ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐBÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH TRÀVINH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh và đềnghị của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố bãi bỏ kèm theo Quyếtđịnh này 04 (bốn) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tratỉnh đã được công bố theo Quyết định số 1622/QĐ-UBND ngày 24/8/2009 của Ủy bannhân dân tỉnh Trà Vinh gồm:

1. Thủ tục tiếp công dân

2. Thủ tục Xử lý đơn thư

3. Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần hai

4. Thủ tục Giải quyết tố cáo

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở - ngành thuộc Ủy ban nhân dântỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện – thành phố chịu trách nhiệm thihành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm