BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1738/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ QUỸĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TRONG LĨNH VỰC CHỨNG KHOÁN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝNHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BộTài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định 63/2010/NĐ-CP ;

Căn cứ Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lýcông ty đầu tư chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012của Bộ trưởng Bộ Tài chính về hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danhmục;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụtrưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này mười sáu (16) thủ tục hành chính mới vềquỹ đầu tư chứng khoán trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quảnlý nhà nước của Bộ Tài chính (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Vănphòng Bộ, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê Tài chính và Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính Phủ (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Cục kiểm soát TTHC-Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3;
- Website Bộ Tài chính;
- Website UBCKNN;
- Lưu: VT, UBCKNN, 25.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN