mt s khon thu ti

Quyết định s 567/Q Đ-UBND ngày 24/3/2008 ca UBND tnh

ban hành Danh mc và mc phí, l phí trên địa bàn tnh Bình Phước

_________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn c Lut T chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn c Ngh định s 57/2002/N Đ-CP ngày 03/6/2002 ca Chính ph quy định chi tiết thi hành Pháp lnh Phí, l phí;

Căn c Ngh định s 24/2006/N Đ-CP ngày 06/3/2006 ca Chính ph sa đổi, b sung mt s điu ca Ngh định s57/2002/N Đ-CP;

Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 ca B Tài chính hướng dn phí, l phí thuc thm quyn quyết định ca Hi đồng nhân dân tnh, thành ph trc thuc Trung ương;

Căn c Ngh quyết s 17/2007/NQ-H ĐND ngày 30/11/2007 ca HĐND tnh khóa VII v thông qua Danh mc và mc phí, l phí thuc thm quyn quyết định ca Hi đồng nhân dân tnh;

Căn c Công văn s 178/H ĐND-KT ngày 01/7/2008 ca Thường trc HĐND tnh v vic phúc đáp đề ngh cho tm thi không thc hin thu và điu chnh mc thu mt s loi phí quy định ti Ngh quyết s17/2007/NQ-H ĐND ngày 30/11/2007 ca UBND tnh;

Xét đề ngh ca S Tài chính ti Công văn s 733/STC-NS ngày 03/6/2008,

QUYT ĐỊNH:

Điu 1. Tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh một số khoản thu tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

1. Bãi bỏ các khoản thu phí đo đạc, lập bản đồ địa chính tại Khoản 2, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 567/Q Đ-UBND, vì hiện nay các đơn vị quản lý hành chính về lĩnh vực đất đai ở cấp tỉnh và cấp huyện, thị xã không thực hiện việc đo đạc, lập bản đồ; chỉ có các doanh nghiệp nhà nước, các đơn vị đo đạc trong và ngoài tỉnh thực hiện và thu phí đo đạc, lập bản đồ theo Quyết định 33/2007/QĐ-UBND ngày 26/6/2007 của UBND tỉnh.

2. Điều chỉnh mức thu phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất đối với đất sử dụng làm nhà ở tại gạch đầu dòng thứ nhất, Khoản 3, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND từ 1.000.000 đồng/hồ sơ xuống50.000 đồng/h sơ, vì việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sử dụng làm nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân tương đối đơn giản không tốn nhiều thời gian. Mặt khác, khi cấp giấy CNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân còn phải nộp các khoản phí khác có liên quan.

3. Điều chỉnh mức thu phí khai thác sử dụng tài liệu đất đai tại Khoản 7, mục I, Danh mục kèm theo Quyết định số 567/QĐ-UBND từ 50.000 đồng/hồ sơ lên100.000 đồng/h sơ, vì việc khai thác tài liệu đất đai gồm nhiều loại giấy tờ, hồ sơ công đoạn khai thác sao lục tài liệu phức tạp và tốn nhiều thời gian.

Điu 2.Ngoài nội dung điều chỉnh nói trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch & Đầu tư, Thương mại & Du lịch, Nông nghiệp & PTNT, Công nghiệp, Văn hóa Thông tin, Y tế, Nội vụ, Lao động Thương binh & Xã hội, Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế, Trưởng ban Ban Quản lý các KCN, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trương Tấn Thiệu