ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1738/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 13 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC TÀI TRỢ SÁNG TẠO VĂN HỌC NGHỆ THUẬT NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 201/2002/QĐ-UB ngày 11/10/2002 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế Quỹ tàitrợ sáng tạo VHNT tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn Hội đồngquản lý Quỹ Tài trợ sáng tạo VHNT tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Hội Văn học Nghệthuật Bắc Giang - Thường trực Quỹ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tài trợ tác phẩm Vănhọc nghệ thuật năm 2013 cho 8 tác giả (có danh sách kèm theo).

Tổng số tiền tài trợ là 33.400.000đ(Ba mươi ba triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

Điều 2. Giao Hội Văn họcNghệ thuật - Thường trực Quỹ Tài trợ sáng tạo VHNT tỉnh thanh toán tiền tài trợcho các tác giả theo đúng quy định.

Điều 3. Thủ trưởng các cơquan: Văn phòng UBND tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnhvà các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Chủ tịch, PCT TT UBND tỉnh;
- TH, TKCT, CVP;
- Lưu: VT, VX (2).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh

DANH SÁCH

TÀITRỢ SÁNG TẠO VHNT NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chủ tịchUBND tỉnh)

STT

Tác giả

Tác phẩm

Thể loại

Số tiền tài trợ (tr. đồng)

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Thu Hà

Góc xanh khoảng trời

Tản văn

6,0

2

Nguyễn Thị Thu Hiền

Một nửa thiên đường

Tập truyện

4,8

3

Đỗ Nhật Minh

Chuyện chú rô và cô dế lắm điều

Truyện thiếu nhi

3,0

4

Nguyễn Anh Thân

Bí ẩn Ngàn thiêng Yên Thế

Truyện thiếu nhi

3,0

5

Chu Ngọc Phan

Kể chuyện Hoàng Hoa Thám

Truyện thơ

5,0

6

Nguyễn Đạo Đảm

Bắc Giang với Bác Hồ

Thơ

1,6

7

Đỗ Vinh

Đếm gạch Hoàng Thành

Thơ

5,0

8

Anh Vũ

Chất lính - chất thơ

Bình giảng thơ

5,0

Tổng cộng

33,4