BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊUCHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuậtngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quychuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26/02/2013của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộKhoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩnĐo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 11 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.

TCVN 10707:2015
ISO 17932:2011

Dầu cọ - Xác định sự suy giảm chỉ số tẩy trắng (DOBI) và hàm lượng caroten

2.

TCVN 10708:2015
ISO 12871:2010

Dầu ôliu và dầu bã ôliu - Xác định hàm lượng các alcol béo bằng sắc ký khí mao quản

3.

TCVN 10709:2015
ISO 12872:2010

Dầu ôliu và dầu bã ôliu - Xác định hàm lượng 2-glyceryl monopalmitate

4.

TCVN 10710:2015
ISO 12873:2010

Dầu ôliu và dầu bã ôliu - Xác định hàm lượng sáp bằng sắc kí khí mao quản

5.

TCVN 10711:2015
ISO 28198:2009

Dầu, mỡ thực vật - Xác định hàm lượng chất không tan trong toluen

6.

TCVN 10712:2015
ISO 29841:2009

Dầu, mỡ thực vật - Xác định sản phẩm phân hủy của chlorophyll aa’ (các pheophytin a, a’ và các pyropheophytin)

7.

TCVN 10713-1:2015
ISO 15788-1:1999

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các stigmastadiene trong dầu thực vật - Phần 1: Phương pháp sắc kí khí cột mao quản (phương pháp chuẩn)

8.

TCVN 10713-2:2015
ISO 15788-2:2003

Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định các stigmastadiene trong dầu thực vật - Phần 2: Phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (HPLC)

9.

TCVN 10714:2015
ISO 11053:2009

Dầu, mỡ thực vật - Xác định đương lượng bơ cacao trong sôcôla sữa

10.

TCVN 10715-1:2015
ISO 23275-1:2006

Dầu mỡ động vật và thực vật - Đương lượng bơ cacao trong bơ cacao và sôcôla thông dụng - Phần 1: Xác định sự có mặt đương lượng bơ cacao

11.

TCVN 10715-2:2015
ISO 23275-2:2006

Dầu mỡ động vật và thực vật - Đương lượng bơ cacao trong bơ cacao và sôcôla thông dụng - Phần 2: Định lượng đương lượng bơ cacao

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký ./.

Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, TĐC;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Việt Thanh